Poslední příspěvky

 • Analýza výskytu neoprávněných odběrů při užití on-line spotřeby za pomocí plošné instalace dálkových odečtů 

  Samuel, Tomáš
  Cílem této práce je seznámení s analýzou neoprávněných odběrů při použití metodiky snímání on-line spotřeby elektrické energie pomocí plošné instalace speciálních elektroměrů s možností dálkových odečtů. S touto metodou ...
 • Zkratové poměry v rozvodně 400 kV Sokolnice po zavedení přímé transformace 400/110 kV 

  Vojtěch, Pavel
  Cílem této Bakalářské práce je posoudit zkratové poměry,pro hladinu napětí 400 kV, v rozvodně Sokolnice před rokem 1995 a po něm,kdy došlo k instalaci transformátoru T402 a tím k zavedení přímé transformace napětí 400/110 ...
 • Multifunkční kmitočtové filtry s GCMI 

  Voráč, Ladislav
  V úvodu práce je pojednáno o možnostech kmitočtových filtrů a jejích využití. Následně jsou uvedeny základní teoretické vlastnosti filtrů, jejich popis pomocí přenosových funkcí, nastíněny přenosové filtrační funkce druhého ...
 • Návrh a implementace struktury vysoce vytížených informačních systémů s webovým rozhraním 

  Pálka, Mário
  Práca sa zaoberá navrhom informačného systému optimalizovaného pre vysokú záťaž s webovým rozhraním. V práci sú popísané informačné technológie, ktoré boli v práci použité, jazyk PHP, rámec CodeIgniter, jazyk SQL, HTML a CSS.
 • Rozdíly ve vývoji dynamického obsahu při použití technologií PHP a ASP.NET 

  Jánoš, Radan
  Bakalářská práce analyzuje možnosti vývoje dynamického webového obsahu pomocí technologií PHP a ASP.NET, pokouší se o jejich srovnání a stanovuje základní rozdíly. Celá práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. První, ...
 • Počítačové modelování hřebenové trychtýřové antény 

  Lacko, Tomáš
  Tento projekt zahrnuje návrh a simulaci dvojité hřebenové trychtýřové antény s kmitočtovým pásmem od 1,73 GHz do 14,94 GHz. Zaměřuje se především na výpočet rozměrů trychtýře pro požadovaný zisk 20 dB a parametry dvojité ...
 • Multijazyková analýza emočního stavu mluvčího 

  Rendek, Tomáš
  Práce se zabývá charakteristikou řečového signálu a úvodem vysvětluje proces tvorby řeči. Seznamuje s prozodickými rysy které doprovázejí řeč při vyjádření emocí. Dále jsme se zabývali základními vlastnostmi a parametry ...
 • Záznamník teploty pro montáž a demontáž mikroelektronických obvodů 

  Karmazín, Michal
  Předkládaná práce se zabývá problematikou vývoje zařízení,které bude sloužit pro měření teploty při montáži a demontáži mikroelektornických obvodů. V práci je přiloženo schéma zapojení a zdrojový text řídícího programu.
 • Dálkové řízení zapínání informačních systémů - část I 

  Prečan, David
  Práce se zabývá dálkovou komunikací prostřednictvím rozhraní Ethernet. Po stručné rešerši stávajících řešení je v práci navrženo dálkové měření teploty s přenosem dat prostřednictvím sítě Ethernet. Řešení je podrobně popsáno ...
 • Návrh SFN a MFN sítí vysílačů DVB-T 

  Dostal, Radek
  Bakalářská práce je zaměřena do problematiky návrhu jednofrekvenčních SFN (Single Frequency Network) a vícefrekvenčních MFN (Multi Frequency Network) sítí vysílačů pro digitální televizní vysílání podle standardu DVB-T. ...
 • Spolehlivost a komunikace v systémech člověk-stroj 

  Kovář, Tomáš
  Cílem této práce je analýza technické a lidské spolehlivosti v systému člověk - vozidlo. Spolehlivost celého systému je dána dílčími spolehlivostmi technických subsystémů a lidských operátorů. V analýze bezpečnosti a ...
 • Bezdrátový systém řízení osvětlení 

  Hrbáček, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem systému bezdrátového řízení osvětlení určeného pro použití v podmínkách nedovolujících instalaci trvalých řídicích rozvodů. Systém sestává z jednoho koordinátorského a více koncových ...
 • Mechanismy zajištění kvality služeb v pevných, bezdrátových a mobilních datových sítích 

  Václavek, Radovan
  Tato bakalářská práce se zabývá zmapováním technologií a základních parametrů sloužících k zabezpečení kvality služeb v pevných, bezdrátových a mobilních sítích. Zaměřil jsem se především na požadavky a klasifikace, které ...
 • Program pro výpočet výkonové bilance optického spoje 

  Kováč, Martin
  Cílem této práce je prostudovat metodiku návrhu optického kabelového a bezkabelového spoje a naprogramovat aplikaci, která zjistí jejich energetickou bilanci. Energetická bilance je nejdůležitější částí návrhu optického ...
 • Digitální zpracování signálu z tlakových senzorů prostřednictvím CPLD 

  Zátura, Michal
  Cielom tohto semestrálneho projektu je návrh elektronickej časti snímacieho systému na meranie výšky vo forme modulu k vývojovej doske XC2-XL a jeho následná realizácia v podobe plošného spoja. V projekte je popísaný princíp ...
 • Návrh kombinované otopné soustavy s tepelným čerpadlem 

  Michl, Pavel
  Cílem práce je návrh kombinované otopné soustavy, kde zdrojem energie bude tepelné čerpadlo. Řešení obsahuje návrh systému řízení kombinované otopné soustavy a energetické zhodnocení návrhu.
 • Simulace QoS v nástroji Network Simulator 

  Balej, Jiří
  V této bakalářské práci je popsán základní princip IPTV a podrobně jsou rozebrány všechny podmínky nutné ke kvalitnímu příjmu obrazového a zvukového signálu. Odkazováno je na doporučení DSL Forum TR-126, kde jsou parametry ...
 • Metoda borcení časové osy v oblasti biosignálů 

  Nejedlý, Tomáš
  Tato práce se zabývá rozpoznáváním biosignálů. Navržený rozpoznávací systém REC-DTW zpracovává elektrokardiografické signály (EKG) pomocí algoritmu Dynamického borcení časové osy (DTW). DTW umožňuje vyhodnotit rozdíl mezi ...
 • Počítačové modelování laserového svazku 

  Mittner, Ondřej
  Bakalářská práce popisuje teoreticky Gaussův svazek, jeho vlastnosti a jeho průchod optickými prvky. Pozornost je pak věnována především vytváření počítačových modelů Gaussova svazku v programu COMSOL Multiphysics, jejich ...
 • Číslicově řízený generátor trojúhelníkových, pravoúhlých a harmonických kmitů 

  Bradáč, Lubomír
  V bakalářské práci jsou rozebrána možná řešení číslicově řízených generátorů trojúhelníkových, pravoúhlých a harmonických kmitů. Nejprve jsou popsány generátory kmitů z všeobecného hlediska. Dále jsou uvedeny generátory ...

Zobrazit další