Poslední příspěvky

 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Balada, Matěj
  Tato bakalářská práce je zaměřuje na celkové finanční hodnocení společnosti COSTRUCT A&D, a.s. za období mezi lety 2005 a 2008 za pomocí ukazatelů finanční analýzy. Dále se v této prácí budeme zabývat také informačním ...
 • Motivační systém a stimulace zaměstnanců u firmy SGI s.r.o. 

  Vránová, Nikola
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou motivačního a stimulačního systému u společnosti SGI, s.r.o. poukazuje na problémy a řeší případné nedostatky dosavadního motivačního systému. Mezi hlavní charakteristiky, ...
 • Návrh optimalizace personálního řízení firmy 

  Skácelová, Naděžda
  Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací personálního řízení ve firmě. Obsahuje teorii, analýzu současné situace v podniku a návrhy na zlepšení. Stěžejní částí práce jsou návrhy na zlepšení, jejichž cílem je zvýšení ...
 • Posouzení finanční výkonnosti firmy FAYN Telecommunications s.r.o. pomocí analýzy časových řad 

  Tesař, Petr
  Ve své bakalářské práci se budu zabývat posouzením finanční výkonnosti podniku s využitím časových řad. Cílem práce je zhodnocení finanční situace podniku a následná prognóza možného budoucího vývoje vybraných ekonomických ...
 • Návrh komunikačního systému společnosti 

  Studenčík, Radek
  Tato bakalářská práce popisuje návrh komunikačního systému společnosti. Analyzuje současný stav a navrhuje vhodné řešení jak po stránce technické, tak po stránce ekonomické. Popisuje možné způsoby komunikace v podniku. ...
 • Návrh datbáze pro řízení uživatelských účtů 

  Kostrhoun, Ivo
  Bakalářská práce se zabývá návrhem databáze pro efektivní řízení uživatelských účtů v systémech UNIX ve společnosti IBM. Databáze byla modelována v MS SQL 2008. Jejím úkolem bylo zlepšit práci administrátorů a zkvalitnit ...
 • Datový a funkční model informačního systému 

  Polívka, Rostislav
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem datového a funkčního modelu informačního systému pro potřeby překladatelské agentury A-tradi, Mgr. Martina Vašková. Cílem je zejména pomocí těchto modelů definovat a zachytit všechny ...
 • Návrh způsobu financování vlastního bydlení 

  Abrahámová, Denisa
  Tato práce se zabývá možnostmi financování bydlení v České republice. Teoretická část popisuje základní druhy financování bydlení, a to hypoteční úvěry a úvěry poskytované stavební spořitelnou. Analytická část je zaměřena ...
 • Podnikatelský záměr 

  Janíček, Patrik
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh podnikatelského záměru v oblasti zprostředkování pronájmů bydlení se zaměřením v prvé řadě na studenty. Práce zahrnuje teoretické poznatky potřebné k vypracování podnikatelského záměru. ...
 • Osobní automobily v daních 

  Valchářová, Lada
  Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou zdaňování osobních automobilů. Cílem práce je shromáždit informace potřebné ke snížení daňové povinnosti vyvolané automobily. Získané teoretické poznatky jsou poté ...
 • Podnikatelský záměr 

  Sklenář, Jakub
  Bakalářská práce zpracovává téma podnikatelského plánu, který se zaměřuje na založení podnikání v oboru pohostinství. Teoretická část vymezuje typy podnikatelského plánu a jeho strukturu. V praktické části, která je aplikací ...
 • Likvidace obchodních společností a právní postavení likvidátora 

  Kučera, Jan
  Práce se zabývá problematikou zrušení obchodních společností všech typů se soustředěním na likvidaci. Práce si klade za cíl rozebrat možnosti zániku obchodních společností s likvidací, věnovat pozornost možným úskalím. ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kubeš, Fedor
  Bakalárska práca hodnotí finančnú situáciu spoločnosti Hyveco trading s.r.o. v období rokov 2005 – 2008. Vychádza z účtovných výkazov firmy v sledovanom období. V práci je vysvetlené zaistenie podniku informačným systémom. ...
 • Porovnání daňových soustav České republiky a Velké Británie 

  Vandáková, Slavena
  Táto bakalárska práca sa zaoberá komparáciou daňových sústav Českej republiky a Veľkej Británie. Približuje a porovnáva daňové sústavy týchto krajín, jednotlivé dane, subjekty, predmety a základy týchto daní. Pojednáva o ...
 • Nasazení systému CRM v produkční firmě 

  Popelka, David
  Bakalářská práce se zabývá nasazením systému CRM v produkční firmě Entity production, s.r.o. Na základě zjištěných faktů z analýzy procesů a společnosti jako takové, obsahuje řešení nasazení CRM systému ve společnosti a ...
 • Návrh a implementace elektronického obchodu 

  Pawlas, Michal
  Bakalářská práce se zaměřuje na zavedení internetového obchodu, zlepšení internetové prezentace a návrh e-markatingu pro firmu Dagen, s.r.o. Na základě provedené analýzy současného stavu v dané firmě byl proveden návrh na ...
 • Ekonomické dopady zrušení obchodní společnosti s likvidací 

  Švandová, Kateřina
  Bakalářská práce pojednává o legislativních aspektech zrušení obchodních společností s likvidací a zabývá se vyjádřením ekonomických důsledků pramenících ze zániku organizace pro hlavní zainteresované strany (zaměstnanci, ...
 • Návrhy na zlepšení hospodaření obce Kuřim 

  Fidrmucová, Markéta
  Bakářská práce se zaměřuje na rozbor hospodaření obce v letech 2005 – 2009. Na základě teoretických východisek popisuje chod obce a funkci obecního úřadu města Kuřim. Zkoumá zdroje obecních příjmů, jejich rozdělení a výši. ...
 • Vývoj v oblasti zdanění příjmů fyzických osob od roku 1993 

  Veselá, Petra
  Bakalářská práce se zabývá vývojem v oblasti zdanění příjmů fyzických osob, a to od roku 1993, kdy vešel v účinnost zákon o dani z příjmů. Cílem práce je zhodnotit změny týkající se příjmů z podnikání a jiné samostatné ...
 • Analýza chování uživatelů internetových sociálních sítí z hlediska bezpečnosti 

  Walder, Marek
  Předmětem bakalářské práce je statistická analýza chování uživatelů internetových sociálních sítí z hlediska bezpečnosti na základě vytvořeného dotazníku. První část bakalářské práce se zabývá teoretickými východisky z ...

Zobrazit další