Now showing items 21-40 of 509

 • Měření kvality elektrické energie 

  Šenk, Marek
  Bakalářská práce na úvod objasňuje pojem kvalita elektrické energie a popisuje jednotlivé charakteristiky napětí, které kvalitu elektrické energie určují. Dále se bakalářská práce zabývá nalezením optimální datové komunikace ...
 • Quadrocopter - stabilizace a regulace 

  Gábrlík, Petr
  Cílem práce je navrhnout a realizovat řízení a programovou obsluhu létajícího robotu koncepce quadrotoru. Práce je rozdělena do tří hlavních celků. První část se zabývá studií již hotových projektů, jejich vlastnostmi a ...
 • Regulátor teploty 

  Fireš, Martin
  Práce se zabývá návrhem a konstrukcí teplotního regulátoru s primární odporovou zátěží. U každé stavební jednotky je popsána teorie nutná k pochopení konkrétní problematiky a dále praktické řešení, ke kterému práce směřuje. ...
 • Návrh využití vysokorychlostního systému pro laboratoř 

  Benda, Ondřej
  Tato bakalářská práce pojednává o vysokorychlostním komunikačním zařízení na bázi směrovačů CISCO 2821. Zahrnuje popis použitých zařízení, fyzické i logické zapojení, návod pro základní orientaci v operačním systému IOS ...
 • Webové komunikační prostředí pro neregistrované uživatele 

  Švec, Michal
  Cieľom bakalárskej práce bolo vytvorenie funkčného IM komunikačného klienta zameraného na jednoduchosť obsluhy bez nutnosti registrácie užívatežov. Práca sa zaoberá jednotlivými typmi IM klientov, ich vývojom a históriou. ...
 • Optimalizace procesu pájení na zařízení IR-400 

  Otáhal, Alexandr
  Tento projekt pojednává o inovaci zařízení IR-400, jež spočívá v návrhu a realizaci regulace teploty horního i spodního ohřevu. Tato inovace umožní nastavování teplotního přetavovacího profilu jak pro opravy SMD součástek ...
 • Inovační technologie pro elektrotechnickou výrobu 

  Lněnička, Luboš
  Předkládaná práce se zabývá problematikou elektrotechnických výrobních procesů za použití optimalizačních a inovativních metod. Základním zaměřením práce je vytvoření přehledu zakládních optimalizačních metod jako je 6 ...
 • Měření kapacity akumulátorů 

  Lust, Radek
  Tato práce je zaměřena především na návrh zařízení určeného k měření kapacity akumulátoru. V úvodní části jsou rozvedeny obecné vlastnosti akumulátoru, v druhé části různé metody určování stavu akumulátoru, část třetí je ...
 • Zpracování bioimpedančního signálu 

  Soukup, Ladislav
  Cílem této bakalářské práce je prostudování vzniku bioimpedančního signálu a jeho následné využití při určení srdečního výdeje. K výpočtu jsou v této práci využity tři výchozí typy biologických signálů. A to ekg, signál ...
 • Mřížky obsazenosti pracovního prostoru robota 

  Herman, Ivo
  Tato práce se zabývá teoretickou analýzou a praktickým porovnáním různých modelů sensoru pro mřížky obsazenosti pracovního prostoru robota. Nejprve byl teoreticky odvozen vzorec pro jednrozměrný sensor, který byl později ...
 • Optické kabely v moderních datových centrech 

  Hejtmánek, Ondřej
  Podstatou této práce bylo vyhodnocení problematiky optických a datových kabelů v moderních datových centrech. K porovnání a vyhodnocení optimální varianty byly zvoleny následující parametry: Výkon, spolehlivost, doba ...
 • Teplotní simulace elektrického stroje 

  Klaner, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá metodou konečných prvků a jejím použití v tepelné simulaci pomocí programu Ansys Workbench.
 • EKG předzesilovač s plovoucím vstupem a kalibrací 

  Florián, Antonín
  Tato práce se zabývá zesilovači použitelnými pro snímání EKG signálu. První část se věnuje historii EKG a vlastnostem EKG signálu. Druhá část se zabývá všeobecnými požadavky a bezpečnostními požadavky, které jsou kladeny ...
 • Miniaturní antény pro mobilní komunikace 

  Kounek, Milan
  Tato bakalářská práce se zabývá technikami zmenšování rozměrů planárních antén, při současném zachování důležitých parametrů pro použití v mobilních komunikacích. V simulátoru IE3D byla navržena anténa, pracující v pásmu ...
 • Studium vlastností periodických mřížek vytvořených elektronovou litografii 

  Krátký, Stanislav
  Tato práce se zabývá procesem tvorby reliéfních periodických struktur pomocí elektronové litografie. Popisuje, jak navrhnout tyto struktury pomocí počítače a následně je vytvořit elektronovým litografem. Dále se zabývá ...
 • Analýza dat z oftalmologických přístrojů 

  Brož, Petr
  V práci je podán stručný přehled anatomie oka, optických prostředí, z nichž se oko skládá, a základních refrakčních vad oka. Dále jsou uvedeny vyšetřovací techniky, které pacient musí podstoupit před operací katarakty ...
 • Implementace audio ekvalizéru v hradlovém poli FPGA 

  Otisk, Libor
  Bakalářská práce seznamuje se základními typy audio ekvalizérů. Popisuje návrh číslicových filtrů pro grafický ekvalizér, správnou volbu struktury, rozložení a tvar číslicových filtrů. Také popisuje realizaci grafického ...
 • Nízkofrekvenční výkonový zesilovač ve třídě D 

  Kaláb, Lukáš
  Tato práce se zaměřuje na kompletní návrh a následnou realizaci prototypu nízkofrekvenčního výkonového zesilovače pracujícího ve třídě D. Zesilovač slouží pro domácí poslech a měl by dosahovat výkonu 2 x 50 W. Přístroj ...
 • Aplikace pro implementaci morfologických operací v digitálních obrazech 

  Kečkéš, Miroslav
  Táto práca sa zabýva implementáciou základných morfologických operácií v binárnych a šedo-tónových digitálnych obrazoch. Čiastočne sa venuje vyplňovaniu oblastí a prahovaniu, ako základnej metóde segmentácie. Práca je ...
 • Chování feroelektrik v elektrickém poli 

  Krejčí, Josef
  Předložená práce popisuje vlastnosti a použití feroelektrických materiálů nacházejících uplatnění v elektrotechnickém a elektronickém průmyslu. Práce je zaměřena zejména na jejich chování v elektrickém poli o různých ...