Now showing items 1-20 of 516

 • Diagnostika oteplení vybraných částí elektrického stroje 

  Prezbruchý, Martin
  Táto práca sa snaží popisovať oteplenie vybraných častí elektrického stroja. V prvej časti, sa práca zaoberá teplom a teplotou, jeho vznikom a šírením. Práca pokračuje problematikou vzniku tepla v elektrických strojoch a ...
 • Laboratorní a malosériová výroba dvouvrstvých desek s plošnými spoji v laboratoři PROTOCAD 

  Chmela, Ondřej
  Obsahem této bakalářské práce je laboratorní a malosériová výroba dvouvrstvých desek plošných spojů. Součástí je teoretický rozbor materiálů a jednotlivých aplikací během jejich výroby. Hlavní část se zaměřuje na výrobu ...
 • Elektronický předřadník pro nízkotlakou rtuťovou výbojku 

  Uherek, Jaromír
  Cílem bakalářské práce je realizace předřadníku pro nízkotlaké rtuťové výbojky s funkcí předžhavení elektrod (Hot Cathode Fluorescent Lamp). Tyto výbojky se dnes hojně vyrábějí ve výkonech jednotek až desítek wattů a jsou ...
 • Senzory plynů, jejich konstrukce a testování 

  Zbožínek, Štěpán
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá senzory plynů, jejich konstrukcí a metodami testování. V úvodní části je stručně popsána problematika detekce plynů. Jsou zde uvedeny běžné principy, konstrukce, příklady možných ...
 • Zařízení pro testování digitálních obvodů 

  Urbánek, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zařízení určené na testování digitálních obvodů, především logických hradel a operačních zesilovačů. Toto zařízení bude využíváno laboratorních cvičeních, takže bude kontrolovat ...
 • Zpracování reklamací z pohledu kvality 

  Voborník, Petr
  Předkládaná práce se zabývá problémy zpracování zákaznických reklamací z pohledu kvality. Základní zaměření práce je představení procesu zpracování a vyhodnocením reklamací. Představuje klíčové sledované ukazatele procesu ...
 • Informační systém ambulantního lékaře Medicus 

  Vozár, David
  Tato práce se zabývá analýzou uživatelského rozhraní informačního systému ambulantního lékaře Medicus a programem na snímání elektrokardiografického signálu Biopac. Dělí se na dvě základní části, teoretickou a praktickou. ...
 • Realizace vývodů hybridních integrovaných obvodů pro vysokoteplotní aplikace 

  Valíček, Jan
  Bakalářská práce řeší možnosti realizace vývodů hybridních integrovaných obvodů pro vysokoteplotní aplikace. Popisuje jejich realizaci pomocí metody přímého osazení vývodu, tato metoda k jejich fixaci využívá pastu pro ...
 • Osciloskop a logický analyzátor s mikroprocesorem 

  Pešl, Jiří
  Obsahem této bakalářské práce je návrh elektronického měřícího a diagnostického zařízení k počítači nebo jinému modernímu přenosnému zařízení jako jsou moderní mobilní telefony a PDA. Navržený elektronický sytém bude měřit ...
 • Statistické řízení procesů ve výrobě monitorů LCD 

  Hořký, Petr
  Zkratka SPC z anglického označení Statistical Process Control je statistické řízení procesů, které patří v současné době k nejužívanějším analytickým metodám umožňující sledovat, řídit a zlepšovat kvalitu vyráběného produktu. ...
 • Účinky ultrazvuku na biologické materiály 

  Peprníčková, Anna
  V této bakalářské práci se zabývám studiem účinků ultrazvuku na biologické materiály. V teoretické části je zpracována literární rešerše o účincích ultrazvuku na biomakromolekuly a to deoxyribonukelové kyseliny (DNA), ...
 • Středoušní implantáty v klinické praxi 

  Ondrášková, Lucie
  V práci je podán stručný přehled anatomie ucha, sluchových funkcí, nemocí a vad postihujících sluchové ustrojí. Dále jsou uvedeny první nápady implantátů a jejich materiálů, jsou zde popsány středoušní implantáty používané ...
 • Nové směry v pouzdření 

  Hřešil, Tomáš
  Tento projekt řeší vytvoření manuálu pro moderní elektronická pouzdra, která jsou stále častěji používána v dnešních elektronických obvodech a zařízeních. Mezi moderní pouzdra patří především maloobjemové DIL, QFP, BGA, ...
 • Spektrální analýza zvuků v prostorové akustice 

  Port, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou prostorové akustiky a je zaměřena na veličiny popisující hluk. Jsou zde rozebrány metodiky měření hluku v návaznosti na normy platné v České republice. V dalších kapitolách ...
 • Analýza variability srdečního rytmu 

  Peterek, Jan
  Úkolem této bakalářské práce je popsat a realizovat vybrané metody pro odhad výkonového spektra z variability srdečního rytmu. Byly vypracovány dvě metody, které jsou v závěru práce navzájem srovnány. Práce se skládá z ...
 • Vývoj a optimalizace systému pro měření zálivky rostlin 

  Kašpárek, Petr
  Cílem této práce je seznámení se senzory a problematikou měření zálivky rostlin. Výstupem této práce je tvorba inteligentního prototypu modulu, který má měřit teplotu, vodivost a pH zálivky. Automatické měření těchto ...
 • Reprezentace a zpracování genomických signálů 

  Pitner, Vít
  Tato práce se zabývá metodami reprezentace a zpracování genomických signálů. V první části práce je postupně probrán lineární zápis sekvencí a statistický popis sekvencí. K tomuto účelu byla využita reálná data, načtená z ...
 • Měření průtoku pomocí diluční metody 

  Pokorný, Pavel
  Bakalářská práce je zaměřena na sestrojení programu v prostředí LabVIEW, který by dokázal měřit data pH sondou Vernier připojenou přes rozhraní LabPro, a dále tato naměřená data dokázal proložit fyzikálním modelem diluční ...
 • Číslicové hodiny a teploměr s maticovým displejem 

  Kerndl, Michal
  Tato práce se zabývá návrhem číslicových hodin s teploměrem, řízených radiovým signálem DCF77 a teplotním čidlem SMT160. Jako zobrazovací jednotka je použit modul maticového displeje o velikosti 8x32. Výstupem této práce ...