• Aplikace ThermaCAM PM595 v praxi 

  Švábeník, Petr
  Tento projekt zpracovává studii o vzniku tepelného (infračerveného) záření, jeho vlastnostech a způsoby jeho měření. Jsou zde popsány snímače záření, které se při měření tepelného záření používají. Tyto snímače obsahuje ...
 • Zabezpečená síť založená na zařízeních firmy CISCO 

  Wagner, Zdeněk
  V práci je řešena problematika Virtuálních privátních sítí (VPN) na současných i starších protokolech a uvedené různé možnosti jejich využití. Mezi nejzajímavější by mohly patřit části věnované různým způsobům využití VPN ...
 • Moderní webové aplikace 

  Balák, Václav
  Tato práce se zabývá analýzou dostupných systémů pro správu dokumentů a obsahu, výběrem vhodného systému a realizací základní funkčnosti portálu pro správu multimediálních dat. V úvodní části se zabývá využívanými technologiemi ...
 • Chránění transformátoru rozdílovou ochranou 

  Jára, Jaroslav
  Tato bakalářská práce je zaměřena na poruchy transformátorů, princip chránění těchto transformátorů a návrhem rozdílové ochrany transformátoru. První část práce se zabývá poruchami transformátorů, rozdělením těchto poruch, ...
 • Spínaný zdroj pro obloukové svařování 

  Vaculík, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá objasněním principu činnosti pulsního zdroje použitelného jako zdroj svářecího proudu. Vysvětluje činnost použitého jednočinného propustného měniče a uvádí i příklady jiných typů měničů. ...
 • Napěťové a proudové integrátory s moderními funkčními bloky a jejich využití ve filtrech 

  Šimůnek, Martin
  Cílem této bakalářské práce bylo poukázat na možnosti využití napěťových a proudových integrátorů. Za pomocí těchto integrátorů byly navrženy universální aktivní filtry. Tato práce popisuje pět multifunkčních filtrů šestého ...
 • Databáze algoritmů číslicového zpracování signálů s automatickou klasifikací a vyhledáváním využívající webové rozhraní 

  Kouba, Petr
  Hlavním cílem bakalářské práce bylo navrhnout databázovou strukturu pro katalogizaci zdrojových kódů a implementací algoritmů číslicového zpracování zvukových signálů. V práci jsou popsána kritéria, podle kterých lze dělit ...
 • Proudové zdroje a aktivní zátěž v bipolární technologii 

  Janík, Pavel
  Proudové zdroje s bipolárními tranzistory a jejich použití jako aktivní zátěže u zesilovačů.
 • Řídící elektronika pro efektivní napájení zařízení s Li-Ion akumulátory pomocí solárních článků 

  Horký, Luděk
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku získávání a uchování elektrické energie ze slunečního záření. Cílem této práce je vytvořit efektivní nabíjecí systém Lithium-Iontové baterie pomocí solárních článků. K tomuto ...
 • Chyby měření difúze pro MRI 

  Uríča, Jozef
  Studium chyb ve zobrazovacích metodách měření difúzních koeficientů.
 • Zobrazování 3D dat 

  Matyskiewicz, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá problematikou práce s 3D daty, manipulaci s nimi, s jejich archivací a zobrazováním. Teoretická část obsahuje stručný přehled současného stavu problematiky. Praktickou součástí práce je návrh a ...
 • Vliv hazardních EM polí na velké objekty 

  Klučka, Jaroslav
  Bakalářská práce se zabývá simulací účinků elektromagnetického pole na letadlo pomocí počítačového programu PAM-CEM. Účelem simulace je ověřit podmínky pro umístění přístrojů a kabelů ve vybraných místech. Byly vybrány dvě ...
 • Inteligentní řídící jednotka teplovodního vytápění 

  Nedoma, Pravoslav
  Projekt se zabývá návrhem řídící jednotky pro regulaci teplovodního vytápění. Zaměřuje se na mikroprocesorové řízení a použití digitálních teplotních senzorů. Systém řídí průběh regulace s ohledem na proměnné klimatické ...
 • Analýza EEG signálu pomocí analýzy hlavních komponent (PCA) 

  Walczysko, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá měřením EEG v laboratoři UBMI FEKT BRNO a jeho následným zpracováním v programovém prostředí Matlab. Cílem je prozkoumat možnosti využití analýzy hlavních komponent k analýze EEG dat. Práce ...
 • Modelování netradičních monopólů v programu COMSOL Multiphysics 

  Zmeškal, Vladimír
  Práce se zabývá modelováním netradičních monopólů v programu COMSOL Multiphysics. Nejprve je popsána práce ve zvoleném programu. Následně se zaměřujeme na návrh a modelování tří určitých typů netradičních monopólů: kónického ...
 • Zabezpečení obrazových dat 

  Nováček, Aleš
  Bakalářská práce je o ochraně digitálních obrazových dat, především o moderních metodách vodoznačení. Práce se skládá ze tří hlavních částí. První část je část teoretická, popisuje terminologii vodoznačení, techniky vkládání ...
 • Snímače polohy s procesorem AVR 

  Haltuf, Martin
  Bakalářská práce se zabývá možnostmi měření polohy metodou inerciální navigace. Jsou zde popsány druhy senzorů využívajících tuto metodu. Největší pozornost je věnována senzoru úhlové rychlosti gyroskopu. V práci je též ...
 • Měření krevního tlaku pomocí LabView 

  Slezák, Pavel
  Cílem této práce je navrhnout měřící systém, s použitím software LabView, pro měření krevního tlaku. K určení systolické a diastolické hodnoty krevního tlaku je využito detekce vzniku a zániku Korotkovových zvuků snímaných ...
 • Distribuovaný řídící systém pro funkci laboratorního hydraulického modelu. 

  Janda, Tomáš
  V první části této bakalářské práce jsou uvedeny obecné informace o distribuovaných řídících systémech, se zaměřením především na jejich komunikační systémy. Druhá část je věnována hardwarovým zařízením. Popsána je jejich ...
 • Přístroj pro monitorování prostředí při kultivaci rostlin 

  Žák, Jaromír
  Hlavním cílem této práce je vytvoření elektronického zařízení provádějícího monitoring fyzikálních vlastností okolního prostředí, jenž ovlivňují růst a vývoj rostlin. Nové zařízení má nahradit stávající mechanický zapisovač ...