Kolekce v této sbírce

Poslední příspěvky

 • Metodika hodnocení informačních systémů 

  Novák, Lukáš
  Dizertační práce je orientovaná na oblast hodnocení informačních systémů a vymezuje hlavní nedostatky v provozu a řízení informačních systémů v návaznosti na procesy v oddělení informatiky, s částečným přesahem do ostatních ...
 • Metody oceňování dlouhodobých hmotných aktiv v podniku 

  Pernica, Martin
  Disertační práce se zabývá úlohou oceňování dlouhodobých hmotných aktiv v podniku v rámci vnitropodnikového účetnictví, které firma vede na dobrovolném základě. Práce je situována do pěti samostatných částí, kdy je první ...
 • Strategie elektronického obchodu firmy 

  Frendlovská, Dagmar
  Tato disertační práce pojednává o problematice elektronického obchodu s primárním zaměřením na zákazníky. Důvodem a cílem mé disertační práce je stále větší potřeba a vzrůstající požadavky na tvorbu elektronických obchodů. ...
 • Bezpečný model elektronického obchodování a jeho ekonomické aspekty 

  Fotijev, Pavel
  Cílem této předkládané disertační práce je přispět k rozvoji teorie elektronického obchodování v komplexních podmínkách „síťové ekonomiky“, prostřednictvím částečné konsolidace a integrace do značné míry roztříštěných ...
 • MODELOVÁNÍ INVESTIČNÍHO ROZHODOVÁNÍ V PODMÍNKÁCH NEJISTOTY A NEURČITOSTI 

  Soukupová, Ljuba
  V dané disertační práci je provedena analýza problému počítačové podpory investičního rozhodování v podmínkách nejistoty a neurčitosti. Na základě získaných teoretických a empirických poznatků autorka předkládá návrh ...
 • Hodnota pro zákazníka v návaznosti na CRM a jeho význam pro konkurenceschopnost podniku 

  Keřt, Radim
  V předložené disertační práci se zabývám hodnotou pro zákazníka v rámci CRM (Customer Relationship Management) s důrazem na význam pro konkurenceschopnost podniku. Obsahem práce je jednak vypracování metodiky pro úspěšnou ...
 • Mikroekonomické dopady minimální mzdy na vybrané podniky 

  Lajtkepová, Eva
  I když zákonná minimální mzda není kategorií novou (poprvé byla stanovena již v r.1912 ve státě Massachusetts v USA), v České republice se s ustanovením o minimální mzdě poprvé setkáváme až v novele zákona č. 65/1965 Sb., ...
 • Malé a střední podniky v Sýrii: Analýza - Management - Dovoz a Vývoz. 

  Khateb, Fabian
  Tato disertacni prace je venovana tematu malych a strednich podniku v Syrii: Analyza - Management - Dovoz a Vyvoz. Syrsky trh je mezinarodnimu obchodovani pomerne otevreny. Obchodni smlouvy byly podepsany jiz s nekolika ...
 • PREDIKCE CEN ROPY PRO POTREBY FIREM ANGAŽOVANÝCH V ENERGETICKY NÁROCNÝCH VÝROBÁCH 

  Vícha, Tomáš
  Práce se zabývá predikcí vývoje ceny ropy a je koncipovaná pro potřeby podniků, které jsou na ropě silně závislé a potřebují se na výkyv cen připravit, příp. zabezpečit. Cena ropy ovlivňuje cenu ropných produktů (benzínu, ...
 • TVORBA STRATEGICKÝCH ALIANCÍ V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ 

  Stojanová, Hana
  Ve své práci Tvorba strategických aliancí v oblasti IT se zabývám strategickými aliancemi, a dalšími formami partnerství v segmentu informačních a komunikačních technologií. Strategické aliance se v posledních desetiletích ...
 • Firemní sebehodnocení jako významný faktor formování konkurenceschopnosti u malých a středních podniků 

  Brychta, Karel
  Úspěch podnikatelských subjektě v dnešním konkurenčním prostředí je dán mj. i jejich schopností rychle identifikovat a eliminovat mezery ve vlastní výkonnosti. To úzce souvisí s nutností poznání vlastní firmy, které je ...
 • Faktory úspěchu strategických aliancí v ČR 

  Koleňák, Jiří
  Disertační práce se zabývá problematikou spolupráce mezi podniky. Tato problematika je aktuální především z důvodu vysokého stupně konkurence v ekonomice, která se dá označit za globalizovanou. Efektivní a řízená spolupráce ...
 • Využití ratingu a nástrojů umělé inteligence v rozhodování podniku 

  Kunstová, Ivana
  Disertační práce je výsledkem výzkumu v oblasti hodnocení finanční důvěryhodnosti podniku a využití ratingu a nástrojů umělé inteligence v rozhodování podniku. V rámci poznávacího cíle disertační práce je komplexně ...
 • Logistická koncepce pro virtuální organizace 

  Kuřitka, Ivo
  V předložené disertační práci jsou řešeny hlavní problematické oblasti související s postavením logistiky v prostředí virtuální organizace. Teorie virtuálních organizací byla doplněna o definici virtuality a rámcový model. ...
 • Problematika financování podniků prostřednictvím Initial Public Offering 

  Meluzín, Tomáš
  Predložená disertacní práce se zabývá problematikou prvotních verejných nabídek akcií (angl. Initial Public Offering, ve zkratce IPO) na ceském kapitálovém trhu. Financování rozvoje spolecnosti prostrednictvím prvotních ...
 • ZVYŠOVÁNÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ S VYUŽITÍM 

  Hamplová, Petra
  Disertacni prace se sna.i metodicky definovat hlavni p.inosy p.istupu Supply chain managementu (dale SCM) a navrhnout s vyuzitim teto metody pristupy ke zvysovani efektivity a ziskovosti podniku a tim i cele vykonnosti ...
 • Znalostní management 

  Bačík, Petr
  Svou disertační práci jsem zaměřil na oblast znalostního managementu a jeho úrovně v českých firmách. Jde o velmi aktuální problematiku. Celosvětově roste zájem o znalosti, jejich řízení a využívání co největším počtem ...
 • SÍTĚ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ V OBLASTI BIOTECHNOLOGIÍ V ČESKÉ REPUBLICE 

  Kužílek, Tomáš
  Tato disertační práce se zabývá problematikou sítí a síťových vztahů malých a středních podniků (MSP) v oblasti biotechnologií v České republice. V úvodní části disertační práce je nastíněna charakteristika sítí, jejich ...
 • VLIV STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ NA PROSPERITU FIRMY 

  Palíšek, Eduard
  Disertační práce si klade za cíl ověřit vliv strategického plánování na prosperitu firmy. Protože se názory odborníků na účelnost strategického plánování liší – někteří jsou přesvědčeni, že strategické plánování je základem ...

Zobrazit další