Now showing items 288-307 of 445

 • Realizace a oživení řídícího systému pro regulaci průtoku u hydraulického modelu 

  Adamec, David
  Hlavním tématem této bakalářské práce je zprovoznění řídícího systému laboratorního modelu hydraulického obvodu s provedením následné regulace průtoku. První část je věnována základům teorie řízení s následným popisem prvků ...
 • Realizace aplikace pro ovládání servopohonu. 

  Pospíchal, Zbyněk
  Cílem této bakalářské práce je představit servozesilovač ACOPOS firmy B&R. Jsou vysvětleny jednotlilvé části a softwarová výbava. Na demonstrační úloze je představeno řízení pomocí knihovny PLCopen. Výsledná aplikace je ...
 • Realizace aplikace typu Automatic Attendant pomocí ústředny Asterisk 

  Benýšek, Jiří
  V současné době je IP telefonie na velkém vzestupu. Vedle profesionálních řešení určených pro velké společnosti se prosazuje také do malých organizací a domácností. Nabízené ústředny většinou obsahují pouze základní funkce ...
 • Realizace SIP/H.323 brány s použitím ústředny Asterisk 

  Smékal, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou internetové telefonie a jejího užití v dnešním světě, který nabízí mnoho způsobů, jak komunikovat mezi lidmi. Internetová telefonie dává telefonování další rozměr a ukazuje ...
 • Realizace víceúčelového serveru na bázi WINDOWS 

  Depiak, Petr
  Práce je věnována poznatkům o síťových službách, které se často vyskytují na serverových systémech. Tyto služby zejména souvisí s úschovou, přenosem a interpretací dat. Jedná se o služby přenosu, které využívají protokoly ...
 • Realizace výceúčelového systému na bázi LINUX 

  Fůsek, Lukáš
  Práce Realizace víceúčelového systému na bázi Linux je zaměřena na výběr vhodné distribuce systému GNU/Linux, všech běžně dostupných síťových služeb poskytovaných servery a implementaci vhodného autorizačního procesu na ...
 • Regulace a monitorování hladiny v nádrži pomocí PLC a ultrazvukového snímače hladiny. 

  Kosík, Tomáš
  Regulace a monitorování hladiny v nádrži pomocí PLC, ultrazvukového snímače hladiny a operátorského panelu
 • Reprezentace znalostí pro expertní systémy 

  Lekeš, Pavel
  Tato práce se zabývá možností použití predikátové logiky pro dedukci v systémech umělé inteligence. Výhody logiky prvního řádu jsou zejména v její relativně jednoduché algoritmizaci, kdy lze rozhodnout o platnosti či ...
 • Robustní řízení asynchronních motorů 

  Pohl, Lukáš
  Cílem této bakalářské práce je seznámit se s návrhem robustního regulátoru. Je zde popsán návrh regulátoru za použití H-nekonečno metody a vstupně-výstupní linearizace. Struktura použitých stavových rovnic popisujících ...
 • Rozdíly ve vývoji dynamického obsahu při použití technologií PHP a ASP.NET 

  Jánoš, Radan
  Bakalářská práce analyzuje možnosti vývoje dynamického webového obsahu pomocí technologií PHP a ASP.NET, pokouší se o jejich srovnání a stanovuje základní rozdíly. Celá práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. První, ...
 • Rozpoznávání izolovaných slov 

  Ondruška, Jiří
  Rozpoznávání lidské řeči v biometrických systémech je aktuální problematika, kterou se věda intenzivně zabývá. Mezi nejefektivnější metody spadá využití skrytých Markovových modelů. Při rozpoznávání izolovaných slov je ...
 • Rozpoznávání obličeje 

  Pléha, David
  Detekce obličeje v komplexním obraze patří k jednomu z klíčových kroků při vytváření softwaru pro rozpoznávání obličeje. V této práci je popsán a rozveden algoritmus, pomocí něhož je možné v obraze s komplexním pozadím ...
 • Rozšířený bezpečnostní model operačního systému, řízení přístupu 

  Novotný, Filip
  Práce se věnuje ochraně dat pomocí řízeného přístupu. Srovnává rozdíl řízeného přístupu pomocí režimů DAC a MAC. Popisuje vývoj režimu MAC na základě aktuálních požadavků uživatelů. Řeší problematiku SELinuxu, který nabízí ...
 • Řešení konstrukčních požadavků na experimenty s liftry 

  Bartoš, Michal
  Levitace liftrů a s tím spojená problematika se opět po několika letech stala velmi diskutovanou a jejím řešením se zabývá mnoho univerzit nebo vědeckých institutů. I když během našich pokusů s tímto zařízením byly kladeny ...
 • Řídicí systém pro okruh chladicí vody 

  Kouřil, Jan
  Cílem práce je předvézt provedení chladícího okruhu v zakázkové kalírně v celé šíři problematiky, od naznačení technologického pozadí (chlazené technologie) přes nástin technického provedení, po samotné prostředky ...
 • Řídicí systém s embedded panelovým počítačem PPC-5 a s OS Linux 

  Kubizňák, Jan
  Obsahem této bakalářské práce je návrh vhodného řešení pro panelový počítač PPC-5 firmy ELNICO s.r.o. tak, aby mohl být použit pro měření a řízení teploty v obytných místnostech. Řešeny jsou tedy dva základní problémy. ...
 • Řídící protokoly používáné pro správu sítě a zajištění QoS 

  Macura, Miroslav
  Hlavním cílem této práce bylo srovnání protokolů používaných pro správu aktivních prvků IP sítí a zajištění QoS. Bakalářská práce podrobně popisuje zejména protokol SNMP a možnosti jeho využití při zajišťování kvality ...
 • Řídící systém kalící hlubinné pece 

  Chovanec, Jozef
  Predmetom tejto práce je vytvoriť riadiaci systém kaliacej hlbinnej pece a navrhnúť reguláciu teploty. Je uvedený popis funkcie a konštrukcia pece. Ďalej sú porovnané súčasne inštalovaný riadiaci systém B&R 2005 a navrhovaný ...
 • Řízené analogové kmitočtové filtry 

  Martinek, Pavel
  V práci jsou popsány prvky kmitočtových filtrů, především OTA zesilovače, proudové a napěťové konvejory. Jsou ze prezentovány možnosti řízení kmitočtových filtrů a prvky k řízení, analogové násobičky, DA převodníky, analogově ...
 • Řízené vytápění kompozitního materiálu 

  Fajkus, Martin
  Předpokládána práce se zabývá problémem řízeného vytápění kompozitního materiálu pro venkovní použití. Základem práce je analýza předložených betonových vzorků kompozitu. Zjištění vlivu stejnosměrného a střídavého napětí ...