Now showing items 1-20 of 343

 • Využití finanční analýzy k racionalizaci finančního řízení podniku 

  Sýkora, Milan
  Komplexní finanční analýza podniku za období 2002-2006, interpretace zjištěných výsledků a návrh opatření ke zlepšení situace podniku. Metody: horizontální a vertikální analýza, analýza tokových ukazatelů a systematické ...
 • Návrh řešení fluktuace zaměstnanců ve společnosti 

  Popolanský, Jiří
  V mé bakalářské práci na téma Návrh řešení fluktuace zaměstnanců ve společnosti se budu zabývat řešením personálních problémů. Vysvětlím problém fluktuace v konkrétní společnosti. Práce bude obsahovat popis současně ...
 • Podpora drobného podnikání v České republice 

  Karmašová, Alice
  Cílem bakalářské práce „Podpora drobného podnikání v České republice“ je, na základě vytvořeného vědomostního rámce nezbytného k orientaci v dané problematice, provedení analýzy současného systému podpory drobného podnikání, ...
 • Návrh na zlepšení Public relations firmy 

  Skulínková, Renata
  Tato bakalářská práce se zabývá konkrétním návrhem na zlepšení public relations pro společnost AUTO-SPEKTRUM-ACC spol. s.r.o., která se pohybuje v oblasti automobilového průmyslu. Zkoumá marketingový komunikační mix firmy ...
 • Změna systému odměňování zaměstnanců společnosti Mediaservis s. r. o. 

  Kamínková, Petra
  Cílem bakalářské práce je zpracovat analýzu současného systému odměňování zaměstnanců. Provést dotazníkové šetření mezi zaměstnanci call centra a na jeho základě navrhnout adaptivní systém hodnocení zaměstnanců, především ...
 • Návrh motivačního programu ve firmě 

  Holcman, Miroslav
  Bakalářská práce by měla analyzovat pomocí dotazníkového šetření, rozhovorů, pozorování a studia podnikových materiálů současnou úroveň motivace zaměstnanců společnosti. Měla by obsahovat návrh motivačního programu, který ...
 • Návrh na minimalizaci daňového zatížení při zdaňování zahraničních cenných papírů 

  Flídrová, Lucie
  Ve své práci jsem se zabývala zdaňováním cenných papírů, respektive akcií. Práce popisuje druhy výnosů, seznamuje se zákonnou úpravou a navrhuje optimalizaci daňového zatížení.
 • Podnikatelský záměr stavby nového fotbalového stadionu v Brně 

  Skovajsa, Adam
  Tato bakalářská práce se zabývá problémem ohledně fotbalového stadionu v Brně. V první části se zaměřím na teorii podnikatelského plánu a na strukturu veřejných financí v České republice a v Evropské unii. Ve druhé se ...
 • Návrh marketingové podpory nově zaváděných výrobků 

  Horáček, Pavel
  Firma zabývající se výrobou krmiv pro psy ukončila v nedávné době vývoj nových výrobků, které jsou svým charakterem zcela unikátní a jedinečné. Bakalářská práce se snaží navrhnout účinnou marketingovou podporou pro úspěšné ...
 • Návrh nástrojů na snížení softwarového pirátství 

  Kopáč, Jiří Vili
  Ve své studii budu řešit a poukazovat na problémy spojené s pirátstvím v softwarovém průmyslu. Na základě poskytnutých informačních zdrojích analyzuji současnou situaci. Zpětnou syntézou se pokusím navrhnout optimální ...
 • Implementace vybraných IFRS do podmínek vybraného podniku 

  Ondráková, Eva
  Tato bakalářská práce si klade za cíl srovnání a zhodnocení způsobů účtování finančního leasingu dle Mezinárodních účetních standardů a Českých účetních předpisů.
 • Využití finanční analýzy v podniku 

  Kalousková, Jarmila
  Bakalářská práce je zaměřena na posouzení finanční situace společnosti PIKE Electronic, spol. s r.o. pomocí elementárních metod finanční analýzy. Na základě podkladů z provedené finanční analýzy byly odhaleny příčiny ...
 • Návrh zabezpečení finančních transakcí v elektronickém bankovnictví 

  Valina, Petr
  Bakalářská práce analyzuje elektronické bankovnictví z hlediska využití a použitých technologií a z hlediska bezpečnosti. Nabízí srovnání konkrétních typů elektronického bankovnictví používaných v současné době. Nedílnou ...
 • Návrh marketingového mixu podniku 

  Dejmková, Lenka
  Práce analyzuje současný stav marketingového mixu konkrétního výrobku firmy. Tento výrobek zaznamenal pokles poptávky. Prostřednictvím dotazníkového šetření se pokouší najít příčinu této nežádoucí situace. Na základě ...
 • Převod účetní závěrky zpracované dle české účetní legislativy na účetní závěrku dle IAS/IFRS 

  Buřič, Zdeněk
  Bakalářská práce se zabývá převodem účetní závěrky zpracované dle platné české účetní legislativy na účetní závěrku dle IAS/IFRS. Cílem bakalářské práce je porovnání české účetní legislativy a mezinárodních standardů ...
 • Návrh na zlepšení marketingového řízení firmy 

  Šmok, Daniel
  Tato bakalářská práce je zpracována pro firmu AGRO Žamberk, a. s. Popisuje celkovou situaci firmy, odhaluje její nedostatky v oblasti marketingu, a navrhuje jejich správné řešení.
 • Účtování o zásobách 

  Jochová, Eva
  Cílem této práce bylo navrhnout řešení, které by umožnilo zrychlení účtování materiálu v První brněnské strojírně Velká Bíteš, a. s., přičemž byla navržena dvě možná řešení. Prvním návrhem bylo zavedení samostatného ...
 • Optimalizace odvodové povinnosti fyzických osob 

  Plachetská, Zuzana
  Bakalářská práce podává přehled o problematice daně z příjmu fyzických osob, protože s touto daní se setkává mnoho občanů. Cílem je seznámit okolí s podstatou příjmů, výdajů a všech aspektů, které k dani z příjmu patří. A ...
 • Návrh informačního systému pro řízení výroby v malé firmě 

  Dufka, Jakub
  Cílem bakalářské práce je návrh informačního systému pro podporu a řízení výroby malé výrobní firmy v oboru truhlářství. Práce analyzuje její požadavky a navrhuje řešení.
 • Zhodnocení informačních potřeb podniku podporujících tržní orientaci 

  Jedličková, Lucie
  Tato práce se zabývá zhodnocením informačních potřeb podniku podporujících tržní orientaci. Cílem bylo provést analýzu aktuálního stavu společnosti, navrhnout možnosti zlepšení a vytvořit takové zabezpečení podniku ...