Now showing items 390-409 of 445

 • Vliv působení mobilu na člověka 

  Pieniažek, Ireneusz
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem mobilních telefonů na člověka. První část je věnována uvedení do problematiky mobilních komunikací. Jsou uvedeny frekvence a vlnové délky, na kterých mobilní telefony pracují. Je zde ...
 • Vliv světelné polarizace na přenos v optovláknových spojích 

  Obručník, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá vznikem polarizační vidové disperze, jejím matematickým vyjádřením a také vlivem, který má na optický komunikační kanál. Nejprve se v kapitolách dvojlom ve vláknech a polarizace obecně probírá ...
 • Vliv teploty na dielektrické vlastnosti epoxidových licích pryskyřic plněných mletou slídou 

  Ráček, Tomáš
  Práce je zaměřena na teoretický rozbor základních vlastností dielektrik a na vyšetření těchto vlastností u vzorků licí epoxidové hmoty plněných práškovou slídou a to v závislosti na teplotě a obsahu plniva v materiálu. ...
 • Vliv velikosti částic plniva na složky komplexní permitivity složené soustavy 

  Mohyla, Petr
  Předložená práce se zabývá výpočty složek komplexní permitivity zhotovených lakových vzorků plněných mletou slídou o různé velikosti částic. Úvodní část se zabývá teorií dielektrik, jevů v dielektriku a následně teorií ...
 • Vliv zátěže na barorecepční reflex 

  Kamenec, Jan
  KAMENEC, J. Vliv zátěže na barorecepční reflex. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2008. 52 s. Vedoucí bakalářské práce Ing. Jana Bardoňová, Ph.D. Předmětem předložené ...
 • Vlivy větrných elektráren na kvalitu elektrické energie 

  Bartko, Jan
  Tato práce se zabývá vlivy větrných elektráren na kvalitu elektrické energie. Cílem práce bylo pomocí modelu konkrétní sítě vyhodnotit vliv těchto zdrojů při velkém zastoupení v energetickém mixu. První část práce byla ...
 • Vodoznačení obrazových dat ve frekvenční oblasti 

  Štrbíková, Tatiana
  Táto práca sa zaoberá digitálnym vodoznačením. Najprv je táto problematika rozoberaná teoreticky. V ďalšej časti nájdeme popis možností vodoznačenia, teda rôzne spôsoby vodoznačenia. Vodoznačiť môžeme vo viacerých oblastiach, ...
 • VoIP a kvalita služeb 

  Kolmačka, Jan
  Bakalářská práce podává základní informace o řešení problému s kvalitou služeb (Quality of Sercice – QoS) v návaznosti na VoIP telefonii. VoIP technologie a obecně i jiné multimediální aplikace zažívají v posledních letech ...
 • Vstupní díl softwarového přijímače pro pásma VKV a UKV 

  Losenický, Roman
  První část této práce obsahuje podrobnější rozbor nejzákladnějších parametrů VKV/UKV přijímačů. Stručně jsou vymezeny nejdůležitější pojmy jako, šumové číslo, citlivost či zisk. Následující kapitola pak přímo určuje a snaží ...
 • Vstupní obvod čtyřelektrodového impedančního pletyzmografu 

  Prudil, Pavel
  Práce shrnuje problematiku pletysmografie, popisuje elektrické vlastností tkání a jednotlivé způsoby měření prokrvení tkáně. Součástí práce je i vlastní návrh blokového schématu a elektrického schématu zapojení vstupních ...
 • Vyhledávání textu 

  Burlak, Vladimír
  Tato bakalářská práce popisuje základní způsoby segmentace obrazu za účelem oddělení textu od pozadí. V první části jsou popsány obecné metody, určené pro zpracování obrazu. Je zde popsáno prahování, detekce hran a redukce ...
 • Vyhodnocení zdrojů energií. 

  Adamec, Jan
  V práci je rozebrána problematika vyhodnocení zdrojů energií při rekonstruování objektu anebo při novostavbě. V textu jsou popsány reprezentanti zdrojů tepla pro dané zdroje energií. Je zde vytvořen hrubý náhled, jak ...
 • Vysílač MIDI povelů PG 

  Čepl, Josef
  Bakalářská práce se zabývá problematikou MIDI komunikace v moderním hudebním průmyslu se zaměřením na ovládání externího zvukového modulu pomocí uživatelsky jednoduchého zařízení. K realizaci byly vybrány dostupné technické ...
 • Vysílač sériových dat ve formátu RS-232 

  Paul, Martin
  Cílem této bakalářské práce je navržení vysílače sériových dat formátu RS-232 ve vývojovém prostředí Xilinx ISE WebPACK s možností nastavit detaily formátu vysílaných dat vstupními signály. Dále je nutné prozkoumat požadavky ...
 • Vytvoření automatizovaného měřicího pracoviště pro nábojová a vysokoimpedanční měření 

  Nemček, Jakub
  Tato bakalářská práce je o vytvoření automatizovaného měřicího pracoviště pro nábojová a vysokoimpedanční měření. Toto automatizované měřicí pracoviště je realizováno pomocí válcového aspiračního kondenzátoru, který je ...
 • Vytvoření elektrochemických čidel pro testování DNA 

  Šílený, Jan
  Účelem této práce bylo navržení a realizace elektrochemických čidel na analýzu DNA pomocí tlustovrstvé technologie. Spolu s nutnou teorií je rozvedena výroba od návrhu až po jednotlivé kroky při realizaci. Dále je popsáno ...
 • Využití 3D CAD systémů v silnoproudé elektrotechnice 

  Sedláček, Petr
  Tato bakalářská práce je zaměřena na nové možnosti modelování a tvorbu výkresové dokumentace v programu Autodesk Inventor Professional a tvorbu animací v Inventor Studiu. Navazuje na semestrální projekt, který se nazýval ...
 • Využití adaptivních CAD systémů pro modelování elektrických strojů 

  Kancir, Andrej
  Daný semestrálny projekt sa zaoberá vytvorením animácie drápkového alternátora s použitím nových možností v programe 3D Studio MAX 9. Prvá časť sa zaoberá novými funkciami programu 3DS MAX 9. Druhá časť popisuje postup ...
 • Využití alternativních zdrojů elektrické energie pro napájení rodinného domu 

  Varmuža, Jan
  Tato práce se zabývá zhodnocením a analýzou současného stavu obnovitelných zdrojů energie a postojem EU k nim. Je zde provedeno srovnání obnovitelných zdrojů biomasa, voda, vítr, Slunce a energie prostředí. U jednotlivých ...
 • Využití biomasy pro kombinovanou výrobu elektrické energie 

  Vašíček, Martin
  Teoretická část práce se zaměřuje na rozdělení druhů biomasy, různé formy použití. Jsou představeny základní vlastnosti jednotlivých druhů biomasy a jejich formy, blíže specifikované vlastnosti energetických rostlin a ...