Now showing items 487-506 of 509

 • Zabezpečení přenosu dat BCH kódy 

  Frolka, Jakub
  Bakalářská práce Zabezpečení přenosu dat BCH kódy se zabývá skupinou cyklických kódů, které jsou schopny zabezpečit data v binární podobě proti nezávislým chybám. BCH kódy využívají algebraickou strukturu zvanou Gailosova ...
 • Zabezpečení přenosu dat obecnými lineárními blokovými kódy 

  Dzurenda, Petr
  Práce se v úvodu zabývá problematikou základních vlastností obecných lineárních blokových kódů, konkrétně pak vytvářením generující a kontrolní matice a způsoby dekódování obecných lineárních blokových kódů, načež jsou ...
 • Zabezpečení přenosu dat Reedovými-Müllerovými kódy 

  Hrouza, Ondřej
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout Reedův-Müllerův kód, který zabezpečí přenos dat proti t = 4 nezávislým chybám, při informační rychlosti R ? 0,5 a pro tento kód vypracovat podrobný návrh realizace kodeku. Aby bylo ...
 • Zabezpečení přenosu dat Reedovými-Solomonovými kódy 

  Šalanský, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá zabezpečením přenosu dat Reedovými-Solomonovými kódy. Rozebírá konstrukci kódu, způsob kódování a především prostředky dekódování. Postupně popisuje jednotlivé fáze dekódování: výpočet ...
 • Zabezpečený přístup pro webové aplikace 

  Humpolík, Jan
  Tato práce se zabývá zejména často zanedbávaných součástí zabezpečení každé webové aplikace, ale i bezpečným přístupem samotných uživatelů. Popisuje teoreticky i prakticky moderní techniky zabezpečení, na vytvořené webové ...
 • Zabezpečovací systém RD - logika stavového automatu 

  Hubený, Marek
  Obsahem této práce je seznámení se s požadavky na zabezpečovací systémy, běžnými režimy a logikou reakcí na aktivaci různých vstupů. Byli navrženy konečné stavové automaty pro funkci elektronického zabezpečovacího systému ...
 • Zabezpečovací systém RD - modul vzdáleného přístupu 

  Šarda, Petr
  Práce se zabývá návrhem modulu vzdáleného přístupu pro Elektrické zabezpečovací systémy(EZS). Při návrhu se vychází z platných norem, které se vztahují na tvorbu Elektrických zabezpečovacích systémů. Obsahuje návrh propojení ...
 • Zabezpečovací systém RD - zdroj 

  Sobotka, Jiří
  Cílem bakalářské práce bylo seznámení s požadavky na napájení zabezpečovacích systému, navrhnout koncept zdroje se záložním olověným akumulátorem. Realizovat funkční vzorek zdroje a zdokumentovat. V práci se vyskytuje návrh ...
 • Zajištění kvality služeb v IP sítích 

  Kupčiha, Lukáš
  Cílem této práce bylo seznámit se s možnostmi konfigurace mechanismů pro zajištění kvality služeb (QoS) na síťových prvcích firmy Cisco. Byla prozkoumána a vysvětlena problematika jednotlivých technik pro kontrolu a řízení ...
 • Zajištění QoS v bezdrátových sítích 

  Dvořák, Filip
  Bakalářská práce pojednává o bezdrátových sítích WiFi, popisuje základní standardy a jejich doplňky. Práce je rozdělena na 2 části – teoretickou a praktickou. První část je věnována teoretickému popisu nejznámějších standardů ...
 • Základní vlastnosti polovodičových materiálů 

  Kahánek, Tomáš
  Předkládaná práce se zabývá základními vlastnostmi polovodičových materiálů a metodami měření vlastností polovodičů. Práce je zaměřena na metody bezkontaktních měření, kde se využívá světelných paprsků ke generaci náboje ...
 • Základnová stanice ovládání inteligentního domu 

  Vašek, Jiří
  Tato práce se je zaměřena na návrh embedded systému postaveného na modulu RCM3000 RabbitCore vyvinutého firmou Rabbit. K tomutu modulu byly navrženy a realizovány periferie pro komunikaci s externími zařízeními, kterými ...
 • Záložní napájecí systém 

  Brichta, Tomáš
  V této práci jsem se seznámil s hardwarovou realizací CLINICOM. Po popisu tohoto nemocničního systému jsem se zabýval důležitými vlastnostmi serveru. Dále bylo popsáno zařízení UPS, jeho druhy a parametry. Následně jsem ...
 • Záložní napájecí systém 

  Kučera, Josef
  Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh vhodného zdroje nepřerušitelného napájení (UPS) ke školnímu serveru na UBMI na němž je v současnosti instalován NIS (nemocniční informační systém) Clinicom firmy SMS. UPS by měla ...
 • Záznamník/přehravač s kartou SD 

  Dohnal, Petr
  Tato práce seznamuje s návrhem a konstrukcí Záznamníku/přehrávače s SD kartou. Jsou zde řešeny metody komunikace mezi jednotlivými integrovanými obvody zařízení a jednotlivými funkčními bloky zařízení. Práce také pojednává ...
 • Zhodnocení transfekčních metod pro transfekci COS-7 buněk 

  Slavík, Jan
  Cílem této práce je shrnout a v praxi ověřit možnosti transfekce buněk, které nabízí Ústav biomedicínckého inženýrství. Na COS-7 buněčné linii jsou porovnávány tyto transfekční reagenty: fosforečnan vápenatý, Fugene 6 a Fugene HD.
 • Zjišťování charakteristik olověného akumulátoru impedančním měřením 

  Vaculík, Sebastian
  Tato bakalářská práce se zabývá měřením impedanční charakteristiky kladné experimentální elektrody novou, ve světě ojedinělou, čtyřbodovou metodou střídavým proudem. Teoretická část obsahuje stručný úvod do elektrochemických ...
 • Zkoumání teplotních jevů v olověném akumulátoru 

  Vrba, Marek
  Na základě české i zahraniční literatury nás tato práce seznamuje s historií a rozdělením elektrochemických zdrojů, konkrétně pojednává o olověném akumulátoru. U olověného akumulátoru je popsán princip a jeho chování při ...
 • Zpracování a příjem signálů v systému UMTS 

  Hron, Michal
  Semestrální práce se zabývá detailním rozborem příjímacího kanálu UMTS systému se zaměřením na přijímač typu RAKE. Zabývá se principy zpracování signálů v downlinku CDMA sítí a prostřednictvím programového prostředí MATLAB ...
 • Zpracování bioimpedančního signálu 

  Soukup, Ladislav
  Cílem této bakalářské práce je prostudování vzniku bioimpedančního signálu a jeho následné využití při určení srdečního výdeje. K výpočtu jsou v této práci využity tři výchozí typy biologických signálů. A to ekg, signál ...