Now showing items 404-423 of 445

 • Vytvoření automatizovaného měřicího pracoviště pro nábojová a vysokoimpedanční měření 

  Nemček, Jakub
  Tato bakalářská práce je o vytvoření automatizovaného měřicího pracoviště pro nábojová a vysokoimpedanční měření. Toto automatizované měřicí pracoviště je realizováno pomocí válcového aspiračního kondenzátoru, který je ...
 • Vytvoření elektrochemických čidel pro testování DNA 

  Šílený, Jan
  Účelem této práce bylo navržení a realizace elektrochemických čidel na analýzu DNA pomocí tlustovrstvé technologie. Spolu s nutnou teorií je rozvedena výroba od návrhu až po jednotlivé kroky při realizaci. Dále je popsáno ...
 • Využití 3D CAD systémů v silnoproudé elektrotechnice 

  Sedláček, Petr
  Tato bakalářská práce je zaměřena na nové možnosti modelování a tvorbu výkresové dokumentace v programu Autodesk Inventor Professional a tvorbu animací v Inventor Studiu. Navazuje na semestrální projekt, který se nazýval ...
 • Využití adaptivních CAD systémů pro modelování elektrických strojů 

  Kancir, Andrej
  Daný semestrálny projekt sa zaoberá vytvorením animácie drápkového alternátora s použitím nových možností v programe 3D Studio MAX 9. Prvá časť sa zaoberá novými funkciami programu 3DS MAX 9. Druhá časť popisuje postup ...
 • Využití alternativních zdrojů elektrické energie pro napájení rodinného domu 

  Varmuža, Jan
  Tato práce se zabývá zhodnocením a analýzou současného stavu obnovitelných zdrojů energie a postojem EU k nim. Je zde provedeno srovnání obnovitelných zdrojů biomasa, voda, vítr, Slunce a energie prostředí. U jednotlivých ...
 • Využití biomasy pro kombinovanou výrobu elektrické energie 

  Vašíček, Martin
  Teoretická část práce se zaměřuje na rozdělení druhů biomasy, různé formy použití. Jsou představeny základní vlastnosti jednotlivých druhů biomasy a jejich formy, blíže specifikované vlastnosti energetických rostlin a ...
 • Využití laserových procesů při výrobě solárních článků 

  Grob, Filip
  V této práci jsme se zaměřili na použití daného laseru při výrobě solárních článků. V první části Bakalářské práce jsou obecně a teoreticky zpracovány poznatky v oboru fotovolaiky a aplikacích laserů. V druhé části práce, ...
 • Využití obnovitelných zdrojů v ES SR 

  Slávik, Gabriel
  Bakalárska práca sa zaoberá problematiku využitia obnovitežných zdrojov energie a ekonomickom prínose. V prvej časti práci je popísaný súčasný stav energetickej sústavy SR, inštalovaný výkon, výroba elektrickej energie, ...
 • Využití repeaterů pro zlepšení signálů v mobilních sítích 

  Kubásek, Ondřej
  V rámci této práce je prozkoumána vhodnost využití RF repeaterů pro zlepšení pokrytí signálem v mobilních sítích. Je vytvořen přehled jednotlivých typů repeaterů s jejich výhodami a nevýhodami, rozebrána problematika izolace ...
 • Využití spolehlivého multicastu pro přenos řídících informací IPTV 

  Sobotka, David
  Tato diplomová práce se zabývá částí síťové komunikace v systému IPTV za použití protokolu pro přenos multimediálních dat RTP, konkrétně jeho řídící části RTCP a jeho možné využití pro přenos hlasovacích výsledků. Dále ...
 • Využití transformace wavelet packet pro úsporné vyjádření obrazových dat 

  Kučera, Michal
  V dnešní době stále roste potřeba uchovávat a přenášet digitální obrazová data. K efektivnímu využití přenosových a úložných kapacit je nutná komprese. Tato bakalářská práce se zabývá kompresní metodou založenou na ...
 • Výkon síťového serveru při komunikaci s velkým počtem klientů 

  Mašín, Jan
  Úkolem je vytvořit simulační systém mezi dvěma počítači typu server-klient. Z klienta generovat provoz pomocí UDP protokolu na server. Generovanému provozu nastavovat různé parametry (velikost paketu, interval zasílání) a ...
 • Výroba elektrické energie větrnými elektrárnami a možnosti její akumulace 

  Krbal, Michal
  Cílem této práce je seznámení s problematikou podmínek provozu a samotným charakterem provozu větrných elektráren s možností časového zrovnoměrnění dodávaného výkonu pomocí vhodných akumulačních systémů. Z těchto důvodů ...
 • Výskyt a působení škodlivých audiosignálů v životním prostředí 

  Renza, Pavel
  Práce pojednává o vlivech a působení škodlivých audiosignálů v životním prostředí a o vlivu těchto signálů na psychiku a fyziologii člověka. Zabývá se vznikem těchto audiosignálů a ochranou před škodlivým působením. Práce ...
 • Vývoj architektury IP Multimedia Subsystem 

  Hladíková, Vladimíra
  Bakalářská práce je vypracována se zaměřením na konvergenci sítí a služeb v mobilním prostředí s implementací IMS. V první části jsem se věnovala důvodům vzniku nového systému, kterým je IMS (Internet Protocol Multimedia ...
 • Vzdálená správa PC bez veřejné IP adresy 

  Otruba, Vítězslav
  Práce se zabývá návrhem koncepce správy vzdáleného PC s mezilehlým prvkem, která umožňuje, aby ovládaný počítač nemusel mít veřejnou IP adresu a k jeho ovládání nebylo ani nutné jeho IP adresu znát. Navržený systém využívá ...
 • Vzdálené řízení regulačního zařízení pomocí MHP aplikace 

  Šot, František
  Cílem bakalářské práce je prostudovat skladbu obecného a vysílacího řetězce digitální pozemské televize ( DVB-T). Prostudovat možnosti IRT- playout serveru a DVB-T modulátoru, dále seznámení s termoregulačním systémem ...
 • Vzdálený sběr dat s pomocí GSM modemů na bázi platformy Open AT 

  Otoupalík, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá vzdáleným sběrem dat pomocí GSM modemů s podporou platformy Open AT. Výsledkem práce je realizovaný modul, který slouží jako převodník teploty na kmitočet. Tento modul je propojen s ...
 • Waveletová transformace v reálném čase v prostředí Pure Data 

  Zemánek, Karel
  Tato bakalářská práce se zabývá realizací waveletové transformace v reálném čase v prostředí Pure Data. První kapitola je věnována teoretickému minimu waveletové transformace. Druhá kapitola je věnována programu Pure Data. ...
 • Workflow s podporou kontroly procesů 

  Babička, Michal
  Cílem této práce je nalézt systémové řešení pro kontrolu procesů v informačních systémech, založených na workflow. Řešení je hledáno pro informační systém založený na databázi MySQL a programovacím jazyku PHP. Kontrola ...