Now showing items 1-2 of 2

  • Intenzifikace separace manganu při úpravě pitné vody 

    Bartoš, Ladislav
    Předkládaná práce se zabývá komplexně manganem. V úvodní části je uveden přehled jeho základních fyzikálních a chemických vlastností. Jednotlivě jsou uvedeny jeho sloučeniny včetně jejich příprav, výrob a použití v praxi. ...
  • Odstranění vybraných složek z vodního prostředí koagulací 

    Měřínská, Zuzana
    V disertační práci se zabývám úpravou modelových vod s obsahem huminových látek, reziduí léčiv a zákalu koagulací. Pracovalo se s koagulanty síranem železitým a hlinitým, které jsou v praxi běžně používány a s přírodním ...