• Odhalování rootkitů a detekce spywaru 

  Juras, Stanislav
  Bakalářská práce nastiňuje problematiku odhalování rootkitů a detekci spywaru. Popisuje základní druhy známého spywaru a rootkitů. U spywaru se jedná převážně o popis činnosti jednotlivých druhů. V případě rootkitů se jedná ...
 • Využití adaptivních CAD systémů pro modelování elektrických strojů 

  Kancir, Andrej
  Daný semestrálny projekt sa zaoberá vytvorením animácie drápkového alternátora s použitím nových možností v programe 3D Studio MAX 9. Prvá časť sa zaoberá novými funkciami programu 3DS MAX 9. Druhá časť popisuje postup ...
 • Tvorba webových stránek pro hendikepované uživatele 

  Krupa, Martin
  Moja bakalárska práca pojednáva o tvorbe prístupných webových stránok, vysvetluje prečo sú prístupné webové stránky potrebné, ozrejmuje nám kto sú to hendikepovaní užívatelia, ukazuje s akými problémami sa môžu na internete ...
 • Metody návrhu desek plošných spojů 

  Cirkovský, Jaroslav
  Hlavním cílem bakalářské práce bylo seznámení s problematikou návrhu desek plošných spojů a vytvoření videí multimediálního charakteru. V první části se zabývám problematikou tříd přesnosti, miniaturizací, použitými pouzdry ...
 • Přenos dat v mobilních sítích 

  Bílek, Petr
  Bakalářská práce se zaměřuje na zmapování a použití mobilních sítí pro přenosy datových služeb. Popisuje jednotlivé generace sítí a technologie, které využívají. Tato práce je rozdělena na dvě hlavní části, teoretickou a ...
 • Řízení zapalování a vstřikování paliva ve spalovacích motorech 

  Nejedlý, Vladislav
  V bakalářské práci na téma Řízení zapalování a vstřikování paliva ve spalovacích motorech jsem se převážně zabýval systémy používanými v dnešních automobilech. Tato práce podrobněji pojednává o jednobodovém a vícebodovém ...
 • Komunikační protokol pro vestavná zařízení 

  Dolák, Petr
  Problematika komunikačních technologií je v dnešním světě velmi závažnou otázkou, a proto se následující práce zaměřuje právě na tuto sféru informatiky. Konkrétně je práce zaměřena na komunikační protokoly, které jsou ...
 • Obslužný SW pro multimetr 34410 A 

  Horák, Ladislav
  Práce se zabývá vytvořením obslužného softwaru pro multimetr Agilent 34410 A a manuálu pro jeho použití. V první části se práce zaměřuje na teoretickou problematiku jednotlivých částí celého měřicího systému. Ukazuje ...
 • Systém řízení linky navažování hmot 

  Komárek, David
  Tato práce se zabývá problematikou navažování sypkých hmot, návrhem a realizací systému řídících a vizualizačních bloků akčních členů, které jsou v těchto systémech používány. První část obsahuje teoretický rozbor technologie ...
 • Vyhodnocení zdrojů energií. 

  Adamec, Jan
  V práci je rozebrána problematika vyhodnocení zdrojů energií při rekonstruování objektu anebo při novostavbě. V textu jsou popsány reprezentanti zdrojů tepla pro dané zdroje energií. Je zde vytvořen hrubý náhled, jak ...
 • Komunikace teplotních senzorů s CPLD přes sběrnici SMBUS 

  Tonar, Karel
  Cílem bakalářské práce je seznámení se s dvoudrátovou komunikací na sběrnici SMBUS, konkrétně se jedná o vzájemnou komunikaci obvodu FPGA s teplotními senzory. Zpracování práce obsahuje výběr vhodného teplotního senzoru, ...
 • Dekodér zpráv RDS 

  Šipula, Martin
  Tato práce se podrobně zabývá rádiovým datovým systémem RDS. Jsou zde vysvětleny základní principy fungování systému a jeho využití. Součástí práce je i návrh dekodéru zpráv RDS a jeho praktická realizace.
 • Plánovač IPTV vysílání s využitím tomcat a frameworků stripes a hibernate 

  Vajsar, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá návrhem webové aplikace pro plánování IPTV vysílání – IPTV klient. Konkrétní vysílání pomocí protokolů RTP a RTCP již není součástí. Prostřednictvím aplikace lze po přihlášení nahrávat na server ...
 • Demonstrační úloha na učení bez učitele 

  Slezák, Milan
  Bakalářská práce představuje použití „učení bez učitele“ a prezentuje možnosti shlukové analýzy. Součástí této práce je demonstrační program "Učení bez učitele". Tento program je vytvořen jako školní učební pomůcka. Obsahuje ...
 • Výkon síťového serveru při komunikaci s velkým počtem klientů 

  Mašín, Jan
  Úkolem je vytvořit simulační systém mezi dvěma počítači typu server-klient. Z klienta generovat provoz pomocí UDP protokolu na server. Generovanému provozu nastavovat různé parametry (velikost paketu, interval zasílání) a ...
 • Modul reléových výstupů elektronického tachografu 

  Feilhauer, Petr
  Tato bakalářská práce obsahuje podrobný popis funkce a zapojení stávajícího Elektronického rychloměru RE1xx firmy UniControls – Tramex. Pro porovnání, je zde rovněž uveden popis konkurenčních výrobků v této oblasti. Součástí ...
 • Technologie ISDN 

  Pavlík, Petr
 • Digitální podpis 

  Vaverka, Aleš
  Digitálního podpisu, které je námětem této semestrální práce, je v současnosti velmi aktuální. Se stále vzrůstajícími možnostmi internetu a vidinou snižující se četnosti používání papírové dokumentace bylo nutné vyvinout ...
 • Vyhledávání textu 

  Burlak, Vladimír
  Tato bakalářská práce popisuje základní způsoby segmentace obrazu za účelem oddělení textu od pozadí. V první části jsou popsány obecné metody, určené pro zpracování obrazu. Je zde popsáno prahování, detekce hran a redukce ...
 • Polarizační stav optické vlny 

  Macháček, Ivan
  Tématem této bakalářské práce bylo modelování optické vlny a určení její polarizačních vlastností pomocí Stokesových parametrů. Dále byl studován vliv prostředí na polarizaci vlny. V úvodu práce byly definovány byly základní ...