Poslední příspěvky

 • Diagnostika oteplení vybraných částí elektrického stroje 

  Prezbruchý, Martin
  Táto práca sa snaží popisovať oteplenie vybraných častí elektrického stroja. V prvej časti, sa práca zaoberá teplom a teplotou, jeho vznikom a šírením. Práca pokračuje problematikou vzniku tepla v elektrických strojoch a ...
 • Laboratorní a malosériová výroba dvouvrstvých desek s plošnými spoji v laboratoři PROTOCAD 

  Chmela, Ondřej
  Obsahem této bakalářské práce je laboratorní a malosériová výroba dvouvrstvých desek plošných spojů. Součástí je teoretický rozbor materiálů a jednotlivých aplikací během jejich výroby. Hlavní část se zaměřuje na výrobu ...
 • Posouzení nejistoty ultrazvukového měření nuchální translucence 

  Matejková, Magdaléna
  Problematika vrozených vývojových vad plodu (VVV) je důležitou součástí fetální medicíny. Tato práce se věnuje posouzení nepřesnosti měření markerů VVV, se zaměřením na screeningové markery v I. a II. trimestru těhotenství. ...
 • Detektor QRS komplexu 

  Balík, Zdeněk
  Cílem bakalářské práce s názvem Detektor QRS komplexu je seznámení se se základními principy detekce založené na umocnění a na obálce filtrovaného signálu. V první části této práce je popsán vznik elektrické aktivity srdce ...
 • Pokročilé zarovnávání a určování genetické odlišnosti sekvencí DNA 

  Trněný, Ondřej
  Biologické sekvence se neustále vyvíjejí, dochází u nich k mutacím, delecím a inzercím. Z důvodu potřeby klasifikovat sekvence a stanovit míru jejich podobnosti byly vytvořeny metody pro jejich zarovnání jako jsou bodová ...
 • Hodnocení automatických metod segmentace cévního řečiště 

  Svoboda, Ondřej
  Při analýze retinálních snímků představuje segmentace cévního řečiště důležitý krok celého postupu. Výsledky analýzy mohou být použity při diagnostice onemocnění očního aparátu a onemocnění kardiovaskulárního systému. Tato ...
 • Analýza variability srdečního rytmu 

  Potočňák, Tomáš
  Táto bakalářské práce se zabývá realizací online analýzy variability srdečního rytmu (HRV) v programovacím prostředí LabVIEW 2010. Hlavní část programu tvoří zpracování vstupního signálu získaného snímačem R-piku firmy ...
 • Diagnostický expertní systém 

  Mertlík, Tomáš
  Tato práce obsahuje informace ohledně expertních systémů. Expertní systém je počítačový program, který má za úkol poskytovat expertní rady, rozhodnutí nebo doporučit řešení v konkrétní situaci. V této práci jsou definované ...
 • Měření teploty na asynchronním motoru 

  Bartoň, Petr
  V této práci jsou popsány metody měření teploty v elektrických strojích. Vzhledem k tomu, že v asynchronních motorech působí magnetická pole a mechanické vlivy, lze použít jen omezené množství metod pro měření teploty. ...
 • Rychlost učení vícevrstvé sítě 

  Maceček, Aleš
  Teoretický rozbor umělých neuronových sítí, zvláště jejich typů topologií a učení sítí. Zvláštní zaměření je na vícevrstvou neuronovou síť s učením backpropagation. Uvedený algoritmus učení backpropagation jednoduché sítě ...
 • Moduly pro synchronizaci měřicích zařízení s galvanickým oddělením 

  Petr, Ondřej
  Cílem této práce bylo seznámit se s možností přenosu vysokofrekvenčních signálů pomocí optických kabelů a návrh synchronizačních modulů k přenosu referenčního signálu, tak aby zdroj i přijímač tohoto signálu byly časově ...
 • Programové řízení systému pro post-procesní depozice nanostruktur 

  Brabec, Luboš
  Tato bakalářská práce pojednává o problematice technologických postupů a technik pro modifikaci mikroelektrod nanostrukturami. Dále popisuje zařízení, potřebné pro automatické provádění těchto postupů komunikaci s počítačem ...
 • Volně dostupné systémy pro zpracování obrazu 

  Slinták, Vlastimil
  Tato práce popisuje volně dostupné knihovny, které se zabývají zpracováním obrazu. Jmenovitě se jedná o ITK, VTK a OpenCV. Je popsán postup instalace ze zdrojových kódů, popis architektury a základní použití knihoven. ...
 • Evoluční výpočetní techniky 

  Popelka, Jan
  Cílem této bakalářské práce bylo seznámit se s evolučními optimalizačními technikami, převážně pak s genetickým algoritmem a genetickým programováním. Následně byla popsána optimalizační úloha obchodního cestujícího řešená ...
 • Vytvoření interaktivních výukových pomůcek z oblasti počítačové přípravy dokumentu 

  Láska, Samuel
  V tejto bakalárskej práci sa budeme venovať popisom sadzobného obrazca a jeho parametrov. Vysvetlíme si jeho konštrukciu, a popis jeho rôznych pravidiel. Cieľom bakalárskej práce je vytvorenie inteaktivných Java appletov, ...
 • Návrh a realizace vstupních a výstupních obvodů A/D a D/A převodníku pro zpracování zvukových signálů 

  Stejskal, Tomáš
  Cílem bakalářské práce je návrh obvodového schématu vstupních a výstupních obvodů analogově – digitálních a digitálně – analogových převodníků určených ke zpracování nízkofrekvenčních signálů a jejich realizace. Po teoretickém ...
 • Polymerová optická vlákna - POF 

  Mitrič, Martin
  Polymerová optická vlákna – POF v posledních letech dosahují hodnoty útlumu kolem 10 dB • km-1. To už je hodnota, která dělá tyto vlákna použitelnýma pro datové přenosy na krátké vzdálenosti. Mezi velké přednosti těchto ...
 • Použití přepěťových ochran v domovní elektroinstalaci 

  Marcol, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá ochranou objektů před nebezpečným úderem blesků a následného proudu. Zabývat se bude také možností ochrany nejenom vnější částí objektu ale i vnitřní ochraně proti přepětí a poškození přístrojů.
 • Sledování fyzikálních veličin v polovodičových materiálech 

  Jankulár, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá sledováním fyzikálních veličin v polovodičových materiálech. Experiment byl zaměřen na měření pohyblivosti minoritních nosičů proudu a měření konduktivity pro vzorek křemíku a germania.

Zobrazit další