Now showing items 422-441 of 445

 • Waveletová transformace v reálném čase v prostředí Pure Data 

  Zemánek, Karel
  Tato bakalářská práce se zabývá realizací waveletové transformace v reálném čase v prostředí Pure Data. První kapitola je věnována teoretickému minimu waveletové transformace. Druhá kapitola je věnována programu Pure Data. ...
 • Workflow s podporou kontroly procesů 

  Babička, Michal
  Cílem této práce je nalézt systémové řešení pro kontrolu procesů v informačních systémech, založených na workflow. Řešení je hledáno pro informační systém založený na databázi MySQL a programovacím jazyku PHP. Kontrola ...
 • Zabezpečená síť založená na zařízeních firmy CISCO 

  Wagner, Zdeněk
  V práci je řešena problematika Virtuálních privátních sítí (VPN) na současných i starších protokolech a uvedené různé možnosti jejich využití. Mezi nejzajímavější by mohly patřit části věnované různým způsobům využití VPN ...
 • Zabezpečení obrazových dat 

  Nováček, Aleš
  Bakalářská práce je o ochraně digitálních obrazových dat, především o moderních metodách vodoznačení. Práce se skládá ze tří hlavních částí. První část je část teoretická, popisuje terminologii vodoznačení, techniky vkládání ...
 • Zabezpečení přenosu multimediálních dat v reálném čase 

  Otoupalík, Petr
  Tato práce se zabývá technologií multimediálního přenosu dat v reálném čase a jeho případným zabezpečením. Z hlediska zabezpečení jsou popsány možnosti ochrany vlastního přenosu multimediálních dat a také mechanismy ...
 • Zabezpečení VoIP telefonie 

  Černý, Michal
  Internetová telefonie se dnes stává stále oblíbenější alternativou klasické telefonní služby. Důvodem může být její cena a také dostupnost. S oblíbeností rostou ale také rizika případného zneužití přenášených informací. ...
 • Zajištění IP mobility v prostředí Wi-Fi a Wi-Max 

  Klügl, Richard
  Bakalářská práce se zaměřuje na oblast bezdrátových počítačových sítí a to v souvislosti se zajištěním podpory IP mobility pro tyto sítě. Práci tvoří dvě hlavní části, teoretická a praktická. První teoretická část obsahuje ...
 • Zajištění kvality služeb IP telefonie v sítích WLAN 

  Slavíček, Tomáš
  Práce pojednává o principech zajištění kvality služeb QoS (Quality of services) v IP sítích. V první části práce jsou popsány požadavky kladené součastnými aplikacemi na datové sítě a objasněny techniky, jimiž lze tyto ...
 • Zajištění kvality služeb QoS v bezdrátových sítích 802.11 

  Kopeček, Tomáš
  Tato bakalářská práce podává ucelený přehled o bezdrátových sítích typu 802.11, známých pod označením Wi-Fi. Obsahuje tři hlavní části, z nichž první dvě jsou teoretické poznatky. V první části se práce týká problematiky ...
 • Zařízení pro měření intenzity slunečního záření 

  Stojan, Radek
  Tato práce pojednává o vlastnostech slunečního záření, především o intenzitě slunečního záření. Zabývá se měřením intenzity slunečního záření pyranometrem. Princip činnosti a technické parametry čidla slunečního záření – ...
 • Zařízení pro počítání kamenů 

  Krajíček, Pavel
  Bakalářská práci na téma Zařízení pro počítání kamenů se zabývá problematikou rozpoznávání objektů ze snímku. Práce se podrobněji zabývá typem vhodného osvětlení při pořizování snímků s kameny, následně pak metodami ...
 • Záznamník teploty pro montáž a demontáž mikroelektronických obvodů 

  Karmazín, Michal
  Předkládaná práce se zabývá problematikou vývoje zařízení,které bude sloužit pro měření teploty při montáži a demontáži mikroelektornických obvodů. V práci je přiloženo schéma zapojení a zdrojový text řídícího programu.
 • Záznamové zařízení pro železniční přejezdy 

  Navrátil, Tomáš
  Bakalářská práce (KBCE) se zabývá návrhem záznamového zařízení, které bude použito zejména na přejezdových zabezpečovacích zařízeních. Záznamové zařízení umožňuje sledování digitálních veličin pomocí základní desky s ...
 • Zhodnocení vývoje výroby elektrické energie z biomasy 

  Heller, Ondřej
  Tato práce se v rešeršní části věnuje objasnění pojmu biomasa, principům získávání energie z ní, tzn. přeměně termochemické a biochemické a následně pojednává o využití této energie pro výrobu tepla a elektřiny. Krátce ...
 • Zhotovení druhé vodivé vrstvy na jednovrstvé DPS 

  Hladík, Jaroslav
  Předkládaná práce se zabývá problémy zhotovení druhé vodivé vrstvy na jednovrstvé desce plošných spojů, vlastnostmi základních materiálů pro výrobu desek plošných spojů a jejich materiálovými kombinacemi. Základním zaměřením ...
 • Zkratové poměry v rozvodně 400 kV Sokolnice po zavedení přímé transformace 400/110 kV 

  Vojtěch, Pavel
  Cílem této Bakalářské práce je posoudit zkratové poměry,pro hladinu napětí 400 kV, v rozvodně Sokolnice před rokem 1995 a po něm,kdy došlo k instalaci transformátoru T402 a tím k zavedení přímé transformace napětí 400/110 ...
 • Změna napětí na nn svorkách distribučního transformátoru vn/nn při změně jeho zatížení 

  Bernáth, František
  Práca sa zaoberá problematikou distribučných transformátorov. Čitatežovi sú predložené teoretické informácie v prvej časti. Táto úvodná vedomosť umožňuje bližšie sa oboznámiť s príkladom, ktorého riešenie je ciežom práce. ...
 • Zobecněný návrh kmitočtových filtrů s operačními zesilovači 

  Dokoupil, Drahomír
  Práce se zabývá zobecněným návrhem kmitočtových filtrů pomocí autonomních obvodů. Jako aktivní prvek byl zvolen operační zesilovač. V úvodu projektu je zmíněna úloha kmitočtových filtrů v elektronických obvodech, základní ...
 • Zobrazování 3D dat 

  Matyskiewicz, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá problematikou práce s 3D daty, manipulaci s nimi, s jejich archivací a zobrazováním. Teoretická část obsahuje stručný přehled současného stavu problematiky. Praktickou součástí práce je návrh a ...
 • Zpracování MR obrazů 

  Mrákava, Petr
  Předmětem této bakalářské práce je seznámit se s metodami zpracování obrazů snímaných technikami nukleární magnetické rezonance. Jsou zde popsány postupné kroky při digitalizaci signálu na obrazová data. Ale při zpracovávání ...