• Quadrocopter - řídicí jednotka a komunikace 

  Vomočil, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem řídicí a komunikační jednotky pro létající robot známý pod názvem Quadrocopter. Cílem práce je návrh a praktická realizace jednotky, která umoţní měření náklonu a natočení robota ve ...
 • EKG předzesilovač s plovoucím vstupem a kalibrací 

  Florián, Antonín
  Tato práce se zabývá zesilovači použitelnými pro snímání EKG signálu. První část se věnuje historii EKG a vlastnostem EKG signálu. Druhá část se zabývá všeobecnými požadavky a bezpečnostními požadavky, které jsou kladeny ...
 • Řízení asynchronního motoru pomocí frekvenčního měniče 

  Kovář, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá základními principy funkce asynchronního motoru. Popisuje také frekvenční měnič PowerFlex 700 a PLC CntrolLogix od firmy Allen Bradley, okrajově se zde popisuje i průmyslová síť EtherNet/IP. ...
 • Regulátor teploty 

  Fireš, Martin
  Práce se zabývá návrhem a konstrukcí teplotního regulátoru s primární odporovou zátěží. U každé stavební jednotky je popsána teorie nutná k pochopení konkrétní problematiky a dále praktické řešení, ke kterému práce směřuje. ...
 • Návrh optoelektronického snímače polohy 

  Straka, Radomír
  Cílem této práce je navrhnout optoelektronický snímač polohy, který by určoval aktuální polohu měřicí linky. Tuto polohu je potřeba určovat velice přesně. Nejdříve je práce směrována na seznámení se snímači polohy, které ...
 • Lokalizace statických akustických zdrojů 

  Mikeš, Petr
  Mikrofonové pole se muže vyskytovat u mnoha duležitých aplikací. Primární použití, ze kterých vychází vetšina dalších aplikací, jsou pouze dve: lokalizace akustických zdroju a separace jednotlivých signálu z jejich smesice. ...
 • Optimalizace procesu pájení na zařízení IR-400 

  Otáhal, Alexandr
  Tento projekt pojednává o inovaci zařízení IR-400, jež spočívá v návrhu a realizaci regulace teploty horního i spodního ohřevu. Tato inovace umožní nastavování teplotního přetavovacího profilu jak pro opravy SMD součástek ...
 • Quadrocopter - stabilizace a regulace 

  Gábrlík, Petr
  Cílem práce je navrhnout a realizovat řízení a programovou obsluhu létajícího robotu koncepce quadrotoru. Práce je rozdělena do tří hlavních celků. První část se zabývá studií již hotových projektů, jejich vlastnostmi a ...
 • Elektrické charakteristiky klouzavého výboje 

  Jeřábek, Martin
  Předmětem této bakalářské práce bylo seznámit se s vlastnostmi plazmatu, jeho dělením a diagnostikou. Ve fyzice a chemii se za plazma považuje ionizovaný plyn složený z iontů, elektronů (a případně neutrálních atomů a ...
 • Model výtahu s rozhraním AS-Interface 

  Hubený, František
  Bakalářská práce je zaměřena na téma řízení modelu výtahu pomocí průmyslové sběrnice AS-Interface. Cílem je seznámit se s principem komunikace sítě AS-Interface a následně použít tyto principy k vytvoření programu pro PLC ...
 • Diagnostika nemocí ze snímků sítnice pro číslicové zpracování obrazů 

  Chmurová, Anna
  Táto bakalárska práca sa zaoberá snímaním očného pozadia pomocou fundus kamery. Obsahuje tieţ zoznam niektorých chorôb, ktoré sa na očnom pozadí viditeľne prejavujú. Kaţdé ochorenie je navyše doplnené o snímky zobrazujúce ...
 • Měření vybraných parametrů set top boxů DVB-T 

  Hrazděra, Tomáš
  Tato práce pojednává o systému pozemního digitálního televizního vysílání DVB-T. Vysvětluje princip zdrojového a kanálového kódování a kanálové modulace. Je proveden rozbor parametrů definovaných doporučením ETSI TR 101 ...
 • Studium interkalace a kovalentní vazby doxorubicinu do deoxyribonuklové kyseliny za využití voltametrie a impedanční spektroskopie 

  Kynclová, Hana
  Doxorubicin patří k jedněm z nejvíce využívaných protinádorových léčiv současné doby. Využitím metod elektrochemické impedanční spektroskopie a cyklické voltametrie byl zkoumán vliv doxorubicinu na buňky senzitivní k ...
 • Rozpoznání gest ruky v obraze 

  Zlotý, Petr
  Práce popisuje rozbor a implementaci rozpoznání gest ruky. Zvolenou metodou je porovnání histogramu orientací. Metoda je rozšířena o několik úprav, především o segmentaci na základě barvy kůže a segmentaci na základě rozdílu ...
 • Impulsní generátor 

  Buš, Ondřej
  Tato práce se zabývá problematikou generování napěťových impulsů s krátkou dobou trvání. Nejprve rozebírá nejčastěji používané průběhy impulsů a jejich matematický popis. Poté se zabývá různými principiálními obvodovými ...
 • Studium elektrodových hmot na bázi oxidu manganu 

  Kos, Lukáš
  Předložená práce se zabývá problematikou výroby a užití katalytických materiálů v palivových článcích. Základním zaměřením práce je výroba vzorků katalytických materiálů na bázi oxidu manganu obohacené o dopanty různých ...
 • Segmentace obrazů magnetické rezonance 

  Hanák, Pavel
  The aim of the study was based on magnetic resonance images to create a program for detection of gray and white matter by using different segmentation algorithms. First, using a selection of basic techniques, then application ...
 • Využití vlnkové transformace pro zpracování snímků sítnice 

  Portyš, Jakub
  Práce je zaměřena na využití vlnkové transformace v diagnostice chorob očního pozadí resp. sítnice. Vlnková transformace umožňuje dekompozici obrazu očního pozadí. S následnou segmentací pomocí prahování to vede k lepší ...
 • Alternativní vývojové prostředí pro AVR 

  Běleja, Marek
  Tato práce pojednává o vývojovém prostředí Arduino a jeho jazyku (Wiring). První kapitoly popisují způsob kompilace. V dalších pak příklad zdrojového kódu v tomto jazyce. Jsou zde uvedené i technické informace o emulátoru ...
 • Numerická analýza a měření magnetických vlastností nehomogenních materiálů technikami NMR 

  Mrázek, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá magnetickou susceptibilitou konkrétního objektu (skleněná krychle, uvnitř které se nachází čtyři tyče s vodou). V první části bylo provedeno měření magnetické susceptibility objektu. Měření ...