Now showing items 1-20 of 215

 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení. 

  Kunert, Evžen
  Tato bakalářská práce se zabývá finanční analýzou společnosti Nera Brno - drátěný program, spol. s r.o. Na základě získaných informací obsahuje návrhy na zlepšení finanční situace a zhodnocení jejich přínosu pro společnost.
 • Trendy a vývoj internetové reklamy 

  Eisová, Monika
  Bakalářská práce Trendy a vývoj internetové reklamy se zabývá problematikou internetu a oblastí reklamy na internetu. V teoretické části jsou popsány jednotlivé druhy internetové reklamy se zhodnocením současného stavu a ...
 • Zabezpečení a ochrana dat ve firmě 

  Navrátilová, Ludmila
  Tato práce se zabývá zabezpečením a ochranou dat ve velké společnosti. Popisuje současný stav ve firmě. Na základě zjištěných skutečností obsahuje možné návrhy bezpečnosti informačního systému firmy a zálohování.
 • Návrh na zvýšení konkurenceschopnosti maloobchodní firmy Petr Kurimai 

  Kurimai, Radim
  Bakalářská práce se zabývá problematikou konkurenceschopnosti drobného maloobchodu. Obsahuje návrhy možností zvýšení konkurenceschopnosti firmy Petr Kurimai.
 • Návrh na zlepšení finančního hospodaření obce Zašová 

  Mikošková, Lucie
  Bakalářská práce hodnotí finanční situaci obce Zašová v období roku 2002 až 2006 a to prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Finanční analýza posuzuje minulost, současnost a předpokládanou budoucnost finančního ...
 • Finanční strategie společnosti 

  Langová, Karolína
  Cílem této bakalářské práce je zhodnocení finančního zdraví společnosti M.H.MONT s.r.o. na základě vybraných metod finanční analýzy. V návaznosti na provedenou analýzu jsou navrženy možnosti řešení, jejichž využití povede ...
 • Návrh nového marketingového MIXu výrobní firmy 

  Koukalová, Barbora
  Předmětem mé bakalářské práce „Návrh nového marketingového mixu výrobní firmy“ je analýza současného stavu marketingového mixu obuvnické firmy Bábor Eurodance a návrh změn na zkvalitnění. První kapitola pojednává o historii ...
 • Komunikační rozhraní internetového obchodu a informačního systému firmy 

  Dvořák, Zdeněk
  Práce se zabývá konkrétním rozborem a realizací napojení jednotlivých zvolených částí internetového obchodu na definované moduly informačního systému v obchodní firmě GOLF TIME, s.r.o. Bakalářská práce analyzuje jednotlivé ...
 • Firemní kultura - návrh postupu při expanzi podniku 

  Kirchnerová, Zuzana
  Bakalářská práce je zaměřena na zlepšení stavu firemní kultury ve společnosti Sloane Park Property Trust, a. s., a to prostřednictvím výsledků získaných dotazníkovým šetřením. Na základě analýzy získaných výsledků byly ve ...
 • Rozvoj obchodních aktivit firmy-Centrum integrovaných služeb spol. s.r.o. 

  Zeisková, Zdeňka
  Bakalářská práce analyzuje současný stav firmy. Zkoumá její vnitřní a vnější prostředí, které na ni působí a ovlivňuje ji. Obsahuje návrh rozvoje firmy opírající se o specifické přednosti a potlačující největší hrozící ...
 • Vyhodnocení rozdílů českých a anglických účetních standardů 

  Gongol, Ondřej
  Cílem předložené bakalářské práce "Vyhodnocení rozdílů českých a anglických účetních standardů" je analyzovat rozdíly v účetnictví a výkaznictví České republiky a Velké Británie. První část bakalářské práce rozebírá ...
 • Obsah a analýza účetních informací při hodnocení finanční výkonnosti společnosti 

  Vávrová, Lenka
  Bakalářská práce se zabývá analýzou účetních informací s cílem posouzení finanční výkonnosti podniku. Práce obsahuje teoretický základ finanční analýzy a používané metody k posouzení finanční výkonnosti podniku. Teoretické ...
 • Návrh na zlepšení marketingového řízení firmy 

  Šmok, Daniel
  Tato bakalářská práce je zpracována pro firmu AGRO Žamberk, a. s. Popisuje celkovou situaci firmy, odhaluje její nedostatky v oblasti marketingu, a navrhuje jejich správné řešení.
 • Financování rozvoje lidských zdrojů společnosti Pala s.r.o. 

  Hromková, Radka
  Předmětem bakalářské práce je vytvoření návrhu za získání finančních prostředků pro rozvoj lidských zdrojů ve společnosti PALA, s.r.o. V teoretické části jsou shrnuty poznatky o rozvoji lidských zdrojů a způsobech financování. ...
 • Návrh internetových stránek 

  Hofman, Jan
  Práce se zabývá kompletním návrhem internetových stránek. Obsahem práce je jak prvotní analýza všech funkcí stránek, návrh grafického designu, tak i samotná technická realizace pomocí webových programovacích jazyků. Práce ...
 • Návrh řešení fluktuace zaměstnanců ve společnosti 

  Popolanský, Jiří
  V mé bakalářské práci na téma Návrh řešení fluktuace zaměstnanců ve společnosti se budu zabývat řešením personálních problémů. Vysvětlím problém fluktuace v konkrétní společnosti. Práce bude obsahovat popis současně ...
 • Návrh na zlepšení vybraných služeb společnosti STUDENT AGENCY s.r.o. 

  Podéšť, Jaroslav
  Předmětem této bakalářské práce je, na základě výsledků z provedeného průzkumu spokojenosti zákazníků se službami souvisejícími s luxusní autobusovou dopravou, vytvořit návrhy a doporučení pro zlepšení kvality těchto služeb. ...
 • Návrh a realizace webové prezentace pro logistickou firmu 

  Široká, Zuzana
  Předkládaná bakalářská práce je věnována prezentaci logistické firmy na internetu. Práce stručně seznamuje s technikou tvorby webových stránek a jejich prezentací. Součástí je i návrh na vylepšení pozice ve vyhledávačích ...
 • Návrh nástrojů na snížení softwarového pirátství 

  Kopáč, Jiří Vili
  Ve své studii budu řešit a poukazovat na problémy spojené s pirátstvím v softwarovém průmyslu. Na základě poskytnutých informačních zdrojích analyzuji současnou situaci. Zpětnou syntézou se pokusím navrhnout optimální ...
 • Návrh síťové infrastruktury 

  Veselík, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je analyzovat stávající stav síťové infrastruktury ve vybrané firmě a zhodnotit možnosti vylepšení této sítě, popř. kompletní změnu typu sítě. Na základě této analýzy bude navržena struktura ...