Now showing items 371-390 of 509

 • S-BUS I/O modul jako periférie pro PLC Saia 

  Vaško, Jiří
  Námětem mé bakalářské práce je návrh vstupně-výstupního modulu s digitálními vstupy a digitálními reléovými výstupy. Modul by měl být schopen komunikovat s automaty řady SAIA PCD prostřednictvím sběrnice SAIA S-Bus. Primární ...
 • Sběr a přenos meteorologických dat 

  Holínek, Pavel
  Práce pojednává o sběru a prezentaci meteorologických dat. Pro získání dat byla použita digitální i analogová čidla, která zpracovává mikrokontrolér ATmega16. Stanice má 2 moduly. První je určený pro monitorování vnitřních ...
 • Sběrnice PCI express modul logického analyzátoru 

  Juřík, Tomáš
  Cílem této práce je implementace jednoduchého logického analyzátoru do hradlového pole připojeného k sběrnici PCI-Express. Dále jsou vytvořeny moduly čtyř čítačů pro generování testovacích dat. V práci je popisán princip ...
 • Segmentace obrazů magnetické rezonance 

  Hanák, Pavel
  The aim of the study was based on magnetic resonance images to create a program for detection of gray and white matter by using different segmentation algorithms. First, using a selection of basic techniques, then application ...
 • Senzorová síť pro monitorování přítomnosti 

  Vician, Tomáš
  V projektu je popsán postup vytvoření aplikace na bázi senzorové sítě pro monitorování přítomnosti pomocí komunikačního standardu IEEE 802.15.4/ZigBee. Na projekt jsou kladeny požadavky na nízkou energetickou náročnost a ...
 • Senzorové uzly Java Sun SPOT 

  Malina, Karel
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím senzorových uzlů Java Sun Spot pro vícebodové bezdrátové sledování teploty a její regulace pomocí těchto uzlů. V teoretické části je uveden popis, složení a ovládání senzorových ...
 • Senzory snímání otisků prstů 

  Slezák, Jakub
  Bakalářská práce je zaměřena na možnosti bezprostředního snímání daktyloskopických otisků a jejich využití pro identifikaci osob. Náplní práce je zhodnotit technologie kontaktního a bezkontaktního snímání otisků prstů. V ...
 • Simulace a realizace vybrané varianty koncového nf. zesilovače 

  Svadbík, Pavel
  Tato práce se zabývá simulací a analýzou nízkofrekvenčních koncových zesilovačů různých koncepcí a tříd. V teoretických poznatcích jsou uvedeny základní nezbytné znalosti elektrotechnických pojmů a principů nutných k ...
 • Simulace farmakokinetických modelů 

  Hejč, Jakub
  Teoretická část projektu se zabývá rozborem farmakokinetických dějů a základními vlastnostmi matematických modelů užívaných ve farmakokinetice. Tento popis je zaměřen především na modely využívané pro perfúzní zobrazovací ...
 • Simulace provozu vysokorychlostní sítě 

  Tuchapets, Volodymyr
  Cílem této práce je prostudovat teorii vysokorychlostních sítí typu Ethernet, ATM a SDH a seznámení s jejich problematikou. V první části této práce se věnuji teoretickému rozboru daných sítí, jejich dnešnímu využití. ...
 • Simulační úlohy v NS2 osvětlující znalosti z předmětu MPKT 

  Mašek, Jan
  V bakalářské práce jsou navrženy simulační úlohy datových sítí pro potřeby předmětu Pokročilé komunikační techniky (MPKT). Sítě jsou simulovány v prostředí programu Network Simulator 2 (NS2). V úvodu je stručný popis ...
 • Simulátor adaptivních regulačních obodů s bází pravidel 

  Kadlec, Milan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem simulátoru adaptivních regulačních obvodů s bází pravidel. Soustava, která je regulována má druhý řád. Identifikace se provádí metodou nejmenších čtverců. Regulátor je vytvořen, aby ...
 • Sítě FTTx 

  Všetička, Václav
  Optická komunikace
 • Sítové služby v IMS 

  Mikulec, Matěj
  Tato práce je zaměřena na služby, které lze provozovat v architektuře IP Multimedia Subsytem. V první kapitole jsou popsány hlavní entity v architektuře IMS. Druhá kapitola je zaměřena na služby - Presenční služba, Posílání ...
 • Síťové aplikace v .NET Framework 

  Koch, Michal
  Tato práce se zabývá programováním síťových aplikací v .NET Framework. Jako programovací jazyk je zvolen C#. Práce se skládá ze čtyř dílčích částí. První část se věnuje webovým službám, jejich vlastnostem, praktické publikaci ...
 • Skládání kulového panoramatického snímku 

  Vénos, Michal
  Bakalářská práce se zabývá skládáním panoramatického obrazu, a to od jeho počátku daného nastavením fotoaparátu a panoramatické hlavice Manfrotto 303SPH, až po skládání nesnímaných snímků do jednotlivých druhů panoram. V ...
 • Skupina kráčejících minirobotů - synchronizace pohybů 

  Mihál, Jakub
  Úkolem této práce je seznámit se se stavebnicí kráčejícího robota Robonova-I a s diplomovou prací Ing. Tomáše Floriána „Řídicí jednotka pro humanoidní robot“. Stavebnice i diplomová práce byly vyzkoušeny, porovnány a v ...
 • Sledování cíle v prostoru 

  Černín, Jan
  Předmětem této bakalářské práce bylo naprogramovat algoritmus, který by byl schopen zpracovat obrazová data z připojené kamery. Program pracuje s daty v reálném čase a na základě vyhodnocené pozice objektu zajistí natočení ...
 • Sledování účinnosti čisticích emulzí pro desky plošných spojů 

  Jelínek, Tomáš
  V této bakalářské práci jsou stručně popsány metody čištění a také různé typy čistících médií běžně používané v elektrotechnice. V experimentální části je pak využita metoda cyklické voltametrie pro změření voltampérových ...
 • Služby typu broadcast a multicast v mobilních sítích 

  Konštanský, David
  Tato bakalářská práce se zabývá principy a možnostmi hromadného zasílání multimediálních dat v současných mobilních sítích se zaměřením na službu Multimedia Broadcast/Multicast Service v UMTS sítích. Popisuje architekturu ...