Now showing items 378-397 of 445

 • Videodatabáze pro rozpoznávání obličejových rysů. 

  Stříteský, Jan
  Tato práce se zabývá srovnáním na internetu volně dostupných obličejových databází, vhodných k testování vyvíjených algoritmů pro rozpoznávání obličejových rysů v obraze. V rámci práce byla vytvořena nová obličejová ...
 • Virtualizace platformy x86 

  Müller, Pavel
  Práce popisuje virtualizaci platformy x86. V první části práce je popsána virtulizace obecně, její využití a jednotlivé druhy. Těmi jsou plná virtualizace, paravirtualizace, virtualizace na úrovni jádra, hardwarová ...
 • Virtuální sériový port a jeho bezpečný převod na Ethernet 

  Pokorný, Michal
  Bakalářská práce řeší problém vytvoření virtuálního sériového portu a jeho bezpečného převodu na Ethernet. Dnešní komunikační cesty neposkytují náležité zabezpečení celé komunikace. Proto je na účastnících, aby toto ...
 • Vizualizace spojení mezi počítači 

  Kovář, Jan
  Projekt Multicast IPTV Research Group se zabývá zejména vývojem nového algoritmu, využití stávajících a vývojem nových protokolů v rámci IPTV technologie. Ta bývá spojována s VOD (Video on demand) a internetovými službami ...
 • Vícereflektorová fraktální anténa 

  Mikulka, Josef
  Práce ověřuje postup návrhu vícepásmové antény s reflektory s reflektory na bázi kmitočtově selektivních povrchů. Při návrhu jsou detailně porovnávány vlastnosti programů Zeland IE3D a CST Microwave Studio. Závěrem lze ...
 • Vlastnosti 3D prvků realizovaných tlustovrstvovou technologií 

  Shishkin, Alexey
  Účelem našeho experimentu je sestavování matematických modelů pro RC-RP prvků odlišných od sebe konstrukčními příznaky. V matematickém modelu jako výstupní parametr vezmeme teplotní součinitel časově konstanty prvku a jako ...
 • Vlastnosti a použití protokolů IPv6 a MIPv6 

  Sulík, Peter
  Práca pojednáva o problematike protokolu IPv6 a o podpore mobility v tomto protokole. V prvej časti sú popísané vlastnosti protokolu IPv6 a rozdiely oproti protokolu IPv4. V druhej časti je podrobne popísaný protokol MIPv6 ...
 • Vlastnosti fyzické vrstvy zařízení ZigBee 

  Humpolík, Tomáš
  Standart ZigBee je založen na využití fyzické a linkové vrstvy standartu IEEE 802.15.4. Byla pro něj vymezena tři radiová pásma (2,4 GHz, 915MHz a 868MHz) a od těchto pásem pak v závislosti na použité modulaci několik ...
 • Vlastnosti stěračového motoru 

  Kůta, Aleš
  V současné době neustále roste potřeba numerických výpočtů a modelování různých typů úloh nejen v oblasti elektrotechniky. Společným jmenovatelem mezi vysokými nároky kladenými na konstruktéra a hospodárností výroby se ...
 • Vliv integrace větrných elektráren do ES 

  Pospíšil, Petr
  Tato bakalářská práce je rozdělena do čtyř hlavních bodů. První bod obsahuje popis vzniku větru, princip a rozdělení větrných motorů a popis větrné elektrárny jako celku. Druhá část se zabývá rozborem vlivů větrné elektrárny ...
 • Vliv intenzity chlazení na růst intermetalických vrstev v bezolovnatém pájeném spoji 

  Faldyna, Martin
  Předkládaná práce se zabývá problémy optimalizace procesu bezolovnatého pájení. Cílem mé práce bylo dokázat vliv intenzity chlazení na růst intermetalických vrstev v bezolovnatém pájeném spoji a vliv intenzity chlazení na ...
 • Vliv jaderné elektrárny z hlediska radiační zátěže 

  Vániš, Jiří
  Tento text pojednává o problematice ionizujícího záření působícího na pracovníky jaderné elektrárny a na okolní obyvatelstvo. Dále jsou zmíněny limitní dávky ozáření pracovníků v radiačním průmyslu, způsoby jejich ochrany ...
 • Vliv působení mobilu na člověka 

  Pieniažek, Ireneusz
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem mobilních telefonů na člověka. První část je věnována uvedení do problematiky mobilních komunikací. Jsou uvedeny frekvence a vlnové délky, na kterých mobilní telefony pracují. Je zde ...
 • Vliv světelné polarizace na přenos v optovláknových spojích 

  Obručník, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá vznikem polarizační vidové disperze, jejím matematickým vyjádřením a také vlivem, který má na optický komunikační kanál. Nejprve se v kapitolách dvojlom ve vláknech a polarizace obecně probírá ...
 • Vliv teploty na dielektrické vlastnosti epoxidových licích pryskyřic plněných mletou slídou 

  Ráček, Tomáš
  Práce je zaměřena na teoretický rozbor základních vlastností dielektrik a na vyšetření těchto vlastností u vzorků licí epoxidové hmoty plněných práškovou slídou a to v závislosti na teplotě a obsahu plniva v materiálu. ...
 • Vliv velikosti částic plniva na složky komplexní permitivity složené soustavy 

  Mohyla, Petr
  Předložená práce se zabývá výpočty složek komplexní permitivity zhotovených lakových vzorků plněných mletou slídou o různé velikosti částic. Úvodní část se zabývá teorií dielektrik, jevů v dielektriku a následně teorií ...
 • Vliv zátěže na barorecepční reflex 

  Kamenec, Jan
  KAMENEC, J. Vliv zátěže na barorecepční reflex. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2008. 52 s. Vedoucí bakalářské práce Ing. Jana Bardoňová, Ph.D. Předmětem předložené ...
 • Vlivy větrných elektráren na kvalitu elektrické energie 

  Bartko, Jan
  Tato práce se zabývá vlivy větrných elektráren na kvalitu elektrické energie. Cílem práce bylo pomocí modelu konkrétní sítě vyhodnotit vliv těchto zdrojů při velkém zastoupení v energetickém mixu. První část práce byla ...
 • Vodoznačení obrazových dat ve frekvenční oblasti 

  Štrbíková, Tatiana
  Táto práca sa zaoberá digitálnym vodoznačením. Najprv je táto problematika rozoberaná teoreticky. V ďalšej časti nájdeme popis možností vodoznačenia, teda rôzne spôsoby vodoznačenia. Vodoznačiť môžeme vo viacerých oblastiach, ...
 • VoIP a kvalita služeb 

  Kolmačka, Jan
  Bakalářská práce podává základní informace o řešení problému s kvalitou služeb (Quality of Sercice – QoS) v návaznosti na VoIP telefonii. VoIP technologie a obecně i jiné multimediální aplikace zažívají v posledních letech ...