Now showing items 1-1 of 1

  • Multikriteriální optimalizace v EMC 

    Olivová, Jana
    Cílem práce je navrhnout metodiku pro vytvo°ení homogenních náhrad kompozitn ích materiál· pouoívaných na konstrukci letadel. Tyto náhrady by mYly umoonit vytvo°ení numerických model· letadel pro simulace p°edcerti- kaLních ...