Now showing items 249-268 of 445

 • Paměťová média pro archivaci dat 

  Šicner, Jakub
  V této práci je popsána problematika správného archivování dat v závislosti na použitém paměťovém médiu. Jsou zde popsány jednotlivé nosiče informací a jejich vlastnosti, které jsou dány konstrukcí a způsobem čtení a zápisu ...
 • Planární pásmová propust s asymetrickými rezonátory 

  Cholasta, Lukáš
  V této bakalářské práci se popisuje mikropásková planární propust s asymetrickými rezonátory. V práci je popsán návrh, simulace, konstrukce a výsledné porovnání parametrů realizované planární pásmové propusti s modelem ...
 • Platforma MHP a její využití v DVB-T 

  Janík, Lukáš
  Tato bakalářská práce řeší problém digitálních televizí a set-top boxů, přesněji řečeno platformu MHP a její využití v DVB-T, jak již vyplívá z názvu. V prvních kapitolách se zmiňuji o součastném analogovém pozemním vysílání ...
 • Plánovací expertní systém pro mobilního robota 

  Dvořáková, Ivona
  Práce navazuje na získané vědomosti ze semestrálního projektu. V první části jsou popsány základní části, druhy, problematiky a principy plánovacích expertních systémů. V druhé části jsou popsány možnosti a principy využití ...
 • Plánovač IPTV vysílání s využitím tomcat a frameworků stripes a hibernate 

  Vajsar, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá návrhem webové aplikace pro plánování IPTV vysílání – IPTV klient. Konkrétní vysílání pomocí protokolů RTP a RTCP již není součástí. Prostřednictvím aplikace lze po přihlášení nahrávat na server ...
 • Počítačová podpora projektování v elektrotechnice 

  Tesař, Radek
  Tato práce se zabývá problematikou využití moderní výpočetní techniky pro účely podpory projektování v elektrotechnice. V úvodu seznamuje s obecnými základy projektování, důvody a stupni zpracovávaných dokumentací. Následuje ...
 • Počítačová simulace šíření vln na homogenních přenosových vedeních. 

  Slezáková, Renata
  Cílem této práce bylo prostudovat základy teorie obvodů s rozprostřenými parametry. Se zaměřením na jednoduché šíření vln na homogenních přenosový vedeních, která jsou zakončena lineárními zátěžemi. Vedení bezeztrátová, ...
 • Počítačové modelování hřebenové trychtýřové antény 

  Lacko, Tomáš
  Tento projekt zahrnuje návrh a simulaci dvojité hřebenové trychtýřové antény s kmitočtovým pásmem od 1,73 GHz do 14,94 GHz. Zaměřuje se především na výpočet rozměrů trychtýře pro požadovaný zisk 20 dB a parametry dvojité ...
 • Počítačové modelování průběhů složek komplexní permitivity 

  Frybert, Jan
  Cílem práce je seznámit se s problematikou komplexní permitivity a vytvořit programové prostředí pro simulaci a grafické znázornění průběhů složek komplexní permitivity. Vytvořený program má názorně objasnit uživateli vliv ...
 • Počítačové modelování směsných vztahů složených soustav 

  Matoušek, Jiří
  Předkládaná práce se zabývá modelováním průběhů dielektrických veličin a aplikací směsných vztahů pro řešení složených soustav v závislosti na frekvenci. Teoretická část se zabývá fyzikou dielektrik a charakteristikou a ...
 • Počítačové řízení prvků inteligentní elektroinstalace 

  Kolář, Milan
  Bakalářská práce se zabývá problematikou inteligentní elektroinstalace. V úvodu je popsán princip funkce inteligentní elektroinstalace, její základní části, topologie a rozdělení. V druhé části se nachází praktická aplikace, ...
 • Počítačový návrh malého televizního kabelového rozvodu 

  Sedláček, Jan
  Hlavním úkolem této bakalářské práce je vytvořit interaktivního počítačového programu pro návrh obvodů individuální nebo malé společné televizní antény. První část práce popisuje hlavní koncepce rozvodu televizního signálu, ...
 • Pojiva pro elektrody superkondenzátorů 

  Gottwald, Tomáš
  Předkládaná práce se zabývá problémy použití pojidel pro výrobu elektrod superkondenzátorů a optimalizací technologického procesu jejich výroby. Základním zaměřením práce je optimalizace použitého množství různých pojidel ...
 • Porovnání analýzy řečového signálu v závislosti na věku a pohlaví mluvčího 

  Báňa, Josef
  Obsah této práce je zaměřen na analýzu věku a pohlaví. Dále pak byli zkoumány vhodnosti příznaků a vhodnost jejich použití při klasifikaci mluvčích. Je v ní pojednáno o základní teorii řečového signálu a problematice ...
 • Porovnání architektur systémových databází MIB určených pro řízení kvality služeb v datových sítích 

  Jelínek, Tomáš
  Bakalářská práce pojednává o mechanizmu diferencovaných služeb (DiffServ) navrženým pro zajištění kvality služeb v datových sítích a podrobně prochází části struktury MIB databáze určené pro řízení chování tohoto mechanizmu ...
 • Porovnání výkonnosti linuxu a windows při síťové komunikaci 

  Novotný, Radek
  Cílem této bakalářské práce je porovnání výkonnosti serverů, tedy změření zatížení jejich procesoru, fyzické paměti a celého operačního systému při síťové komunikaci přes UDP protokol. K tomuto účelu jsou použity vlastní ...
 • Porovnávací studie diskrétních PSD regulátorů 

  Pelikán, Radek
  Ve své bakalářské práci jsem se zabýval ověřováním a porovnáváním heterogenních struktur diskrétních PSD regulátorů. Nejprve je uveden postup převodu spojitého PID regulátoru na diskrétní PSD regulátor. Poté jsem popsal ...
 • Posouzení rozvoje sítě vn 

  Čajan, Jiří
  Tato bakalářská práce bude řešit ustálený chod sítě VN a posouzení nutného posílení sítě při neustálém růstu zatížení této sítě
 • Posouzení vlivu funkce softhandover na efektivitu využívání rádiových zdrojů v UMTS 

  Plhák, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na proceduru soft handover v síti UMTS a její vliv na funkci této sítě. Funkce soft handover umožňuje nepřerušovaný přenos dat při přechodu mobilního účastníka mezi oblastmi řízenými různými ...
 • Precizní regulovatelný zdroj 

  Pawlas, Andrzej
  Tato bakalářská práce se zabývá navržením precizního spínaného zdroje. Tento spínaný zdroj pracuje s maximální střídou 99 %. Vstupní napětí je 12 V a výstupní je možno nastavit v rozsahu 1,2 V - 11,9 V. Proudově je možno ...