Now showing items 450-469 of 509

 • Vaporizér 

  Vrabec, Miroslav
  Tématem bakalářské práce jsou Vaporizéry. Díky snaze zvyšovat životní úroveň se vaporizéry staly velmi populárními, jelikož umožňují vstřebávání účinných bylynných látek ve velmi čisté podobě bez vedlejších nežádoucích ...
 • Videokonferenční aplikace 

  Jandera, Pavel
  Videokonference je moderní způsob komunikace, při kterém se mezi účastníky přenáší obraz i zvuk a během přenosu se mohou vyměňovat také různá data. Cílem této práce je vytvořit aplikaci pro spojení až osmi účastníků do ...
 • Videosekvence pro podporu výuky zpracování zvukových signálů 

  Pavlikovský, Vladislav
  Táto bakalárska práca sa zaoberá tvorbou inštruktážnych videí pre podporu výuky spracovania zvukových signálovov. Je rozdelená do troch častí. Prvá časť je teoretickým rozborem algoritmov priestorových efektov, metód ...
 • Virtuální přístroj pro měření vlastností ultrazvukových měničů 

  Kudělka, Pavel
  Práce pojednává o ultrazvuku, ultrazvukových měničích a o návrhu virtuálního přístroje pro měření ultrazvukových měničů v programu LabView.
 • Vizualizace manuálního ovládání modelu manipulátoru 

  Chlad, Petr
  Cílem bakalářské práce bylo vytvořit vizualizaci manuálního ovládání modelu manipulátoru. Manipulátor se skládá ze servomotorů a měničů. Je řízen programovatelným automatem GuardLogix. Vizualizace je zobrazena na barevném ...
 • Vizualizace řídicího systému pro inteligentní dům a jeho okolí 

  Slováček, Antonín
  Bakalářská práce se zabývá tvorbou vizualizace, k čemu vizualizace slouží a jaké jsou na ni kladeny nároky. Dalšími body práce jsou tvorba modelu zavlažovacího systému, oživování jeho elektroniky, vývoj a popis funkcí ...
 • Vizuální podpora teoretického výkladu v předmětu MPKT 

  Passinger, Jiří
  Bakalářská práce pojednává o tvorbě animací a použití vybraných utilit v operačních systémech GNU/Linux a Windows. Práce popisuje výběr programů pro tvorbu animací, je naznačen postup tvorby animací a ukázána jejich výsledná ...
 • Více-výstupové aktivní bloky a jejich aplikace v proudovém módu 

  Maňas, Stanislav
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu vlastností bloku CCII v proudovém módu a jeho aplikacemi. První část práce je věnována teorii bloku CC, dále teorii bloku CCII, jeho obvodovému zapojení a zkoumání vlastností. Ve ...
 • Víceosé řízení pohonů v inteligentní budově 

  Uherka, Bohumil
  Bakalářská práce se zabývá problematikou víceosého řízení pohonů pomocí elektronické vačky a elektronické převodovky. Výsledkem práce bylo vytvoření modelu vstupních vrat a programu víceosého řízení pohonů. Tato problematika ...
 • Vliv fyzické zátěže na elektrickou aktivitu svalů 

  Polach, Pavel
  Bakalářská práce je zaměřena na posouzení vlivu fyzické zátěže na elektrickou aktivitu svalů. Jsou zde rozebrány základní principy a pojmy z oblasti elektrické aktivity ve svalech a byla provedena také rešerše v oblasti ...
 • Vliv korekčních činitelů na složky komplexní permitivity 

  Hangya, Josef
  Předpokládaná práce se zabývá sledováním složek komplexní permitivity v kmitočtové oblasti při působení střídavého elektrického pole. Dále též činiteli, kteří ovlivňují výslednou přesnost měřených veličin. Předmětem ...
 • Vliv lokálních regulačních systémů na řízení elektrizační soustavy 

  Kostov, Jiří
  Bakalářská práce pojednává o obecném rozdělení způsobu regulace elektrizační soustavy, obsahující základní principy regulace kmitočtu, regulaci napětí a regulaci jalového a činného výkonu. Obsahuje informace o systému HDO, ...
 • Vliv OZE na elektrizační soustavu ČR 

  Vánišová, Michaela
  Tento text pojednává o obnovitelných zdrojích energie z hlediska působení na elektrizační soustavu České republiky. V práci je uvedena definice obnovitelných zdrojů energie. Dále jsou zde rozebrány základní informace o ...
 • Vliv výroby elektrické energie a tepla na životní prostředí 

  Žák, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá současnou skladbou zdrojů elektrické energie v České republice a jejich vlivem na životní prostředí. Je zde zmapován současný stav energetiky, popsána struktura zdrojů, spotřeby a instalovaný ...
 • Vysokorychlostní bezdrátové technologie 

  Bureš, David
  Seznámení s architekturou a zpracováním signálu v systémech využívajících vysokorychlostní bezdrátové technologie – LTE, WiMAX, UMB. Srovnání modulačních technik, přenosových rychlostí, spektrální a výkonové efektivity.
 • Vytvoření interaktivních studijních pomůcek pro výuku počítačové grafiky 

  Malina, Jakub
  V této bakalářské práci se budeme zabývat popisem základních vlastností počítačových křivek a jejich praktickou použitelností. Vysvětlíme si, jak lze křivky chápat obecně, co to jsou polynomiální křivky a způsoby napojování. ...
 • Vytvoření měřicího zařízení pro sledování teploty v elektrických strojích 

  Klein, Tomáš
  Tato práce se zabývá způsoby měření teploty v elektrických strojích. Je rozdělená do tří hlavních částí. První část se zabývá shrnutím metod měření teplotních polí. Druhá část aplikace vybrané metody a měření teploty ...
 • Využití 3D skeneru v tvorbě modelů elektrických strojů 

  Ječmínek, Tomáš
  Předložená práce se zabývá konkrétním případem aplikace 3D skeneru ZScanner 800. V bakalářské práci byla změřena geometrie ventilátoru asynchronního motoru. Tato geometrie byla následně upravena pomocí programu Geomagics. ...
 • Využití adaptivních CAD systémů pro modelování elektrických strojů 

  Mánek, Petr
  Tato práce je zaměřena na možnosti tvorby geometrie a animace v moderních animačních a vizualizačních programech. V první části práce jsou shrnuty výhody a funkce vybraných animačních a vizualizačních programů. Další část ...
 • Využití Inventor Studia v modelování, vizualizaci a animaci 

  Kučera, Petr
  V bakalářské práci je stručně popsán softwarový program Autodesk Inventor s popisem možností modulu Inventor Studio a vytvoření jeho manuálu. Je zde nastíněno jeho použití a také postup tvorby jednoduchého modelu elektrického ...