Now showing items 1-20 of 491

 • Elektroinstalace pro rodinný dům s tepelným čerpadlem 

  Adámek, Ondřej
  Cílem mé bakalářské práce bylo v první části objasnit princip, technologii a možnosti využití a použití tepelných čerpadel jako zdrojů tepla v rodinných domech. Touto problematikou jsme se zabývali v kapitole 3, kde jsme ...
 • Měření frekvence 

  Milota, Martin
  Tématem mé bakalářské práce je ověření autokorelační metody pro stanovení změn frekvence a návrh dalších softwarových prostředků pro měření frekvence . V mé práci využívám mimo již zmíněné autokorelační metody, metodu ...
 • Kalibrace a linearizace odporových snímačů 

  Hucl, Václav
  První část práce je zaměřena na popis existujících metod pro analogovou a číslicovou kalibraci a linearizaci statických parametrů odporových snímačů. Druhá část se zabývá konkrétní úlohou linearizace termistoru NTC pomocí ...
 • Bezpečnostní rizika současných směrovačů 

  Bubelíny, Peter
  Bakalárska práca si kladie za cieľ preštudovať a zdokumentovať problematiku zabezpečenia smerovačov. Podáva charakteristickú informáciu o smerovači, jeho funkciách, typoch a umiestneniach v počítačovej sieti. Keďže je ...
 • Indukční snímač polohy 

  Volf, Lukáš
  Na začátku práce je uveden obecný přehled snímačů jejich dělení a vlastnosti. Tato práce se dále zabývá hlouběji indukčními snímači. V práci je navrhnut oscilátor s vyhodnocovacími obvody (dvoupolohový indukční snímač), ...
 • Optický snímač polohy 

  Jakubík, Tomáš
  Táto bakalárska práca sa zaoberá optickými snímačmi polohy používanými v počítačových myšiach a ich možnosťou použitia ako snímača polohy v 2D rovinnom systéme. V prvej časti bakalárskej práce je vysvetlený princíp a ...
 • Pulsní oxymetr v LabVIEW 

  Fojtík, Tomáš
  Tématem bakalářská práce je návrh a realizace systému pro měření nasycení krve kyslíkem a měření tepové frekvence. Pro snímání je využita vlastnoručně vyrobená optická sonda a zesilovač vyrobený na univerzálním plošném ...
 • Návrh malé vodní elektrárny 

  Vysoudil, Martin
  Tato bakalářská práce nás v první části seznamuje se všeobecnou teorii malých vodních elektráren. V druhé části se řeší konstrukce malé vodní elektrárny pro konkrétní podmínky dané vybranou lokalitou. Na závěr je návrh ...
 • Studium viskozity kapalných materiálů 

  Januš, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na studium viskozity v kapalných materiálech. Jejím cílem je prostudovat matematickou a fyzikální podstatu dynamické viskozity. V práci je uveden vzájemný vztah mezi viskozitou a konduktivitou ...
 • Výběr vhodného prahovacího algoritmu pro detektor srdečních buněk 

  Kojan, Martin
  Cieľom tejto práce je realizácia detektoru kontrakcie srdcových buniek v programe LabView. Zameriava sa na problematiku prahovania obrazu, návrh a realizáciu prahovacích algoritmov a ich následnú implementáciu do detektora.
 • Měřič tepové frekvence 

  Šeda, Jan
  Cílem bakalářské práce je shrnutí možností měření srdeční frekvence. Srdeční frekvence je jednou ze základních veličin měřených v lékařských vědách už tisíce let. Základní vlastností dané hodnoty je přesnost. To je také ...
 • Datový standard zdravotnických informačních systémů 

  Krátká, Lucie
  Úkolem bakalářské práce je prostudovat datový standard Ministerstva zdravotnictví České republiky a moţnosti přístupu do nemocničního informačního systému CLINICOM. Jsou zde popsány základní informace o datovém standardu, ...
 • Konstrukce nízkofrekvenčních výkonových zesilovačů 

  Gasnárek, Jiří
  Cílem bakalářského projektu je popis konstrukčních tříd a způsobů zapojení nízkofrekvenčních (nf) výkonových zesilovačů. Tato problematika je velmi rozsáhlá, proto jsem se omezil na základní seznámení s možnostmi umístění ...
 • Měření povrchu jehlic jehličnanů technikami MR tomografie 

  Hladík, Roman
  V této bakalářské práci se pojednává o tomografii na principu magnetické resonance a vyhodnocení nasnímaných obrázků jehlic jehličnanů. Nejprve jsou popsány fyzikální základy magnetické resonance a metody snímání objektů. ...
 • Zabezpečovací systém RD - modul vzdáleného přístupu 

  Šarda, Petr
  Práce se zabývá návrhem modulu vzdáleného přístupu pro Elektrické zabezpečovací systémy(EZS). Při návrhu se vychází z platných norem, které se vztahují na tvorbu Elektrických zabezpečovacích systémů. Obsahuje návrh propojení ...
 • Demonstrační úlohy zaměřené na znalosti číslicového zpracování signálů 

  Švestka, Pavel
  Tato práce se zabývá zpracováním číslicových signálů a jejich zpracování pomocí Matlabu a Simulinku. Budou zde rozebrány základní druhy zpracování signálů a bude zde ukázána základní práce v programech Matlab a Simulink s ...
 • Projektování přepěťových ochran dle ČSN EN 62 305 

  Pochop, Zbyněk
  Tato bakalářská práce se zabývá postupem projektováním přepěťových ochran pro obyčejný rodinný dům podle nového souboru norem ČSN EN 62305. Práce se skládá ze tří hlavních částí. První část se zabývá metodou řízení rizika ...
 • Zhodnocení transfekčních metod pro transfekci COS-7 buněk 

  Slavík, Jan
  Cílem této práce je shrnout a v praxi ověřit možnosti transfekce buněk, které nabízí Ústav biomedicínckého inženýrství. Na COS-7 buněčné linii jsou porovnávány tyto transfekční reagenty: fosforečnan vápenatý, Fugene 6 a Fugene HD.
 • Zabezpečení přenosu dat BCH kódy 

  Frolka, Jakub
  Bakalářská práce Zabezpečení přenosu dat BCH kódy se zabývá skupinou cyklických kódů, které jsou schopny zabezpečit data v binární podobě proti nezávislým chybám. BCH kódy využívají algebraickou strukturu zvanou Gailosova ...
 • Využití stlačeného vzduchu pro akumulaci elektrické energie 

  Martinák, Rostislav
  Cílem této práce je seznámit čtenáře s možnostmi využití energie stlačeného vzduchu v různých oblastech, především však s využitím stlačeného vzduchu pro akumulaci elektrické energie. Práce seznamuje s technologiemi, které ...