Now showing items 424-443 of 509

 • Technický výpočet záření soustav lineárních antén 

  Halm, Martin
  Tato práce se zabývá výpočtem směrových charakteristik a vstupních impedancí anténních soustav. V první části je tato problematika řešena na teoretické úrovni. Po definici základních parametrů antén je proveden rozbor ...
 • Tepelná analýza Gunnovy diody 

  Chára, Pavel
  Cílem bakalářské práce byla tepelná analýza Gunnovy diody. Model Gunnovy diody zahrnující tepelné jevy byl analyzován programem COMSOL Multiphysics. Dalším úkolem bylo navrhnout pro diodu vhodný chladič a jeho správnou ...
 • Teplotní simulace elektrického stroje 

  Klaner, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá metodou konečných prvků a jejím použití v tepelné simulaci pomocí programu Ansys Workbench.
 • Teplotní vlastnosti elektrických strojů 

  Buřil, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá výběrem vhodného postupu pro simulaci teplotních vlastností (šíření tepla) elektrických strojů. Dále postupným překreslením reálného modelu stroje pomocí MKP a následné simulace v prostředí ...
 • Terminál pro řízení a chránění vývodového pole REF 542 plus 

  Stodůlka, Ivo
  Hlavním cílem mé bakalářské práce je testování multifunkčního terminálu pro řízení a ochranu vývodového pole REF 542plus od firmy ABB. Testování tohoto IED (Intelligent Electronic Device) zařízení vyžaduje dokonalé pochopení ...
 • Terminály pro ovládání zařízení v rodinném domě 

  Macháček, Jiří
  Tato práce se zabývá návrhem hardware i software síťového terminálu pro ovládání spotřebičů v rodinném domě. Je kladen důraz na jednoduchost celého zařízení, na spolehlivost a odolnost proti výpadkům napájení. Zařízení by ...
 • Termoakustické měření výkonu ultrazvuku 

  Kučera, Václav
  Práce se zabývá metodami pro měření intenzity a výkonu ultrazvuku lékařských diagnostických systémů, především metodou termoakustickou. Dále je zpracován návrh termoakustického senzoru a jeho ověření porovnáním s výkonem ...
 • Tester operačních zesilovačů typu 1458 

  Zápeca, Jan
  Bakalářská práce se snaží vhodnými prostředky popsat vývoj zařízení určeného k testovaní OZ typu 1458. Vývoj je spojen s teoretickou přípravou potřebnou k budoucí aplikaci získaných poznatků. Tyto poznatky jsou dále ...
 • Testování bezdrátových modemů ZigBee 

  Kasper, Robin
  Tato bakalářská práce se zabývá testováním bezdrátových radiových modemů CDX800. Modemy komunikují v bezlicenčním pásmu 869MHz a jsou založeny na standardu ZigBee. Popisu tohoto standardu je věnována první kapitola. Práce ...
 • Testování nadproudových ochran pomocí testeru TZ03 

  Vavreczky, Gábor
  Hlavním úkolem této bakalářské práce je otestovat digitální ochranu 7SA610 od firmy Siemens. Cílem práce je seznámit se s nadproudovou funkcí ochrany a provést její testování pomocí sekundárního testeru TZO3. Tato práce k ...
 • Testování řídících a logických funkcí terminálu vývodového pole 

  Kaplanová, Klára
  Tato práce se zabývá rozborem provozních manipulací ve vývodovém poli rozvodny a zohledňuje konfiguraci jeho přístrojového vybavení při následné konfiguraci logiky pro ovládání přístrojů v terminálu vývodového pole. Dále ...
 • Testování technologie IMS 

  Kuběna, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá technologií IMS, což je standard definující architekturu pro poskytování multimediálních služeb. V teoretické části je uveden obecný popis technologie, architektura a stručný popis prvků, ...
 • Tetris 3D - vytvořený pomocí matic z LED diod 

  Paták, Pavel
  Práce se zabývá návrhem zařízení, na kterém je moţné hrát hru tetris v prostorovém provedení. Jako zobrazovací jednotku vyuţívá 3D LED displej – kvádr, uvnitř kterého jsou umístěny LED diody. Rozebírá moţnosti zapojení s ...
 • Texturní analýza oftalmologických snímků 

  Kaňka, Jan
  Tato práce se zabývá vytvořením programu pro texturní analýzu snímků retinální oblasti pomocí statistické metody co-occurrence matrices jako možnou alternativu detekce poškození sítnice glaukomem. Glaukomové onemocnění bez ...
 • Tiskový USB přepínač 

  Mrník, Martin
  Práca sa zaoberá špecifikáciou USB zbernice, jej výhodami, nevýhodami a rôznymi možnosťami použitia. Čitateľovi ponúka bližší pohľad na procesy neviditeľné bežnému užívateľovi v priebehu inicializácie, prevádzky a správy ...
 • Tlustovrstvé senzory pro elektrochemickou detekci látek v roztocích 

  Martynek, Daniel
  Práce se zabývá teoreticky principy a vlastnostmi elektrochemických senzorů, tlustovrstvé technologie a elektrod používaných v elektrochemii. Jsou zde diskutovány metody detekce látek v roztocích. Hlavní důraz je kladen ...
 • Trakční akumulátor Li-ion 28V/40Ah s vestavěnými ochrannými a ovládacími prvky 

  Kovář, Robert
  Tato práce je návrhem a konstrukčním řešením soustavy akumulátoru Li-Ion + inteligentní nabíječka. Soustava zahrnuje akumulátor sestavený z jednotlivých článků (v sério-paralelním řazení), ochranné a monitorovací elektronické ...
 • Transformátor - podklady pro výuku v elektronické formě 

  Kijovský, František
  Úlohou tejto bakalárskej práce je spracovanie problematiky transformátorov, formou učebného textu. Snaží sa jednoduchým spôsobom popísať princíp činnosti, spôsob vyhotovenia a fyzikálne deje ktoré sa odohrávajú pri jeho ...
 • Transportní a šumové charakteristiky MIS struktury s aplikací na niob-oxidové kondenzátory 

  Velísek, Martin
  Cílem mé práce bylo studium vlastností niob-oxidových kondenzátorů. Kondenzátor typu NbO – Nb2O5 – MnO2 představuje strukturu typu MIS, kde anoda z NbO má kovovou vodivost a burel z MnO2 je polovodič. Kondenzátor zapojený ...
 • Typový projekt elektroinstalace pro rodinný dům využívající fotovoltaický systém 

  Straka, Michal
  Tato práce se zabývá návrhem elektroinstalace rodinného domu s využitím fotovoltaického systému. Nejprve si objasníme princip funkce fotovoltaických panelů, základní pojmy a problematiku fotovoltaických systémů. Dále si ...