Now showing items 125-144 of 445

 • Malý datalogger s flash kartou 

  Vágner, Martin
  Práce se zabývá konstrukcí bateriového dataloggeru se záznamem na paměťovou flash kartu. V úvodu jsou diskutovány parametry, funkce a vybavení běžně dostupných dataloggerů. Dále je nastíněna problematika číslicového měření ...
 • Mapování elektromagnetických polí v biologických tkáních 

  Bereznanin, Martin
  Hlavním cílem této studie je seznámit se s teorií elektromagnetického pole a vytvořit modelovou studii šíření velmi krátkých vln v biologických tkáních. Dalším bodem této práce je zjistit velikost měrného absorbovaného ...
 • Mechanická konstrukce mobilního robotu 

  Libra, Jaroslav
  Hlavním úkolem této práce je konstrukční návrh mobilního robota určeného pro soutěž Robotour. Práce obsahuje výkresovou dokumentaci jednotlivých částí vlastního konstrukčního návrhu řešení, návrh a dimenzování akumulátoru ...
 • Mechanismy zajištění kvality služeb v pevných, bezdrátových a mobilních datových sítích 

  Václavek, Radovan
  Tato bakalářská práce se zabývá zmapováním technologií a základních parametrů sloužících k zabezpečení kvality služeb v pevných, bezdrátových a mobilních sítích. Zaměřil jsem se především na požadavky a klasifikace, které ...
 • Metoda borcení časové osy v oblasti biosignálů 

  Brus, Lukáš
  Metoda borcení časové osy (dynamic time warping) je jedna z moderních vědeckých metod, přispívajících k optimalizaci analýzy a vyhodnocování křivek různých procesů. Část bakalářské práce je věnována tématu vzniku a procesu ...
 • Metody dekódování konvolučních kódů 

  Vlček, Peter
  Konvolučné kódy patria medzi lineárne stromové kódy. Sú to kódy používané pre kanálové kódovanie. Pri vypracovaní projektu, teda porovnaní jednotlivých algoritmov boli brané do úvahy Viterbiho algoritmus, Stack algoritmus, ...
 • Metody dekódování stromových kódů 

  Zamazal, Zdeněk
  Práce se zabývá využitím poznatků z oblasti kanálového kódování dat a zaměřuje se na možnosti dekódování stromových kódů. Popisuje několik způsobů dekódování a zjišťuje jejich výhody či nevýhody. V problematice stromových ...
 • Metody měření přenosových rychlostí 

  Franc, Jan
  Úkolem bakalářské práce bylo prostudovaní a popsání základní metody měření přenosových parametrů datových sítí založených na IP. Vycházel jsem především ze standardů RFC, podle kterých se řídí většina Internetových protokolů. ...
 • Metody návrhu desek plošných spojů 

  Cirkovský, Jaroslav
  Hlavním cílem bakalářské práce bylo seznámení s problematikou návrhu desek plošných spojů a vytvoření videí multimediálního charakteru. V první části se zabývám problematikou tříd přesnosti, miniaturizací, použitými pouzdry ...
 • Metody reprezentace znalostí 

  Verbík, Josef
  Práce pojednává o metodách reprezentace znalostí v expertních systémech. V práci jsou charakterizovány expertní systémy a jejich historie. Dále jsou popsány jednotlivé druhy expertních systémů a jeho části. Hned za tímto ...
 • Metrologie vzdušných iontů 

  Škvor, Martin
  Tato práce je zaměřena na měření koncentrace vzdušných iontú, které vytvářejí bytové ionizátory. K tomuto účelu bylo využito aspiračního kondenzátoru, který umožňuje měření malých proud v řádu až pA. K porovnání naměřených ...
 • Měnič napětí řízený mikroprocesorem 

  Jedlinský, Lukáš
  V této bakalářské práci je řešeno napájení přenosného počítače z automobilové sítě. Hlavní myšlenkou je použití napěťově zvyšujícího stejnosměrného měniče s vysokou pracovní frekvenci. K regulaci a ovládání zdroje bude ...
 • Měření a analýza fonokardiografického signálu 

  Všetula, Petr
  Tato práce se zabývá měřením a analýzou fonokardiografického signálu. Je zde zkoumán vliv vlastností a parametrů použitých součástek na kvalitu měření těchto signálů. Důraz je zejména kladen na zesilovače a mikrofony. ...
 • Měření aktuální rychlosti vozidla 

  Štencel, Jakub
  V teoretické části této práce jsou shrnuty metody pro analýzu pohybu v obraze. Podrobněji jsou rozebrány metody, které slouží pro detekci pohybu v obrazových sekvencích. Praktická část je zaměřena na nalezení významných ...
 • Měření akustické emise 

  Kaňová, Jarmila
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou primární kalibrace snímačů akustické emise a určením nejistot pře této kalibraci. Na základní úrovni jsou vysvětleny nejistoty měření jako prostředek pro vyhodnocování výsledků měření.
 • Měření asynchronních strojů 

  Sporni, Peter
  Táto práca pojednáva o problematike asynchrónnych motorov, ktoré sú v dnešnej dobe najpoužívanejší typ elektrického pohonu. Najprv sa oboznámime s ich konštrukciou a jej vplyvmi na charakteristiky motora a spôsobmi ich ...
 • Měření audiogramu s využitím prostředí LabView 

  Placzek, Roman
  Práce pojednává o poruchách sluchu, metodách vyšetřování sluchu a hlavně o návrhu audiometru pomocí programu LabView. Naleznete zde kompletní rozbor problematiky, požadavků na audiometry a následnou realizace v programu ...
 • Měření difúzí v porézních materiálech 

  Musílek, Václav
  Studium metod měření difúzních koeficientů, experimentální ověření standardní metody a měření vybraných vzorků metodou dvou a čtyř měření.
 • Měření impedance tkáně 

  Nejezchleba, Zdeněk
  Bakalářská práce se zabývá problematikou měření odporu kůže stejnosměrným proudem. Popisuje časové změny této hodnoty v závislosti na emoční stabilitě jedince a jeho aktuálním psychyckém stavu. Jedná se o metodu schopnou ...
 • Měření krevního tlaku pomocí LabView 

  Slezák, Pavel
  Cílem této práce je navrhnout měřící systém, s použitím software LabView, pro měření krevního tlaku. K určení systolické a diastolické hodnoty krevního tlaku je využito detekce vzniku a zániku Korotkovových zvuků snímaných ...