Now showing items 1-20 of 568

 • Měření tloušťky vrstev 

  Záhorský, Zbyněk
  Tato práce popisuje metody měření tenkých vrstev na kovových a nekovových materiálech. Popisuje problematiku jednotlivých metod a jejich fyzikální principy. Zabývá se nejnovějšími technologiemi (SIDSP), které by měli ...
 • Kogenerační jednotka mikro výkonu v RD 

  Pusztai, Radek
  Bakalářská práce na téma ” Kogenerační jednotka mikro výkonu v rodinném domě “ se zabývá analýzou využitelnosti a ekonomické efektivnosti instalace KJ v RD. Výsledky a použité materiály se opírají o dlouholeté poznatky ...
 • Systém optického rozpoznávání 2D čárových kódů 

  Svoboda, Radovan
  Táto práca sa zaoberá princípom a technologickým postupom na detekciu čiarových kódov používaných v praxi. Obsahuje stručný prehžad kódov podža typov a štruktúry. Do hĺbky sa zaoberá kódom DATAMATRIX a jeho analýzou. ...
 • Konstrukce GSM Motoalarmu 

  Rulc, Martin
  Předkládaná práce se zabývá návrhem a realizací GSM motoalarmu sloužícího jako zabezpečovací systém pro motocykl. Základním zaměřením práce je návrh zabezpečovacího zařízení s ohledem na nízkou spotřebu zařízení během ...
 • Pojiva pro elektrody superkondenzátorů 

  Gottwald, Tomáš
  Předkládaná práce se zabývá problémy použití pojidel pro výrobu elektrod superkondenzátorů a optimalizací technologického procesu jejich výroby. Základním zaměřením práce je optimalizace použitého množství různých pojidel ...
 • Model synchronního motoru 

  Petruška, Ľubomír
  Hlavným ciežom práce bolo priblížiť konštrukciu, činnosť a matematický model synchrónneho motoru a jeho následné namodelovanie v prostredí Matlab Simulink. Práca sa hlavne zameriava na elektromotory s permanentnými magnetmi ...
 • Bezpečnostní systémy v motorových vozidlech 

  Zuber, Zalán
  Ciežom práce bolo zoznámiť sa s novými riešeniami bezpečnostných systémov vo vozidlách a hodnotiť ich funkcie. Moja práca zahrnuje najdôležitejšie výsledky tohto oboru, ukáže systémy používané pri riadení vozidiel alebo ...
 • Snímače polohy s procesorem AVR 

  Haltuf, Martin
  Bakalářská práce se zabývá možnostmi měření polohy metodou inerciální navigace. Jsou zde popsány druhy senzorů využívajících tuto metodu. Největší pozornost je věnována senzoru úhlové rychlosti gyroskopu. V práci je též ...
 • Zhotovení druhé vodivé vrstvy na jednovrstvé DPS 

  Hladík, Jaroslav
  Předkládaná práce se zabývá problémy zhotovení druhé vodivé vrstvy na jednovrstvé desce plošných spojů, vlastnostmi základních materiálů pro výrobu desek plošných spojů a jejich materiálovými kombinacemi. Základním zaměřením ...
 • 2D lokalizace pomocí CCD kamery 

  Kubr, Jiří
  Tato práce se zabývá porovnáním vlastností metod pro nalezení vzájemného posunu obrazů. Byly testovány dva algoritmy, metoda korelace obrazů a metoda vzájemné korespondence významných bodů. Aby bylo možné rozhodnou o jejich ...
 • Počítačové modelování směsných vztahů složených soustav 

  Matoušek, Jiří
  Předkládaná práce se zabývá modelováním průběhů dielektrických veličin a aplikací směsných vztahů pro řešení složených soustav v závislosti na frekvenci. Teoretická část se zabývá fyzikou dielektrik a charakteristikou a ...
 • Aplikace ThermaCAM PM595 v praxi 

  Švábeník, Petr
  Tento projekt zpracovává studii o vzniku tepelného (infračerveného) záření, jeho vlastnostech a způsoby jeho měření. Jsou zde popsány snímače záření, které se při měření tepelného záření používají. Tyto snímače obsahuje ...
 • Metody měření přenosových rychlostí 

  Franc, Jan
  Úkolem bakalářské práce bylo prostudovaní a popsání základní metody měření přenosových parametrů datových sítí založených na IP. Vycházel jsem především ze standardů RFC, podle kterých se řídí většina Internetových protokolů. ...
 • Přenosové parametry optických přístupových sítí 

  Ježek, Jaroslav
  Podstatou této bakalářské práce je poznání teoretický základů pro měření na optických vláknech, prvcích a také optických trasách. Práce popisuje metody měření a zjišťování parametrů těchto sítí. Následná aplikace získaných ...
 • Modelování potlačení strukturálního šumu při projekčním rtg zobrazení 

  Lamoš, Martin
  Cílem této práce je vytvoření programu, který by modeloval šumové složky a metody jejich odstranění při RTG (rentgenovém) projekčním zobrazení s největším důrazem kladeným na potlačování strukturálního šumu. Jako vhodné ...
 • Vliv velikosti částic plniva na složky komplexní permitivity složené soustavy 

  Mohyla, Petr
  Předložená práce se zabývá výpočty složek komplexní permitivity zhotovených lakových vzorků plněných mletou slídou o různé velikosti částic. Úvodní část se zabývá teorií dielektrik, jevů v dielektriku a následně teorií ...
 • Ekvivalentní obvodové realizace jednoduchých chaotických oscilátorů 

  Kobza, Jaromír
  Předmětem této práce je obvodová realizace autonomních chaotických RC oscilátorů s nelineárním prvkem a seznámení se základními pojmy a problematikou tohoto typu oscilátorů. Vše se týká jednoho universálního obvodu, který ...
 • Neviditelný watermarking obrazových dat 

  Trbušek, Pavel
  Bakalářská práce se zabírá vkládáním neviditelného vodoznaku do obrazových dat. V první části práce jsou uvedené tři metody, jimiž toho lze dosáhnout. Metoda s využitím diskrétní kosínové transformace (DCT), diskrétní ...
 • Algoritmus automatické kompenzace leteckého elektronického magnetického kompasu 

  Blahák, Petr
  Tenhle semestrální projekt je zaměřen na navigaci v letecké dopravě pomocí kompasů. Některé typy kompasů jsou zde uvedeny a je vysvětlena jejich funkce. Protože přístroje nejsou vždy přesné, musí se provádět jejich kompenzace. ...