Poslední příspěvky

 • Využití elektronického marketingu 

  Červená, Renata
  Obsahem bakalářské práce je analýza elektronického marketingu a jeho využití v internetovém prostředí. Základem je nalezení nejvýhodnější formy internetové reklamy a její srovnání s ostatními formami reklamy na Internetu.
 • Podnikatelský záměr výstavby bytových domů 

  Vlčková, Klára
  Bakalářská práce analyzuje problematikou možností realizace výstavby bytových domů jako podnikatelský záměr. Je zde zahrnut teoretický popis podnikatelského záměru, hodnocení bytové výstavby v ČR a analýza obecného a ...
 • Návrh na zvýšení efektivity práce zaměstnanců 

  Bezděková, Markéta
  Bakalářská práce analyzuje problémy, které souvisejí s firemní kulturou a jejím vlivem na zvýšení efektivity práce zaměstnanců ve firmě. Na základě zjištěných nedostatků obsahuje tato práce návrh na změnu firemní kultury ...
 • Trendy a vývoj internetové reklamy 

  Eisová, Monika
  Bakalářská práce Trendy a vývoj internetové reklamy se zabývá problematikou internetu a oblastí reklamy na internetu. V teoretické části jsou popsány jednotlivé druhy internetové reklamy se zhodnocením současného stavu a ...
 • Návrh IS pro Zámeček Pozořice 

  Jedlička, Roman
  Bakalářská práce má za úkol vytvoření informačního systému, zajišťujícím efektivní komunikaci v podniku, zejména mezi vedením, personálem, klienty a dodavateli. Dále správu skladů, datových skladů a personalistiky. Systém ...
 • Analýza podnikových procesů jako příprava pro implementaci informačního systému 

  Buzek, Miroslav
  Bakalářská práce „Analýza podnikových procesů jako příprava pro implementaci informačního systému“ se zabývá problematikou podnikových procesů ve vazbě na určení požadavků firmy na informační systém. Teoretická část popisuje ...
 • Podnikatelský plán 

  Kesjárová, Lenka
  Ve své bakalářské práci se zabývám problémem návrhu podnikatelského plánu. Analyzuje problémy související s návrhem řešení na rozšíření společnosti v oblasti poskytování služeb. Na základě této analýzy jsou zde vypracovány ...
 • Návrh ochrany organizace proti škodlivému software. 

  Vykydal, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je na základě analýzy současného stavu zabezpečení ve sledované firmě navrhnout jednotlivá řešení v místech, kde byly shledány jakékoliv nedostatky. Výsledkem práce je návrh řešení, které výrazně ...
 • Firemní kultura - návrh postupu při expanzi podniku 

  Kirchnerová, Zuzana
  Bakalářská práce je zaměřena na zlepšení stavu firemní kultury ve společnosti Sloane Park Property Trust, a. s., a to prostřednictvím výsledků získaných dotazníkovým šetřením. Na základě analýzy získaných výsledků byly ve ...
 • Bezpečnostní analýza organizace 

  Cahová, Veronika
  Bakalářská práce "Bezpečnostní analýza organizace" pojednává o problematice ochrany informací v souvisosti s fyzickou, personální a administrativní bezpečností. Zabývá se několika podstatnými oblastmi, které mají vliv na ...
 • Návrh internetového obchodu pro malou firmu 

  Petyrková, Kateřina
  Bakalářská práce analyzuje problémy, které souvisejí s internetem a jeho vlivem na lepší komunikaci mezi firmou a zákazníky. Obsahuje návrh internetového obchodu pro malou firmu, který by měl usnadnit prodej výrobků.
 • Leasingové operace v účetní jednotce 

  Kořínková, Veronika
  Tato bakalářská práce se zabývá leasingovými operacemi v účetní jednotce. Po vymezení pojmů a charakteristiky účetní jednotky je proveden návrh nejoptimálnějšího druhu a podmínek leasingu pro danou účetní jednotku.
 • Systém pro správu bezpečnostního procesu ve firmě 

  Roubal, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním metodiky pro správu bezpečnostního procesu ve firmě. Tato metodika bude používána jako podklad pro softwarový produkt. Jsou zde popsaná i témeta s bezpečnostním procesem uzce ...
 • Podnikatelský plán - zhodnocení finančního kapitálu firmy 

  Brauner, Roman
  Cílem bakalářské práce je formulace návrhů na zhodnocení finančních prostředků, které přes firmu plynou . Předkládaná práce je zpracována pro konkrétní prostředí brněnské firmy REWIN BRNO, s.r.o. Přínosem práce je formulace ...
 • Návrh optimálního způsobu financování investice ve firmě Fritzmeier s.r.o. 

  Hrdová, Alena
  Bakalářská práce porovnává možnosti financování svařovacího robotu ve firmě Fritzmeier s.r.o. Obsahuje návrh takové strategie financování, která bude pro firmu představovat nejen nejnižší náklady, ale také bude odpovídat ...
 • Tvorba webové prezentace firmy 

  Horna, Michal
  Moje práce se zabývá návrhem internetových stránek pro propagační účely firmy. Obsah práce je zaměřen na celkový proces tvorby webových stránek od zahájení a zpracování projektu, přes tvorbu stránek až po jejich doladění ...
 • Zabezpečení a ochrana dat ve firmě 

  Navrátilová, Ludmila
  Tato práce se zabývá zabezpečením a ochranou dat ve velké společnosti. Popisuje současný stav ve firmě. Na základě zjištěných skutečností obsahuje možné návrhy bezpečnosti informačního systému firmy a zálohování.
 • Koncepce zvýšení spokojenosti zákazníků společnosti Connex Morava, a.s. 

  Hradílková, Hana
  Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou spokojenosti zákazníků. V teoretické rovině provedu rešerši dostupné literatury, na jejíž základě analyzuji situaci ve společnosti Connex Morava, a.s. Analytická část se ...
 • Návrh systému výkaznictví neziskových organizací pro objektivní měření efektivnosti 

  Flídrová, Kristýna
  Bakalářská práce se zabývá řešením problému výkaznictví v neziskovém sektoru pro objektivní měření efektivnosti v neziskových organizacích. Ukazatele efektivnosti obecně nejsou sestaveny tak, aby je bylo možné využít pro ...
 • Odraz konkurenceschopnosti drobného maloobchodu v ekonomické situaci regionu 

  Kadla, Jiří
  Bakalářská práce analyzuje vliv daní a poplatků v drobném maloobchodě na rozpočty obcí. Práce se zabývá historií a současným stavem maloobchodu, daněmi a poplatky které platí maloobchodníci. Bakalářská práce obsahuje návrhy ...

Zobrazit další