Now showing items 370-389 of 445

 • Učení bez učitele 

  Končinský, Petr
  Cílem zadání této práce bylo, seznámit se a prozkoumat problematiku učení bez učitele. Učení bez učitele se využívá pro sledování dat, kdy nejsou poskytována data od učitele, tj. chybí trénovací množina. Data, která se ...
 • Uhlíkové materiály pro superkondenzátory 

  Moncoľ, Maroš
  Projekt se zaobírá zkoumaním různých uhlíkových elektrod za účelem dosažení maximálnych hodnot kapacity superkondenzátoru. V teoretickej části je popsána podstata superkondenzátorů, jejich vlastnosti, princípy a srovnání ...
 • Ultrazvukový měřič vzdálenosti 

  Kančo, Vít
  Pro bezdotykové měření vzdálenosti se dá použít například infračervené záření,ultrazvuk nebo laser. V tomto projektu se bude měření provádět za pomocí ultrazvuku. Vlastnosti zařízení jsou závislé na parametrech ultrazvukového ...
 • Univerzální diagnostický přípravek pro akumulátory 

  Němec, Filip
  Tato bakalářská práce se nejdříve zabývá problematikou NiCD a NiMh akumulátorů a metodami jejich nabíjení a vybíjení. V další části dokumentu je již návrh a realizace zařízení, které s těmito akumulátory umí pracovat. Jako ...
 • Univerzální měřící přípravek pro rozhraní USB 

  Nosek, Petr
  Bakalářská práce se věnuje návrhu a následné realizaci Universální měřící desky, spolupracující s PC přes rozhraní USB, z části zastupující funkci osciloskopu a logického analyzátoru. Obsahuje hardwarový návrh měřící desky ...
 • Ustálený chod vedení 400 kV 

  Girga, Eduard
  Vedení 400 kV je nejpoužívanějším přenosovým vedením v České republice, jeho délka je přes tři tisíce kilometrů. Velmi často se používá k vyvedení značných výkonů z velkých elektráren a také proto má značný význam v ...
 • Uživatelské rozhranní pro konverzi obvodového zapojení zapsaného ve formátu SPICE netlist do odpovídajícího grafického znázornění 

  Forman, Zdeněk
  Uživatelské rozhraní pro konverzi obvodového zapojení zapsaného ve formátu SPICE netlist do odpovídajícího grafického znázornění je velmi zajímavé a většina softwarových balíků pro zpracování elektrotechnických schémat ...
 • Útoky na aktivní síťové prvky 

  Ščepko, Richard
  Tato bakalářska práce se zabývá problematikou bezpečnosti počítačových sítí. Zadáním práce jsou útoky na aktivní síťové prvky s cílem odchytu dat mezi dvěma uživateli. Ve vytvořené síti s topologií do hvězdy jsou připojené ...
 • Videodatabáze pro rozpoznávání obličejových rysů. 

  Stříteský, Jan
  Tato práce se zabývá srovnáním na internetu volně dostupných obličejových databází, vhodných k testování vyvíjených algoritmů pro rozpoznávání obličejových rysů v obraze. V rámci práce byla vytvořena nová obličejová ...
 • Virtualizace platformy x86 

  Müller, Pavel
  Práce popisuje virtualizaci platformy x86. V první části práce je popsána virtulizace obecně, její využití a jednotlivé druhy. Těmi jsou plná virtualizace, paravirtualizace, virtualizace na úrovni jádra, hardwarová ...
 • Virtuální sériový port a jeho bezpečný převod na Ethernet 

  Pokorný, Michal
  Bakalářská práce řeší problém vytvoření virtuálního sériového portu a jeho bezpečného převodu na Ethernet. Dnešní komunikační cesty neposkytují náležité zabezpečení celé komunikace. Proto je na účastnících, aby toto ...
 • Vizualizace spojení mezi počítači 

  Kovář, Jan
  Projekt Multicast IPTV Research Group se zabývá zejména vývojem nového algoritmu, využití stávajících a vývojem nových protokolů v rámci IPTV technologie. Ta bývá spojována s VOD (Video on demand) a internetovými službami ...
 • Vícereflektorová fraktální anténa 

  Mikulka, Josef
  Práce ověřuje postup návrhu vícepásmové antény s reflektory s reflektory na bázi kmitočtově selektivních povrchů. Při návrhu jsou detailně porovnávány vlastnosti programů Zeland IE3D a CST Microwave Studio. Závěrem lze ...
 • Vlastnosti 3D prvků realizovaných tlustovrstvovou technologií 

  Shishkin, Alexey
  Účelem našeho experimentu je sestavování matematických modelů pro RC-RP prvků odlišných od sebe konstrukčními příznaky. V matematickém modelu jako výstupní parametr vezmeme teplotní součinitel časově konstanty prvku a jako ...
 • Vlastnosti a použití protokolů IPv6 a MIPv6 

  Sulík, Peter
  Práca pojednáva o problematike protokolu IPv6 a o podpore mobility v tomto protokole. V prvej časti sú popísané vlastnosti protokolu IPv6 a rozdiely oproti protokolu IPv4. V druhej časti je podrobne popísaný protokol MIPv6 ...
 • Vlastnosti fyzické vrstvy zařízení ZigBee 

  Humpolík, Tomáš
  Standart ZigBee je založen na využití fyzické a linkové vrstvy standartu IEEE 802.15.4. Byla pro něj vymezena tři radiová pásma (2,4 GHz, 915MHz a 868MHz) a od těchto pásem pak v závislosti na použité modulaci několik ...
 • Vlastnosti stěračového motoru 

  Kůta, Aleš
  V současné době neustále roste potřeba numerických výpočtů a modelování různých typů úloh nejen v oblasti elektrotechniky. Společným jmenovatelem mezi vysokými nároky kladenými na konstruktéra a hospodárností výroby se ...
 • Vliv integrace větrných elektráren do ES 

  Pospíšil, Petr
  Tato bakalářská práce je rozdělena do čtyř hlavních bodů. První bod obsahuje popis vzniku větru, princip a rozdělení větrných motorů a popis větrné elektrárny jako celku. Druhá část se zabývá rozborem vlivů větrné elektrárny ...
 • Vliv intenzity chlazení na růst intermetalických vrstev v bezolovnatém pájeném spoji 

  Faldyna, Martin
  Předkládaná práce se zabývá problémy optimalizace procesu bezolovnatého pájení. Cílem mé práce bylo dokázat vliv intenzity chlazení na růst intermetalických vrstev v bezolovnatém pájeném spoji a vliv intenzity chlazení na ...
 • Vliv jaderné elektrárny z hlediska radiační zátěže 

  Vániš, Jiří
  Tento text pojednává o problematice ionizujícího záření působícího na pracovníky jaderné elektrárny a na okolní obyvatelstvo. Dále jsou zmíněny limitní dávky ozáření pracovníků v radiačním průmyslu, způsoby jejich ochrany ...