Now showing items 1-1 of 1

  • Model 

    Hládeková, Katarína
    Dizertačná práca sa zaoberá rozšírením kontextualizácie termínu model ako interpretačného nástroja pre niektoré diela českého a slovenského postkonceptuálneho umenia. Na základe vysledkov historického exkurzu do dejín ...