Recent Submissions

 • Analýza firmy VHOS, a.s. pomocí statistických metod 

  Vrbovský, Tomáš
  Tato práce je zaměřena na posouzení výkonnosti podniku pomocí ekonomických ukazatelů a časových řad. V první části práce, kterou můžeme nazvat jako teoretickou, budou vysvětleny nástroje, které budou v práci použity. Druhá ...
 • Ekonomické dopady zrušení obchodní společnosti s likvidací 

  Švandová, Kateřina
  Bakalářská práce pojednává o legislativních aspektech zrušení obchodních společností s likvidací a zabývá se vyjádřením ekonomických důsledků pramenících ze zániku organizace pro hlavní zainteresované strany (zaměstnanci, ...
 • Firemní kultura XY, s.r.o. 

  Bezděková, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá problematikou firemní kultury Krematoria zvířat, s.r.o. Je zaměřena především na vzdělávání zaměstnanců a na prezentaci firmy zákazníkům. Teoretická část definuje pojmy a jevy související s firemní ...
 • Příprava projektu podniku pro financování pomoci Strukturálních fondů EU 

  Prát, Šárka
  Bakalářská práce prozkoumává možnosti využití financí ze Strukturálních fondů Evropské unie k spolufinancování projektu Poradce, který by ráda realizovala nezisková organizace Vysočina Education. Práce obsahuje vypracovaný ...
 • Stimulace pracovníků stavební firmy 

  Pantůčková, Martina
  ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na identifikaci potřeb stimulace zaměstnanců stavební společnosti SKANSKA. Na základě zhodnocení stávající situace personální politiky ve stavební společnosti sleduje kritická místa ...
 • Analýza kolektivního investování z hlediska různých typů investorů 

  Čech, Pavel
  Tématem práce je kolektivní investování. Vymezuje samotný pojem kolektivního investování, jeho právní úpravu v České republice, výhody a nevýhody. Popisuje subjekty kolektivního investování a jejich členění. V poslední ...
 • Analýza výkonnosti firmy MIDA, a.s. pomocí časových řad 

  Bříza, Michal
  Bakalářská práce se zabývá analýzou výkonnosti firmy, kde je především využito statistických metod rozboru časových řad účetních a finančních ukazatelů firmy. Pro analýzu vybraných položek se používá časových řad a jejich ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Žalská, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti TAKATA – PETRI PARTS, s. r. o. v letech 2004 – 2008 na základě vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy řešení, které mají vést ke zlepšení ...
 • Financování z ESF 

  Štursová, Klára
  Předmětem diplomové práce „Financování z ESF“ je studium a popis politiky hospodářské a sociální soudržnosti, dále Evropského sociálního fondu, jeho začlenění ve struktuře fondů Evropské unie, jeho cíle a užitky. Druhá ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Jandová, Jana
  Tato bakalářská práce utváří celkový obraz o vybrané firmě pomocí SWOT analýzy, SLEPTE analýzy, Porterovy analýzy konkurence a analyzuje její finanční situaci od roku 2006 do roku 2008 prostřednictvím soustav poměrových ...
 • Tvorba projektu financovaného ze strukturálních fondů EU 

  Dupal, Ivo
  Má bakalářská práce se zabývá tématem financování ze Strukturálních fondů Evropské unie. Toto téma je velmi diskutované, neboť z těchto fondů jsou pro každý členský stát Evropské unie, včetně České republiky, vyčleněny ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Koval, Stanislav
  Bakalářská práce hodnotí finanční situaci podniku KPB Intra s.r.o. v letech 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. Na základě finanční analýzy podniku jsou navrhnuty doporučení, které povedou ke zlepšení situace v podniku.
 • Podnikatelský záměr 

  Mucha, Roman
  Bakalářská práce navrhuje možnost realizace projektu poradenských a asistenčních služeb. Poradenskými a asistenčními službami se v této práci rozumí webový server a poradenská kancelář poskytující informace a rady v ...
 • Směrnice pro vedení účetnictví 

  Pavelková, Dagmar
  Bakalářská práce řeší problematiku směrnic pro vedení účetnictví ve společnosti ABC, s.r.o. První část je zaměřena na teoretická východiska tvorby vnitropodnikových směrnic v oblasti účetnictví, a to především na platnou ...
 • Návrh řešení nezaměstnanosti 

  Hrdličková, Magdalena
  Tato práce se věnuje problematice nezaměstnanosti v okrese Břeclav. Zabývá se faktory, které nezaměstnanost ovlivňují, zkoumá současnou výši a vývoj nezaměstnanosti a v závěru uvádí možnosti, jak bojovat s jejím snížením.
 • Efektivní financování podniku 

  Neubauer, Ondřej
  Bakalářská práce je zaměřena na financování investičního záměru firmy Tomášek Milan – TOMEX. Práci tvoří finanční analýza firmy za roky 2006 až 2008, její zhodnocení a formulace návrhů na zlepšení situace podniku. Na základě ...
 • Rozbor efektivnosti podnikatelského projektu 

  Nábělek, Marek
  Bakalářská práce se zabývá investicí do realizace smaltovny velké společnosti působící ve zpracovatelském průmyslu. Jsou zde analyzovány možnosti financování investice se zaměřením na dotaci ze strukturálních fondů Evropské ...
 • Návrh motivačního systému společnosti 

  Kubját, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá analýzou současného motivačního systému společnosti HALLEXO CZ s. r. o. Dále obsahuje doporučení pro zlepšení motivačního systému společnosti, tak aby pomohl ke zvýšení efektivnosti, ke zlepšení ...
 • Zhodnocení hospodaření obce 

  Kolářová, Ivana
  Tato bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení rozpočtového hospodaření obce v letech 2006 až 2009. Práce je rozdělena na tři části. V první části práce jsou uvedena teoretická východiska. Druhá část práce je zaměřena na ...
 • Podnikatelský záměr 

  Vrba, Jan
  V této bakalářské práci je zpracován podnikatelský záměr realitní kanceláře. Na základě teoretických poznatků a zjištěných skutečností obsahuje návrh založení, jejího případného umístění na trhu a ekonomické zhodnocení.

View more