Now showing items 1-20 of 523

 • Bioinformatika lidského genomu 

  Kupková, Karolína
  Bakalářská práce se zabývá úseky DNA obsahujícími pouze adenin a guanin. V teoretické části je popsána struktura a složení deoxyribonukleové kyseliny, chromosomů a genů. Jsou zde uvedeny základní informace o lidském a ...
 • Měření numerické apertury 

  Vejmola, Tomáš
  Bakalářská práce ukazuje použití měřicího systému SOMS pro měření numerické apertury různých druhů optických vláken. Dále je v práci popsán a odzkoušen měřicí přípravek, umožňující modifikovat systém SOMS pro měření ...
 • Automatická detekce pohybu očí 

  Kaňa, Michal
  Tato práce se zabývá možností využiti počítačového systému Biopac pro detekci očních pohybů. Čtenář je uveden do problematiky očních pohybu, seznámen s metodou měření pomocí elektrookulografie a s počítačovým systémem ...
 • Měření difúzního tenzoru 

  Hrmel, Martin
  Cieľom tejto bakalárskej práce bolo vytvorenie metodiky pre meranie difúzneho tenzoru s pomocou MR a experimentálne overenie na vybranom biologickom vzorku. Bola premeraná sada vzorkov, u ktorých bola najskôr vyhodnotená ...
 • Objektivní hodnocení kvality videa v prostředí MATLAB 

  Noghe, Petr
  Práce se zabývá objektivním hodnocením kvality videa a obrazu v prostředí MATLAB. V první části práce jsou popsány metody hodnocení kvality obrazu a videa. Další část obsahuje seznámení se zdrojovým kódováním obrazu. Popis ...
 • Bezpečnost modelu malého lisu 

  Peňáz, Ondřej
  Práce se zabývá bezpečností pneumatického modelu lisu. Po prozkoumání norem se provede posouzení rizika a následně proběhne realizace úprav pro splnění bezpečnostních požadavků. Kontrola bezpečnosti je provedena dle normy ...
 • Podpora rozvoje energetických zdrojů pro komunální výstavbu 

  Stručovský, Aleš
  Bakalářská práce je zaměřena na srovnání zdrojů elektrické energie pro komunální výstavbu. Jedná se o fotovoltaické elektrárny, větrné elektrárny, vodní elektrárny, kogenerační jednotky. Zdroje jsou limitovány částkou do ...
 • Moderní autentizace předmětem a znalostí 

  Ševčík, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá moderní autentizací předmětem a znalostí. Převážně je zaměřena na autentizaci pomocí USB tokenů, Smart Java karet, Smart .NET karet a technologii NFC a jejich následné využití při autentizaci ...
 • Účinky nestacionárních magnetických polí na biologické materiály 

  Heczková, Monika
  Cílem této práce bylo prozkoumat vliv proměnných magnetických polí či pole IVMP na nativní a denaturovanou deoxyribonukleovou kyselinu. A pomocí statistické metody analýzy rozptylu, vyhodnotit naměřená data.
 • Implementace čtení a záznamu na SD kartu 

  Bašus, Jaroslav
  Cílem bakalářské práce je vytvořit co nejvíce nezávislou hardwarovou knihovnu pro čtení a zápis dat na SD kartu. V první část je uveden popis komunikace s SD kartou v režimu SPI. Dále je uvedena komunikace s několika typy ...
 • Výpočet zkratových poměrů v lokální distribuční soustavě 

  Byrtus, Jiří
  Tato práce se zabývá přechodovými jevy v elektrizační soustavě, především zkraty. V první části jsou popsány druhy zkratů, příčiny jejich vzniku i následky jejich působení. Dále zobrazuje časové průběhy zkratových proudů ...
 • Návrh čtecí hlavy pro magnetický čárový kód 

  Kadlčík, Libor
  Magnetický čárový kód se skládá z feromagnetických proužků natištěných na podkladovém materiálu. Množství feromagnetika v proužcích je malé, a proto snímání magnetického čárového kódu vyžaduje citlivé metody. Bude popsán ...
 • Nejistoty a kompatibilita přímého měření frekvence 

  Zikmund, Ondřej
  Tato bakalářská práce je zaměřena na vyhodnocování přímého měření frekvence s výpočtem velikostí standardních nejistot. Součástí práce je porovnání měření frekvence různými digitálními měřidly vzhledem k referenčnímu ...
 • Modulární redakční systém v ASP.NET 

  Michalovič, Miroslav
  Obsah práce je zaměřený na návrh redakčního systému na základě všeobecných požadavek kladených na systémy se správou obsahu. O těchto základních všeobecných požadavcích a o možnostech správy systému se správou obsahu ...
 • Měřič obsahu alkoholu v dechu 

  Pagáč, Patrik
  Témou mojej bakalárskej práce je návrh jednoduchého merača obsahu alkoholu v dychu. Toto zariadenie slúži na určenie koncentrácie v krvi pomocou vzorky dychu. Mojou úlohou je rozobrať možnosti merania obsahu alkoholu v ...
 • Konstrukce audio výkonového zesilovače spínané koncepce 

  Macek, Libor
  Tato práce je rozdělena do čtyř částí. První část se zabývá popisem a vysvětlením obecných principů zesilovačů spínaných koncepcí. V druhé částí práce je praktický návrh zesilovače ve třídě D, popis jednotlivých bloků a ...
 • Top hat svazek v optických bezkabelových spojích 

  Golda, Martin
  Tato práce popisuje způsob tvarování Gaussova typu profilu svazku na svazek s profilem ozáření typu Top hat a vlivem atmosférických turbulencí a atmosférického útlumu na tyto dva svazky. Jejím cílem je seznámení se se ...
 • Detektor QRS komplexu 

  Balík, Zdeněk
  Cílem bakalářské práce s názvem Detektor QRS komplexu je seznámení se se základními principy detekce založené na umocnění a na obálce filtrovaného signálu. V první části této práce je popsán vznik elektrické aktivity srdce ...
 • Detekce obličeje v obraze 

  Malach, Tobiáš
  V této práci je prezentován přehled metod detekce obličeje v obraze a jsou vysvětleny základní principy klasifikace obrazu a jeho částí. Klíčovou částí práce je představení detektoru Viola-Jones a popis jeho implementace ...
 • Obnovení provozu v datové síti po vzniklé chybě 

  Trávníček, Michal
  Cílem této bakalářské práce bylo vysvětlení základních principů a technologií na zajištění spolehlivého a efektivního směrování v sítích, ve kterých dojde k výpadku linky, a to vše při co nejmenším dopadu na kvalitu služby ...