Now showing items 145-164 of 445

 • Měření parametrů kardiovaskulárního systému 

  Szpyrc, Bogdan
  Tato práce se zabývá problematikou anatomie a fyziologie srdce. Pomocí diagnostického systému BIOPAC je snímána elektrická aktivita srdce pomocí 12 svodového elektrokardiogramu (EKG) a vyhodnocena tepová frekvence Signál ...
 • Měření relaxačních konstant technikami MR 

  Pavlíček, Petr
  Bakalářská práce se zabývá metodami měření relaxačních časů T1 a T2 pomocí nukleární magnetické rezonance (NMR) a experimentálním měřením vzorků vodivých gelů. V teoretické části je uveden rozbor chování atomů umístěných ...
 • Měření respiračních zvuků 

  Gottvald, Martin
  Gottvald Martin, Měření respiračních zvuků. Bakalářská práce. Brno 2008 Předmětem této bakalářské práce je analýza a měření respiračních zvuků, s využitím digitalizační měřící karty a prostředí LabView. V práci je popsán ...
 • Měření spektrálních charakteristik luminescence v prostředí Labview 

  Konečný, Dávid
  Práca popisuje návrh programu pre automatické meranie vlastnosti luminiscencie organických polovodičov v prostredí LabView. Po zoznámení sa s teoretickou čásťou nasledovalo zostavenie programu pre automatické meranie a to ...
 • Měření teploty pomocí polovodičových čidel 

  Dostálek, Martin
  Tato práce pojednává o měření teploty pomocí elektronických teplotních čidel DS18B20, řízených mikropočítačem z řady AVR. Teplotní čidla tohoto typu využívají ke komunikaci s mikropočítačem sběrnici typu 1-wire. Sběrnice ...
 • Měření tloušťky vrstev 

  Záhorský, Zbyněk
  Tato práce popisuje metody měření tenkých vrstev na kovových a nekovových materiálech. Popisuje problematiku jednotlivých metod a jejich fyzikální principy. Zabývá se nejnovějšími technologiemi (SIDSP), které by měli ...
 • Měření vlastností tlustovrstvých RC prvků s rozloženými parametry 

  Kořínková, Ksenia
  Předkládaná práce se zabývá analýzou vlastností tlustovrstvých RC prvků s rozloženými parametry. Teoretická část řeší návrh RC prvků, na nějž navazuje jejich realizace. Součástí práce je měření odporů a zjištění závislosti ...
 • Měření vzdáleností stanic prostřednictvím ICMP protokolu v IP sítích 

  Fojtová, Lucie
  Současný Internet se čím dál častěji potýká s problémem správného určení vzdáleností mezi jednotlivými stanicemi. Nejšírší dopad má znalost této veličiny v oblastech optimálního rozložení sítě aplikačního multicastu, ...
 • Měřicí SW pro USB měřicí kartu National Instruments 

  Zikmund, Jiří
  V práci je řešena problematika měření s USB měřicí kartou 6009 firmy National Instruments. V první části jsou popsány vlastnosti a parametry měřící karty. Druhá část je zaměřena na programovací prostředí LabView. Ve třetí ...
 • Měřicí systém laboratoře experimentální biologie MU Brno 

  Zálešák, Marek
  V následujícím textu je krátce popsán program LabVIEW od společnosti National Instruments. Dále je popsáno připojení měřících karet přes různé typy sběrnic k PC. Nachází se zde také informace o vodním režimu rostliny a o ...
 • Měřicí videomikroskop 

  Černý, Jakub
  Tato práce se věnuje propojení CCD kamery a mikroskopu a vytvoření tak univerzálního přístroje pro měření objektů pod mikroskopem.
 • Měřič průtoku gravitačně podávané infuze 

  Pečenka, Ondřej
  Tato bakalářská práce je zaměřena na navržení měřiče průtoku kapek přes gravitačně podávanou infuzi. Snímání průtoku je realizováno na základě měření počtu kapek za čas v tzv. "kapací komůrce". Měřič je realizován pomocí ...
 • MIDI vysílač SysEX zpráv 

  Špiřík, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá rozborem MIDI protokolu a především rozborem MIDI SysEx zpráv, které jsou v dnešní době čím dál více využívané. Cílem této práce je návrh a realizace zařízení, které tyto SysEx zprávy bude ...
 • Mikropohon s lineárním piezomotorem 

  Grmela, Petr
  Cílem této bakalářské práce je popis funkce a struktury piezoelektrického motoru „piezowawes“, vytvoření jeho laboratorní sestavy a následné změření jeho základních statických charakteristik (rychlost posuvu a tažné síly). ...
 • Mikroprocesorem řízený regulátor 

  Krzyžanek, Jakub
  Bakalářská práce pojednává o konstrukci regulačního přístroje a implementaci PSD regulátoru do programového vybavení mikroprocesoru. Toto zařízení má pomocí změny rychlosti motoru regulovat teplotu snímanou na výstupu ...
 • Mikroprocesorový systém pro monitorování vodních toků 

  Michník, Jakub
  V této práci je popsán návrh hadwaru a softwaru pro mikroprocesorový monitorovací systém vodních toků s použitím mikroprocesoru AVR. V textu jsou popsána možná řešení měření parametrů toku, především výšky hladiny. Podrobněji ...
 • Mini stereozesilovač 

  Dokulil, Zdeněk
  Úkolem této práce bylo navrhnout a zkonstruovat koncový stereofonní zesilovač se síťovým napájením optimalizovaný pro dosažení co nejmenších rozměrů, vybavený korektorem hloubek a výšek, regulátorem hlasitosti, umlčovačem ...
 • Model synchronního motoru 

  Petruška, Ľubomír
  Hlavným ciežom práce bolo priblížiť konštrukciu, činnosť a matematický model synchrónneho motoru a jeho následné namodelovanie v prostredí Matlab Simulink. Práca sa hlavne zameriava na elektromotory s permanentnými magnetmi ...
 • Modelování a optimalizace flíčkových antén 

  Šídlová, Ludmila
  Práce se zabývá modelováním flíčkových antén. Popisuje různé provedení tvaru anténního prvku a napájení mikropáskovým vedením nebo koaxiální sondou. Zaměřuje se na návrh a tvorbu antény pro 6 GHz, vyrobené na substrátu ...
 • Modelování datového přenosu v silových rozvodech nízkého a vysokého napětí 

  Feit, Kamil
  V této bakalářské práci se věnuji problematice rušení přenosů pomocí PLC. Cílem této bakalářské práce je zjistit vliv rušení na signál, který přenáší data. Toho se dosáhne tím, že se naimplementuje rušící signál do vedení ...