Now showing items 1-20 of 487

 • SW nástroj pro vyhodnocování poplatků za telekomunikační služby 

  Urbánek, Ivo
  Práce slouží jako doplněk k webové aplikaci porovnávající ceny jednotlivých mobilních operátorů českého trhu. Aplikace je schopna na základě uskutečněných hovorů ukázat fakturační ceny každého z existujících tarifů daného ...
 • Určení parametrů synchronního stroje dle měření 

  Hrtáň, Michal
  Tato bakalářská práce “Určení parametrů synchronního stroje dle měření“ popisuje metody zkoušek, potřebných ke stanovení ztrát a účinnosti elektrických strojů, se zaměřením na synchronní stroje. Určuje výpočetní postupy ...
 • Využití 3D skeneru v tvorbě modelů elektrických strojů 

  Ječmínek, Tomáš
  Předložená práce se zabývá konkrétním případem aplikace 3D skeneru ZScanner 800. V bakalářské práci byla změřena geometrie ventilátoru asynchronního motoru. Tato geometrie byla následně upravena pomocí programu Geomagics. ...
 • Internetové aplikace v .NET Framework 

  Volovec, Miroslav
  Tato práce ukazuje široké možnosti použití .NET Frameworku. Obsahuje popis tvorby systému odesílání rychlých zpráv. Popis tohoto systému zahrnuje tvorbu servisně orientované aplikace, webového klienta a nakonec i Windows ...
 • Optický snímač polohy 

  Jakubík, Tomáš
  Táto bakalárska práca sa zaoberá optickými snímačmi polohy používanými v počítačových myšiach a ich možnosťou použitia ako snímača polohy v 2D rovinnom systéme. V prvej časti bakalárskej práce je vysvetlený princíp a ...
 • Měření a analýza elektrochemických signálů DNA 

  Štekovič, Michal
  Tato bakalářská práce popisuje základní metody pro měření a analýzu DNA. V první části se zabírá popisu samotné DNA. V další části se věnuje principu získání DNA z daného vzorku jeho izolaci a čištění. Popisuje přístroje, ...
 • Využití adaptivních CAD systémů pro modelování elektrických strojů 

  Mánek, Petr
  Tato práce je zaměřena na možnosti tvorby geometrie a animace v moderních animačních a vizualizačních programech. V první části práce jsou shrnuty výhody a funkce vybraných animačních a vizualizačních programů. Další část ...
 • Vytvoření měřicího zařízení pro sledování teploty v elektrických strojích 

  Klein, Tomáš
  Tato práce se zabývá způsoby měření teploty v elektrických strojích. Je rozdělená do tří hlavních částí. První část se zabývá shrnutím metod měření teplotních polí. Druhá část aplikace vybrané metody a měření teploty ...
 • Měření magnetické indukce v elektrických strojích 

  Hájek, Jan
  Magnetická indukce je jedna ze základních veličin. Tato veličina se využívá především u motorů. Bez magnetické indukce by řada motorů nemohla pracovat. Například u asynchronního motoru je rozložení magnetické indukce velmi ...
 • S-BUS I/O modul jako periférie pro PLC Saia 

  Vaško, Jiří
  Námětem mé bakalářské práce je návrh vstupně-výstupního modulu s digitálními vstupy a digitálními reléovými výstupy. Modul by měl být schopen komunikovat s automaty řady SAIA PCD prostřednictvím sběrnice SAIA S-Bus. Primární ...
 • Optimalizace nepřímého odporového ohřevu 

  Havránek, Miroslav
  Nepřímý odporový ohřev je jedním z mnoha způsobů jak ohřívat (tavit) vsázku. Používá se především v metalurgii pro tavení měkkých kovů. Principiálně vychází z přímého odporového ohřevu (Jouleova zákona). U nepřímého ...
 • Porovnávací studie diskrétních PSD regulátorů 

  Pelikán, Leoš
  Bakalářská práce se zabývá ověřením heterogenních struktur diskrétních PSD regulátorů při různých strukturách procesů. V teoretické části je popis regulačního obvodu a jednotlivých struktur PSD regulátorů. V praktické části ...
 • Měření frekvence 

  Milota, Martin
  Tématem mé bakalářské práce je ověření autokorelační metody pro stanovení změn frekvence a návrh dalších softwarových prostředků pro měření frekvence . V mé práci využívám mimo již zmíněné autokorelační metody, metodu ...
 • Demonstrace práce IVI ovladače dle technologie National Instruments 

  Válek, Petr
  Tato práce pojednává o IVI ovladačích, a sice jejich výhodami a vznikem. Dále pak o programu, který demonstruje práci IVI Enginu, což bylo součástí zadání. Popsány jsou zde vlastnosti, funkce a algoritmy programu. Je zde ...
 • Ovládání PC pomocí GSM modemu 

  Chroustovský, Petr
  Cílem práce je vytvoření systému pro vzdálené ovládání PC pomocí sítě GSM, provedení rozbor dané problematiky a zrealizování elektronického modulu, který bude umožňovat zapínání a vypínání, resetování, uspání a probuzení ...
 • Řídící a ovládací systém pro briketovací lis 

  Nekula, Vít
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením řídícího a ovládacího systému pro briketovací lis na biomasu. Proces řízení zprostředkovává programovatelný automat značky Siemens modelu S7-300. Řízení zajišťuje jednak samotné lisování, ...
 • Automatizované zpracování dat z měření stejnosměrného odporu 

  Abrle, Ladislav
  Tato práce se zabývá automatizovaným zpracováním dat při měření stejnosměrného odporu pro Český metrologický institut. Práce popisuje postup při kalibraci stejnosměrného odporu v laboratoři ČMI, vyhodnocení jednotlivých ...
 • Návrh automatického zařízení na testování konektorů pro automobilový průmysl 

  Dočkal, Tomáš
  Práce se zabývá vytvořením PLC programů pro řídící systém testovacího zařízení a vytvořením ovládacího software pro operátorský panel. Práce je rozdělena do částí popisu koncepce stroje, popisu funkce ovládacího panelu a ...
 • Studium vlastností gelových elektrolytů metodami NMR 

  Mrnka, Michal
  Teoretická časť práce sa zaoberá vysvetlením javu nukleárnej magnetickej rezonancie, relaxačných procesov v systéme jadrových spinov, základných techník merania relaxačných časov. Ďalej je v práci popísaná difúzia a metódy ...
 • Fraktál v sekvenci DNA 

  Nedvěd, Jiří
  Práce se zabývá hledáním fraktální struktury v sekvenci DNA, která bude vykreslena ve čtverci ACGT. Na počátku jsou rozebrány fraktály obecně a důkladně je probrána konstrukce Sierpinského trojúhelníku deterministickou ...