Poslední příspěvky

 • Aplikace pro plošný displej LED 

  Houserek, Jiří
  Tato práce se zabývá teoretickým návrhem a zpracováním zařízení, jehož hlavním účelem je použití jako hodiny řízené DCF77 signálem, který je vysílán z Německa. Dále toto zařízení umožňuje použití budíku a zobrazení data. ...
 • Model výměníku tepla 

  Dufek, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá seznámením s programovatelným automatem ControlLogix, panelem PanelView Plus, modelem výměníku tepla a jeho součástmi. Hlavním úkolem je návrh modelové úlohy pro výměník tepla a zpracování ...
 • Volně dostupné systémy pro zpracování obrazu 

  Slinták, Vlastimil
  Tato práce popisuje volně dostupné knihovny, které se zabývají zpracováním obrazu. Jmenovitě se jedná o ITK, VTK a OpenCV. Je popsán postup instalace ze zdrojových kódů, popis architektury a základní použití knihoven. ...
 • Výpočet zkratových poměrů dané sítě 

  Bordovský, Lukáš
  Cílem této bakalářské práce je seznámení se s výpočtem zkratových poměrů dle ČSN EN 60909 a následným výpočtem zadané reálné sítě. Samotná práce je rozdělena do dvou částí: v první části je zmíněna teorie ohledně zkratové ...
 • Laboratorní impulsní zdroj řízený procesorem 

  Chytil, Jiří
  Tato práce se zabývá návrhem impulzního laboratorního zdroje řízeného mikroprocesorem. Je složena ze třech modulů: řídící jednotky a dvojice stejných výkonových modulů. Každý z modulů je řízen mikrokontrolérem PIC řady 18. ...
 • Zařízení pro měření intenzity slunečního záření 

  Bobalík, Lukáš
  Tato bakalářská práce poskytuje návrh a řešení konstrukce zařízení pro měření intenzity slunečního záření. Rozebírá důvody proč měřit intenzitu, uvádí princip získávání elektrické energie ze slunečního záření a s tím spojený ...
 • Polymerová optická vlákna - POF 

  Mitrič, Martin
  Polymerová optická vlákna – POF v posledních letech dosahují hodnoty útlumu kolem 10 dB • km-1. To už je hodnota, která dělá tyto vlákna použitelnýma pro datové přenosy na krátké vzdálenosti. Mezi velké přednosti těchto ...
 • Monitoring částečných výbojů a jejich minimalizace v rozváděči UG ZS1 

  Bajánek, Tomáš
  Bakalárska práca sa zaoberá čiastkovými výbojmi v rozvádzači ABB UniGear ZS1. Práca sa zaoberá teoretickým rozborom vzniku čiastkových výbojov, popisom parametrov a možnosťami merania čiastkových výbojov. Zaoberá sa popisom ...
 • Metody měření koncentrace intracelulárního vápníku 

  Číhal, Martin
  Tato práce má za cíl seznámení se problematikou měřením intracelulárního vápníku. V práci je shrnuta teorie ohledně historie fluorescenčních indikátorů, dále také typy fluorescenčních indikátorů a metody měření. Dále jsou ...
 • Adaptivní zostřování obrazu 

  Jakubíček, Roman
  Tato bakalářská práce je rozborem problému a technickou zprávou k vytvořenému programu pro zvýraznění obrazů. Hlavním cílem celého procesu zpracování obrazu je adaptivní zostřování dosažené aplikací prostorově variantního ...
 • Kohonenova síť 

  Kaňa, Michal
  V bakalářské práci je stručně popsána problematika umělých neuronových sítí, konkrétně poté samoorganizujících neuronových sítí a jejich využití. Práce se hlouběji věnuje problematice Kohonenovy samoorganizující sítě, ...
 • Vytvoření interaktivních výukových pomůcek z oblasti počítačové přípravy dokumentu 

  Láska, Samuel
  V tejto bakalárskej práci sa budeme venovať popisom sadzobného obrazca a jeho parametrov. Vysvetlíme si jeho konštrukciu, a popis jeho rôznych pravidiel. Cieľom bakalárskej práce je vytvorenie inteaktivných Java appletov, ...
 • Základní vlastnosti polovodičových materiálů 

  Řihák, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá základními vlastnostmi polovodičových materiálů. Konkrétně je zaměřena na měření difúzní délky. Pro tento účel byly nastudovány různé metody pro její určení. Byl proveden výběr vhodné metody, ...
 • Přesná měření dálky ultrazvukem 

  Hlaváč, Štěpán
  Tento projekt popisuje řešení ultrazvukového senzoru pro přesné měření vzdálenosti k plošnému cíly s rozsahem měření do 20 cm. Informuje o základních vlastnostech ultrazvukového vlnění a jeho šíření v prostředí. Vybírá ...
 • Modelování dynamiky kalcia v excitabilních i neexcitabilních buňkách 

  Tkáč, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá elektrofyziologickými jevy na molekulární úrovni a úrovni buněk. Cílem je podat základní informace pro pochopení jednoduchých buněčných modelů. Práce také pojednává o principech modelování ...
 • Rozhraní pro laboratorní přístroje ovládaných pomocí sběrnice GPIB 

  Ondrák, Jan
  Jedná se o převodník USB–GPIB, který je doplněn o 2 analogové vstupy pro rozsah napětí od -10 V do +10 V. Tento převodník bude použit v kombinaci s přístrojem EG&G Princeton Applied Research – Lock-in Amplifier 5208 a ...
 • Datový záznamník s akcelerometrem 

  Vychodil, Josef
  Práce se zabývá návrhem a realizací zařízení zaznamenávající nadlimitní otřesy pomocí elektronického akcelerometru. Hlavním cílem je nízká spotřeba a s tím související dlouhá výdrž na baterie.
 • Hodnocení srdečních arytmií 

  Šromová, Michaela
  Obsahem práce je stručný popis anatomie a elektrofyziologie srdce. Práce dále popisuje elektrokardiogram a různé typy srdečních arytmií s popisem jejich léčby. V další části je uveden návrh programu pro klasifikaci vybraných ...
 • Změny velikosti napětí v distribuční síti NN v důsledku zvýšení impedance mezi uzlem zdroje a zátěže a nevyváženého zatížení 

  Blažek, Ondřej
  Tato práce se zabývá problematikou nesymetrického zatížení třífázové sítě a s tím spojeného zatížení středního vodiče. V úvodu jsou rozebrány druhy soustav, ve kterých jsou distribuční sítě realizovány, dále pak části sítí, ...
 • Standard OpenCL 

  Michlovský, Jakub
  Tato práce pojednavá o standardu OpenCL, který umí použít grafickou kartu pro akce- laraci náročných výpočtů. V první části práce je podrobně rozebrána architektura stan- dardu a podporova hlavních výrobců hardware a ...

Zobrazit další