Now showing items 353-368 of 368

 • Zabezpečená síť založená na zařízeních firmy CISCO 

  Wagner, Zdeněk
  V práci je řešena problematika Virtuálních privátních sítí (VPN) na současných i starších protokolech a uvedené různé možnosti jejich využití. Mezi nejzajímavější by mohly patřit části věnované různým způsobům využití VPN ...
 • Zabezpečení obrazových dat 

  Nováček, Aleš
  Bakalářská práce je o ochraně digitálních obrazových dat, především o moderních metodách vodoznačení. Práce se skládá ze tří hlavních částí. První část je část teoretická, popisuje terminologii vodoznačení, techniky vkládání ...
 • Zabezpečení přenosu multimediálních dat v reálném čase 

  Otoupalík, Petr
  Tato práce se zabývá technologií multimediálního přenosu dat v reálném čase a jeho případným zabezpečením. Z hlediska zabezpečení jsou popsány možnosti ochrany vlastního přenosu multimediálních dat a také mechanismy ...
 • Zabezpečení VoIP telefonie 

  Černý, Michal
  Internetová telefonie se dnes stává stále oblíbenější alternativou klasické telefonní služby. Důvodem může být její cena a také dostupnost. S oblíbeností rostou ale také rizika případného zneužití přenášených informací. ...
 • Zajištění kvality služeb QoS v bezdrátových sítích 802.11 

  Kopeček, Tomáš
  Tato bakalářská práce podává ucelený přehled o bezdrátových sítích typu 802.11, známých pod označením Wi-Fi. Obsahuje tři hlavní části, z nichž první dvě jsou teoretické poznatky. V první části se práce týká problematiky ...
 • Zařízení pro měření intenzity slunečního záření 

  Stojan, Radek
  Tato práce pojednává o vlastnostech slunečního záření, především o intenzitě slunečního záření. Zabývá se měřením intenzity slunečního záření pyranometrem. Princip činnosti a technické parametry čidla slunečního záření – ...
 • Záznamové zařízení pro železniční přejezdy 

  Navrátil, Tomáš
  Bakalářská práce (KBCE) se zabývá návrhem záznamového zařízení, které bude použito zejména na přejezdových zabezpečovacích zařízeních. Záznamové zařízení umožňuje sledování digitálních veličin pomocí základní desky s ...
 • Zhodnocení vývoje výroby elektrické energie z biomasy 

  Heller, Ondřej
  Tato práce se v rešeršní části věnuje objasnění pojmu biomasa, principům získávání energie z ní, tzn. přeměně termochemické a biochemické a následně pojednává o využití této energie pro výrobu tepla a elektřiny. Krátce ...
 • Zhotovení druhé vodivé vrstvy na jednovrstvé DPS 

  Hladík, Jaroslav
  Předkládaná práce se zabývá problémy zhotovení druhé vodivé vrstvy na jednovrstvé desce plošných spojů, vlastnostmi základních materiálů pro výrobu desek plošných spojů a jejich materiálovými kombinacemi. Základním zaměřením ...
 • Zkratové poměry v rozvodně 400 kV Sokolnice po zavedení přímé transformace 400/110 kV 

  Vojtěch, Pavel
  Cílem této Bakalářské práce je posoudit zkratové poměry,pro hladinu napětí 400 kV, v rozvodně Sokolnice před rokem 1995 a po něm,kdy došlo k instalaci transformátoru T402 a tím k zavedení přímé transformace napětí 400/110 ...
 • Změna napětí na nn svorkách distribučního transformátoru vn/nn při změně jeho zatížení 

  Bernáth, František
  Práca sa zaoberá problematikou distribučných transformátorov. Čitatežovi sú predložené teoretické informácie v prvej časti. Táto úvodná vedomosť umožňuje bližšie sa oboznámiť s príkladom, ktorého riešenie je ciežom práce. ...
 • Zpracování MR obrazů 

  Mrákava, Petr
  Předmětem této bakalářské práce je seznámit se s metodami zpracování obrazů snímaných technikami nukleární magnetické rezonance. Jsou zde popsány postupné kroky při digitalizaci signálu na obrazová data. Ale při zpracovávání ...
 • Zpracování signálu RDS-TMC 

  Plch, Jan
  V úvodu práce je pojednáno o základních vlastnostech signálu RDS, který je přenášen pomocí rádiového vysílání. Popsán je způsob kódování, členění do skupin a také vnitřní pravidla skupiny a rozdělení na informační a ...
 • Zpracování signálů v systému Flarion 

  Szajkó, Juraj
  Cílem bakalářské práce Zpracování signálů v systému Flarion bylo prostudovat způsoby zpracování signálu ve fyzické vrstvě a architekturu sítě Flarion. Na základě získaných poznatků při studiu fyzické vrstvy bylo za úkolem ...
 • Zpracování souborů MP3 pro DSP 

  Římský, Adam
  Tato práce se zabývá tvorbou komprimovaných .MP3 souborů a jejich zpětným převedením do PCM formátu. Popisuji zde jednotlivé části těchto procesů pro jejich maximální možné pochopení čtenářem. Dále se zabývám vlastnostmi ...
 • Zrychlení a pohyb končetin 

  Novotný, Adam
  Cílem této práce je popsat elektrické děje odehrávající se v kosterních svalech, a také experimentálně ověřit a popsat postupy při měření a vyhodnocování biosignálů. V této práci je biosignálem elektromyografický signál, ...