Now showing items 313-332 of 445

 • Sběr dat pomocí bezdrátové technologie ZigBee 

  Teplan, Miroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá komunikačním standardem IEEE 802.15.4, bezdrátovou technologií ZigBee a zaměřuje se na její použití v oblasti hromadného sběru dat a telemetrie. Teoretickou část tvoří kapitoly popisující ...
 • Segmentace řečového signálu 

  Andrla, Petr
  V rámci bakalářské práce byl vytvořen program pro segmentaci nahrávek řeči na fonémy. Tento program byl vytvořen v prostředí Matlab a skládá se z několika skriptů. Program umožňuje automatickou i ruční segmentaci. Automatická ...
 • Senzoricky subsystém mobilního robotu Minidarpa 

  Sedlák, Luboš
  Bakalářská práce se zabývá senzorickým subsystémem mobilního robotu Minidarpa. Jedná se o ultrazvuková čidla pro nalezení bezprostředních překážek, kamery pro navádění robotu, elektronický kompas pro určování azimutu a ...
 • Senzorický subsystém pro venkovní robot 

  Skácel, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací senzorického vybavení robotu pro projíždění soustavy zadaných GPS souřadnic. Toto senzorické vybavení je tvořeno snímači pro měření okolí robotu a snímači měřící parametry ...
 • Senzorický systém mobilního robotu 

  Pata, Jaroslav
  Práce spočívá v navržení modulárního systému senzoriky mobilního robotu. K dispozici bude několik typů senzorů. Tyto senzory je potřeba připojit pomocí modulů (s mikrokontrolérem AVR) k řídicímu počítači mobilního robotu. ...
 • Simulace modelů QoS v prosteředí Opnet IT Guru 

  Zapletal, Lukáš
  Hlavním cílem této práce je seznámení a následné nasimulování provozu s podporou technologie QoS v programu OPNET IT Guru. Bakalářská práce obsahuje teoretický popis pro zabezpečení kvality služeb pomocí modelů integrovaných ...
 • Simulace použití solárních článků 

  Frydrych, Michal
  Tato práce se zabývá problematikou výroby elektrické energie pomocí fotovoltaických panelů. Je zde uveden rozbor problematiky při výpočtu solárního systému pro “ostrovní“ provoz domu, popis všech dílčích částí nutných pro ...
 • Simulace QoS bezdrátové sítě v prostředí OPNET 

  Rágula, Michal
  Hlavním cílem bakalářské práce je návrh a simulace bezdrátové sítě s podporou kvality služeb QoS. Je složena z teoretické a praktické části. Nejprve jsou rozebírané poznatky potřebné k porozumění dané problematiky a následně ...
 • Simulace QoS v nástroji Network Simulator 

  Balej, Jiří
  V této bakalářské práci je popsán základní princip IPTV a podrobně jsou rozebrány všechny podmínky nutné ke kvalitnímu příjmu obrazového a zvukového signálu. Odkazováno je na doporučení DSL Forum TR-126, kde jsou parametry ...
 • Simulace zjištění polohy počítače v Internetu 

  Vrzal, Tomáš
  V bakalářské práci je probírána problematika přenosu multimediálních dat pomocí protokolu RTP/RTCP s hierarchickou sumarizací. V dalších částích práce je vysvětlen princip a využití tohoto přenosu pomocí stromové struktury. ...
 • Simulování modelů elektromagnetických polí v elektrických strojích 

  Michailidis, Petr
  Tento projekt se zabývá možnostmi simulace elektromagnetických polí v elektrických strojích. Stěžejní metodou je metoda konečných prvků. Náplní projektu je vytvoření modelu a elektromagnetická simulace asynchronního stroje.
 • Simulování modelů teplotních polí v elektrických strojích 

  Chlup, Jaroslav
  Tento projekt se zabývá možnostmi simulace teplotních polí v elektrických strojích. Stěžejní metodou je metoda konečných prvků. Na základě této metody pracuje program Ansys, ve kterém je nasimulován přerušovaný chod ...
 • SIP klient v jazyce JAVA 

  Zukal, Martin
  Tato bakalářksá práce se věnuje návrhu a realizaci aplikace typu klient, která využívá protokol SIP. V první části jsou popsány základní vlastnosti protokolu SIP. Důraz je kladen na porozumění nejzákladnější činnosti tohoto ...
 • Sítě s volnou typologií se zaměřením na technologii MANET 

  Sehnálek, Adam
  Hlavním předmětem mé bakalářské práce je seznámení se s problematikou počítačových sítí s volnou topologií se zaměřením na technologii MANET, resp. Motorola MESH. Zabývá se simulací vlivu počtů uzlů v sítí na přenos dat ...
 • Síťové útoky na operační systém Linux 

  Valčák, Richard
  Cílem této bakalářské práce je seznámit se s různými nejznámějšími bezpečnostními útoky, podrobně popsat jejich vlastnosti, zhodnotit míru nebezpečnosti a navrhnout ochranu proti těmto útokům. Bakalářská práce prezentuje ...
 • Skripty pro konfiguraci operačního systému Fedora v síti PlanetLab 

  Czerner, Lukáš
  Dokument obsahuje popis nástrojů a postupů pro tvoru skriptů pro vzdálenou konfiguraci operačního systému Fedora, obecně však jakéhokoli unix-like operačního systému. Samozřejmě jsou zde také předvedeny některé způsoby ...
 • Sledování čáry pro poštovního robota 

  Juhas, Miroslav
  Práce popisuje základy metod a postupů v počítačovém vidění a také obsahuje návrh praktického uplatnění získaných poznatků na úloze - sledování čáry pro poštovního robota. První část práce obsahuje základní teoretické ...
 • Snímač vlhkosti vzduchu 

  Čermák, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou měření vlhkosti vzduchu. Jsou zde popsány základní vzorce vztahující se k vlhkosti vzduchu a podrobný popis jednotlivých metod, které se využívají ve snímačích pro měření ...
 • Snímače náklonu 

  Hájek, Tomáš
  Tématem bakalářské práce jsou MEMS snímače náklonu, které se využívají uvnitř integrovaných obvodů, zařízeních leteckého, automobilového průmyslu, ale také v běžných domácích elektrospotřebičích. Práce přináší čtenáři ...
 • Snímání a zpracování akustických signálů technologií B Format 

  Wiesner, Jakub
  Práce je zaměřena na návrh zařízení pro snímání zvukových signálů technologií SoundField, softwarové zpracování těchto signálů a převod na signály pro vícekanálové zvukové systémy Surround sound. V práci je popsáno vnímání ...