Now showing items 241-260 of 368

 • Realizace mobilního měřiče analogových veličin s pamětí 

  Sabol, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá převodem analogových veličin do digitální podoby a jejímu zpracování. Naměřená data se ukládají do paměti s informací o čase měření a následně jsou připravené ke zpracování v PC. Zařízení ...
 • Realizace SIP/H.323 brány s použitím ústředny Asterisk 

  Smékal, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou internetové telefonie a jejího užití v dnešním světě, který nabízí mnoho způsobů, jak komunikovat mezi lidmi. Internetová telefonie dává telefonování další rozměr a ukazuje ...
 • Realizace víceúčelového serveru na bázi WINDOWS 

  Depiak, Petr
  Práce je věnována poznatkům o síťových službách, které se často vyskytují na serverových systémech. Tyto služby zejména souvisí s úschovou, přenosem a interpretací dat. Jedná se o služby přenosu, které využívají protokoly ...
 • Regulace a monitorování hladiny v nádrži pomocí PLC a ultrazvukového snímače hladiny. 

  Kosík, Tomáš
  Regulace a monitorování hladiny v nádrži pomocí PLC, ultrazvukového snímače hladiny a operátorského panelu
 • Reprezentace znalostí pro expertní systémy 

  Lekeš, Pavel
  Tato práce se zabývá možností použití predikátové logiky pro dedukci v systémech umělé inteligence. Výhody logiky prvního řádu jsou zejména v její relativně jednoduché algoritmizaci, kdy lze rozhodnout o platnosti či ...
 • Robustní řízení asynchronních motorů 

  Pohl, Lukáš
  Cílem této bakalářské práce je seznámit se s návrhem robustního regulátoru. Je zde popsán návrh regulátoru za použití H-nekonečno metody a vstupně-výstupní linearizace. Struktura použitých stavových rovnic popisujících ...
 • Rozložení proudu na lineárních anténách 

  Dvořák, Zdeněk
  Bakalářská práce Rozložení proudu na lineárních anténách se zabývá měření rozložení proudu na anténním vodiči. Blíže je rozebrán princip měření pomocí měřící smyčky. V té se indukuje napětí přímo úměrné magnetické indukci, ...
 • Rozpoznávání izolovaných slov 

  Ondruška, Jiří
  Rozpoznávání lidské řeči v biometrických systémech je aktuální problematika, kterou se věda intenzivně zabývá. Mezi nejefektivnější metody spadá využití skrytých Markovových modelů. Při rozpoznávání izolovaných slov je ...
 • Rozpoznávání obličeje 

  Pléha, David
  Detekce obličeje v komplexním obraze patří k jednomu z klíčových kroků při vytváření softwaru pro rozpoznávání obličeje. V této práci je popsán a rozveden algoritmus, pomocí něhož je možné v obraze s komplexním pozadím ...
 • Rozšířený bezpečnostní model operačního systému, řízení přístupu 

  Novotný, Filip
  Práce se věnuje ochraně dat pomocí řízeného přístupu. Srovnává rozdíl řízeného přístupu pomocí režimů DAC a MAC. Popisuje vývoj režimu MAC na základě aktuálních požadavků uživatelů. Řeší problematiku SELinuxu, který nabízí ...
 • Řešení konstrukčních požadavků na experimenty s liftry 

  Bartoš, Michal
  Levitace liftrů a s tím spojená problematika se opět po několika letech stala velmi diskutovanou a jejím řešením se zabývá mnoho univerzit nebo vědeckých institutů. I když během našich pokusů s tímto zařízením byly kladeny ...
 • Řídící elektronika pro efektivní napájení zařízení s Li-Ion akumulátory pomocí solárních článků 

  Horký, Luděk
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku získávání a uchování elektrické energie ze slunečního záření. Cílem této práce je vytvořit efektivní nabíjecí systém Lithium-Iontové baterie pomocí solárních článků. K tomuto ...
 • Řídící protokoly používáné pro správu sítě a zajištění QoS 

  Macura, Miroslav
  Hlavním cílem této práce bylo srovnání protokolů používaných pro správu aktivních prvků IP sítí a zajištění QoS. Bakalářská práce podrobně popisuje zejména protokol SNMP a možnosti jeho využití při zajišťování kvality ...
 • Řízené vytápění kompozitního materiálu 

  Fajkus, Martin
  Předpokládána práce se zabývá problémem řízeného vytápění kompozitního materiálu pro venkovní použití. Základem práce je analýza předložených betonových vzorků kompozitu. Zjištění vlivu stejnosměrného a střídavého napětí ...
 • Řízení mobilního robotu 

  Podivín, Ladislav
  V této práci je popsán návrh a implementace řídicích algoritmů pro mobilní robot Ryder, který je naváděn pomocí GPS. V práci jsou diskutovány hlavně dva nejdůležitější aspekty řízení mobilních robotů - plánovací algoritmus ...
 • Řízení výkonové LED pomocí ATtiny 

  Martynek, Tomáš
  Cílem této práce je navrhnout vhodné zapojení DC/DC měniče pro řízení výkonové LED při použití mikrokontroléru firmy ATMEL řady Tiny. Jako světelná zdroj je použita výkonová LED dioda bílé barvy firmy Philips typ Luxeon ...
 • Řízení zapalování a vstřikování paliva ve spalovacích motorech 

  Nejedlý, Vladislav
  V bakalářské práci na téma Řízení zapalování a vstřikování paliva ve spalovacích motorech jsem se převážně zabýval systémy používanými v dnešních automobilech. Tato práce podrobněji pojednává o jednobodovém a vícebodovém ...
 • Řízený výkonový generátor proudových impulsů 

  Gabriel, Viktor
  Cílem práce je návrh a realizace mikroprocesorově řízeného výkonového generátoru proudových impulsů, které jsou přiváděny na indukční zátěž. První část práce se věnuje popisu jednotlivých funkčních částí generátoru, především ...
 • Segmentace řečového signálu 

  Andrla, Petr
  V rámci bakalářské práce byl vytvořen program pro segmentaci nahrávek řeči na fonémy. Tento program byl vytvořen v prostředí Matlab a skládá se z několika skriptů. Program umožňuje automatickou i ruční segmentaci. Automatická ...
 • Senzorický subsystém pro venkovní robot 

  Skácel, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací senzorického vybavení robotu pro projíždění soustavy zadaných GPS souřadnic. Toto senzorické vybavení je tvořeno snímači pro měření okolí robotu a snímači měřící parametry ...