Now showing items 255-274 of 445

 • Počítačová simulace šíření vln na homogenních přenosových vedeních. 

  Slezáková, Renata
  Cílem této práce bylo prostudovat základy teorie obvodů s rozprostřenými parametry. Se zaměřením na jednoduché šíření vln na homogenních přenosový vedeních, která jsou zakončena lineárními zátěžemi. Vedení bezeztrátová, ...
 • Počítačové modelování hřebenové trychtýřové antény 

  Lacko, Tomáš
  Tento projekt zahrnuje návrh a simulaci dvojité hřebenové trychtýřové antény s kmitočtovým pásmem od 1,73 GHz do 14,94 GHz. Zaměřuje se především na výpočet rozměrů trychtýře pro požadovaný zisk 20 dB a parametry dvojité ...
 • Počítačové modelování průběhů složek komplexní permitivity 

  Frybert, Jan
  Cílem práce je seznámit se s problematikou komplexní permitivity a vytvořit programové prostředí pro simulaci a grafické znázornění průběhů složek komplexní permitivity. Vytvořený program má názorně objasnit uživateli vliv ...
 • Počítačové modelování směsných vztahů složených soustav 

  Matoušek, Jiří
  Předkládaná práce se zabývá modelováním průběhů dielektrických veličin a aplikací směsných vztahů pro řešení složených soustav v závislosti na frekvenci. Teoretická část se zabývá fyzikou dielektrik a charakteristikou a ...
 • Počítačové řízení prvků inteligentní elektroinstalace 

  Kolář, Milan
  Bakalářská práce se zabývá problematikou inteligentní elektroinstalace. V úvodu je popsán princip funkce inteligentní elektroinstalace, její základní části, topologie a rozdělení. V druhé části se nachází praktická aplikace, ...
 • Počítačový návrh malého televizního kabelového rozvodu 

  Sedláček, Jan
  Hlavním úkolem této bakalářské práce je vytvořit interaktivního počítačového programu pro návrh obvodů individuální nebo malé společné televizní antény. První část práce popisuje hlavní koncepce rozvodu televizního signálu, ...
 • Pojiva pro elektrody superkondenzátorů 

  Gottwald, Tomáš
  Předkládaná práce se zabývá problémy použití pojidel pro výrobu elektrod superkondenzátorů a optimalizací technologického procesu jejich výroby. Základním zaměřením práce je optimalizace použitého množství různých pojidel ...
 • Porovnání analýzy řečového signálu v závislosti na věku a pohlaví mluvčího 

  Báňa, Josef
  Obsah této práce je zaměřen na analýzu věku a pohlaví. Dále pak byli zkoumány vhodnosti příznaků a vhodnost jejich použití při klasifikaci mluvčích. Je v ní pojednáno o základní teorii řečového signálu a problematice ...
 • Porovnání architektur systémových databází MIB určených pro řízení kvality služeb v datových sítích 

  Jelínek, Tomáš
  Bakalářská práce pojednává o mechanizmu diferencovaných služeb (DiffServ) navrženým pro zajištění kvality služeb v datových sítích a podrobně prochází části struktury MIB databáze určené pro řízení chování tohoto mechanizmu ...
 • Porovnání výkonnosti linuxu a windows při síťové komunikaci 

  Novotný, Radek
  Cílem této bakalářské práce je porovnání výkonnosti serverů, tedy změření zatížení jejich procesoru, fyzické paměti a celého operačního systému při síťové komunikaci přes UDP protokol. K tomuto účelu jsou použity vlastní ...
 • Porovnávací studie diskrétních PSD regulátorů 

  Pelikán, Radek
  Ve své bakalářské práci jsem se zabýval ověřováním a porovnáváním heterogenních struktur diskrétních PSD regulátorů. Nejprve je uveden postup převodu spojitého PID regulátoru na diskrétní PSD regulátor. Poté jsem popsal ...
 • Posouzení rozvoje sítě vn 

  Čajan, Jiří
  Tato bakalářská práce bude řešit ustálený chod sítě VN a posouzení nutného posílení sítě při neustálém růstu zatížení této sítě
 • Posouzení vlivu funkce softhandover na efektivitu využívání rádiových zdrojů v UMTS 

  Plhák, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na proceduru soft handover v síti UMTS a její vliv na funkci této sítě. Funkce soft handover umožňuje nepřerušovaný přenos dat při přechodu mobilního účastníka mezi oblastmi řízenými různými ...
 • Precizní regulovatelný zdroj 

  Pawlas, Andrzej
  Tato bakalářská práce se zabývá navržením precizního spínaného zdroje. Tento spínaný zdroj pracuje s maximální střídou 99 %. Vstupní napětí je 12 V a výstupní je možno nastavit v rozsahu 1,2 V - 11,9 V. Proudově je možno ...
 • Program pro analýzu SC filtrů 

  Pech, Vladislav
  Projekt řeší problematiku počítačové analýzy obvodů s externím spínáním na základě teorie zobecněných přenosových funkcí.
 • Program pro výpočet výkonové bilance optického bezkabelového spoje 

  Vaculík, Jakub
  Se zvyšujícími se nároky na přenosovou kapacitu podnikových i přístupových sítí se jeví jako vhodné řešení optické sítě. Světelný paprsek je velmi lákavý pro použití k přenosu dat. Přenášená data můžeme reprezentovat pomocí ...
 • Program pro výpočet výkonové bilance optického spoje 

  Kováč, Martin
  Cílem této práce je prostudovat metodiku návrhu optického kabelového a bezkabelového spoje a naprogramovat aplikaci, která zjistí jejich energetickou bilanci. Energetická bilance je nejdůležitější částí návrhu optického ...
 • Programovatelný modul pro řízení jednoduchých strojů 

  Jež, Roman
  Předkládaná práce se zabývá návrhem a realizací zařízení určeného k řízení jednoduchých procesů v automatizaci. Základním zaměřením práce je teoretické navržení a praktické zpracování celého zařízení obsahující digitální ...
 • Programové vybavení mobilního robotu Minidarpa 

  Kopecký, Martin
  V dnešní době je robotika velmi rychle se rozvíjející odvětví. Obzvláště mobilní roboty patří mezi perspektivní oblasti robotiky. V budoucnu by mobilní roboty mohly například pomáhat při automatické přepravě osob i materiálu. ...
 • Protichybové systémy využívající blokové kódy 

  Pacher, Jakub
  Práce se zabývá výběrem a následným ověřením funkčnosti samoopravného kódu vhodného pro zabezpečení proti shlukujícím se chybám. Nejprve je podán rozbor protichybového kódového systému a požadavky kladené na něj. Dále je ...