Now showing items 215-234 of 445

 • Návrh optického vysílače 

  Vraspír, Marek
  Tato práce je zaměřená na návrh optického budiče, jež je zařízení pro přenos informace optickým prostředím. Při jeho návrhu se v první řadě zvolí vhodné přenosové médium a sice laserová dioda LD používaná v optických ...
 • Návrh protichybového kódového systému 

  Ganišin, Marian
  Cílem práce je návrh protichybového kodeku pro nadřazený přenosový systém. V průběhu návrhu jsou respektovány poznatky o protichobových kódových systémech a návrh je proveden v souladu s požadavky kladenými na celkový ...
 • Návrh rail-to-rail operačního zesilovače s nízkým ofsetem v technologii CMOS 

  Vrba, Adam
  Předkládaná práce se zabývá návrhem rail-to-rail operačního zesilovače v technologii CMOS07 s využitím návrhového prostředí Cadence. Hlavní důraz práce je kladen na dosažení co nejmenší hodnoty náhodného a systematického ...
 • Návrh regulátoru pro MIMO systém 

  Nevídal, Pavel
  Cílem bakalářské práce je seznámit čtenáře s problematikou vícerozměrových regulačních obvodů a ukázat jeden z možných způsobů návrhů regulátorů pro tyto obvody. Vlastní práce je rozdělena do dvou kapitol. V první části ...
 • Návrh řešení autentizace a autorizace v bezdrátových lokálních sítích 

  Čížek, Michal
  Tato práce pojednává o dostupných principech a metodách autentizace a autorizace v bezdrátových lokálních sítích. V první části je uveden přehled dostupných metod autentizace, jejich krátký popis a zhodnocení jejich ...
 • Návrh sítě PLC pro dálkový sběr dat 

  Šebela, Miroslav
  V práci je dle zadání proveden návrh sítě PLC (power line carrier communication) pro dálkový sběr dat. Pro bližší seznámení se s touto technologií je rozvedena problematika komunikace po silovém vedení a možnosti využití ...
 • Návrh systemu měření provozních a bezpečnostních veličin na vodním díle 

  Šimková, Jana
  Práce se zabývá problematikou měření provozních a bezpečnostních veličin na vodním díle, konkrétně na přehradě Hracholusky. Jsou zde sepsány všechny měřené veličiny, způsob jejich sběru do řídícího systému - PLC včetně ...
 • Návrh telefonního účastnického modulu 

  Maule, Petr
  Bakalářská práce se zabývá problematikou analogových účastnických telefonních rozhraní v moderních telefonních ústřednách a možnostmi jejich využití např. ve VoIP branách. V práci jsou uvedeny elektrické a fyzické parametry ...
 • Návrh unicastového a multicastového simulačního modelu v NS2 

  Votava, Martin
  Práce je zaměřena na tvorbu sítí pomocí nástroje Network Simulátor 2. Hlavním tématem práce je simulace unicastového a multicastového směrování.Práce také popisuje protokoly používané na transportní vrstvě, jako je protokol ...
 • Návrh zapojovacího rozhraní virtuálních laboratoří 

  Kučera, Petr
  Tato bakalářská práce je zaměřena na popis programování 3D aplikací v jazyce C++ pomocí OpenGL. Zaměřuje se jednak na obecný popis vlastností OpenGL s příhlednutím na jeho možnosti při využití tvorby vitruálních laboraotří. ...
 • Návrhové systémy používané v oblasti elektrických přístrojů 

  Stejskal, Jiří
  Bakalářská práce je vypracována na základě požadavků zadavatele firmy OEZ, s.r.o. a je rozdělena na dvě části. První část práce se zabývá nejčastěji používanými 2D CAD systémy, které používají konstruktéři, dle svých ...
 • Nefiltrační aplikace s proudovými a napěťovými konvejory 

  Horáček, Lukáš
  Tato práce je o nefiltračních aplikacích s napěťovými a proudovými konvejory. Konvejory mohou být použity jak ve filtračních tak i nefiltračních aplikacích. Jsou jádrem řady moderních obvodů či operačních zesilovačů. Nejprve ...
 • Nelineární charakter optického prostředí 

  Žáček, Martin
  Tato práce přehledně pojednává o teoretických i aplikačních možnostech nelineárních jevů v optickém prostředí. Jelikož je v dnešní době nejpoužívanějším optickým prostředím optické vlákno, je působení těchto jevů demonstrováno ...
 • Neviditelný watermarking obrazových dat 

  Trbušek, Pavel
  Bakalářská práce se zabírá vkládáním neviditelného vodoznaku do obrazových dat. V první části práce jsou uvedené tři metody, jimiž toho lze dosáhnout. Metoda s využitím diskrétní kosínové transformace (DCT), diskrétní ...
 • Nízkošumový zesilovač pro pásmo 145 MHz 

  Pivoňka, Rostislav
  Tato práce obsahuje popis návrhu nízkošumového zesilovače (LNA) pro pásmo 145 MHz. Zesilovač se skládá ze vstupního obvodu, aktivního prvku a výstupního obvodu. Zesilovač je navržen s tranzistorem BF 998 na substrátu FR4. ...
 • Nízkoteplotní kyslíko-vodíkové palivové články 

  Skibik, Petr
  Tato práce se zabývá přípravou a výrobou katalytických hmot na bázi niklu a komerčně dostupných uhlíků, vhodných pro použití v nízkoteplotním H2-O2 palivovém článku. Jsou zde popsány postupy výroby použitých materiálů, ...
 • Nízkoúrovňová komunikace se softwarovou IP ústřednou 

  Švehlík, Martin
  Bakalářská práce se zabývá možností nízkoúrovňové komunikace mezi obvodem účastnické sady Silicon Laboratories Si3220 a mikroprocesorem Marvell PXA270 s instalovaným operačním systémem Linux. Podle materiálů zveřejněných ...
 • Nové možnosti modelování v parametrických CAD programech 

  Sedláčková, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá programy Autodesk Inventor Professional 2008 a Ansys Workbench. Cílem je seznámení se s pracovním prostředím a postupem práce v obou programech a jejich vzájemnou spoluprací. V části o ...
 • Nový teplotní systém pro MR tomograf 

  Vomočil, Tomáš
  Je proveden návrh teplotního systému pro MR tomograf s proměnným teplotním rozsahem 20 až 45 stupňů celsia a s přesností 1oC, Systém bude z nemagnetických materiálů.
 • Numerické modelování pohybu volných iontů 

  Sukup, Luboš
  Práca sa zaoberá pohybom volných iónov v prostredí, ktoré je ovplyvnené pôsobením elektrického pola, magnetického pola a ich vzájomným pôsobením. V prvej casti je práca zameraná na numerické metódy, ktoré riešia modelové ...