Poslední příspěvky

 • Podnikatelský záměr 

  Karafa, Michal
  Cílem bakalářské práce je rozpracování návrhu podnikatelského záměru v oblasti stavebnictví včetně zvolení vhodné strategie, výběru marketingového mixu, vytvoření analýzy vybraných faktorů a vyhodnocení získaných dat s ...
 • Model marketingu elektronického obchodování 

  Mejzlík, Vojtěch
  Tato práce pojednává o návrhu marketingového modelu pro elektronické obchodování. Snahou je znázornění nejrozšířenějších a nejúčinnějších metod marketingové strategie. V praktické části práce je rozebrán konkrétní případ ...
 • Návrh systému opatření pro zlepšení tržní pozice firmy 

  Svozil, Milan
  Tato bakalářská práce navrhuje opatření pro zlepšení tržní pozice firmy. V první části této práce jsou jako východiska použita teoretické podklady, na které následně navazuje druhá část práce, kde dochází k aplikaci ...
 • Zhodnocení finanční situace v podniku 

  Šebesta, Marcel
  V této bakalářské práci je hodnocena finanční situace konkrétního podniku za léta 2004 – 2008. K tomu bylo použito účetních výkazů za tyto léta. Finanční situace je zkoumána elementárními metodami finanční analýzy. Tyto ...
 • Posouzení finanční výkonnosti podniku pomocí analýzy časových řad 

  Otýpka, David
  Bakalářská práce se zabývá problematikou současné finanční situace firmy Metra Blansko, a.s.. Bakalářská práce je zaměřena na použití statistických nástrojů, časových řad a regresní analýzy, jako efektivních nástrojů pro ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Bureš, Marian
  Předkládaná práce se zabývá finanční analýzou společnosti ..... v letech 2006 až 2008. Práce je rozdělena do dvou částí, a to teoretickou a praktickou část. Teoretická část zahrnuje popisování problematiky finanční analýzy, ...
 • Návrh komunikačního plánu 

  Karafa, Michal
  Cílem bakalářské práce je zpracování návrhu komunikačního plánu firmy Přerovská realitní s.r.o., která se zabývá realitně developerskou činností. Práce je rozdělena na tři hlavní části – teoretickou, analytickou a návrhovou ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Laczová, Veronika
  Hlavným poslaním bakalárskej práce je zanalyzovať vybranú organizáciu využitím SWOT, SLEPTE a Porterovej analýzy a následne ich aplikovať do reálnych podmienok organizácie. Obsahuje návrhy k zefektívneniu činnosti a poukazuje ...
 • Financování z ESF 

  Štursová, Klára
  Předmětem diplomové práce „Financování z ESF“ je studium a popis politiky hospodářské a sociální soudržnosti, dále Evropského sociálního fondu, jeho začlenění ve struktuře fondů Evropské unie, jeho cíle a užitky. Druhá ...
 • Kritická analýza porovnání jednotlivých metod oceňování nemovitostí 

  Konečný, Ondřej
  Předmětem bakalářské práce je srovnání jednotlivých metod oceňování. Práce se zabývá především otázkami oceňování nemovitostí a znalecké legislativy. V první části jsou zpracovaná teoretická východiska potřebná analýze ...
 • Implementace informačního systému do vybrané a.s. 

  Nováková, Kamila
  Cílem této bakalářské práce je představení a analýza procesu zavádění nového informačního systému do podmínek vybrané společnosti. Na základě detailní analýzy budou předloženy závěry a doporučení pro vedení společnosti. ...
 • Automatizace zálohování uživatelských dat ve společnosti Danaher Motion s.r.o. 

  Macek, Martin
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření centrálně spravovatelného programu, který bude rozšířen na klientské laptopy a pracovní stanice všech zaměstnanců brněnské pobočky společnosti Danaher Motion s.r.o. a jehož ...
 • Zhodnocení hospodaření obce 

  Vítková, Lenka
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení hospodaření obce Ludkovice v letech 2006 až 2009. První část práce obsahuje teoretická východiska, druhá část se zabývá základní charakteristikou obce Ludkovice. Ve třetí části ...
 • Návrhy na zdokonalení motivace zaměstnanců 

  Slováková, Martina
  Tato bakalářská práce je rozdělena do tří částí a zabývá se motivací a odměňováním pracovníků pomocí zaměstnaneckých výhod. První část je zaměřena na teoretické poznatky v oblasti motivace a definuje zaměstnanecké benefity. ...
 • Návrh na zlepšení hospodaření obce Horní Maršov 

  Krudenc, Miloš
  Bakalářská práce pojednává o návrzích na celkové zlepšení rozpočtu obce Horní Maršov ve vztahu k příjmovým a výdajovým či nákladovým položkám, celkovému hospodařením obce, jejímu postavení a pravomocem. Cílem práce je ...
 • Zhodnocení hospodaření obce 

  Bačíková, Ludmila
  Bakalářská práce se zabývá hospodařením obce Tvarožná Lhota. Na základě analýzy příjmů a výdajů za několik rozpočtových období a dále na základě zjištění vývoje těchto příjmů a výdajů se pokusím podat návrhy, které by mohly ...
 • Návrh podnikatelského záměru - rozvoj pomocí programu Zelená úsporám 

  Štercl, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na rozšíření působnosti stavební firmy. Rozšíření působnosti pomocí dotačního programu Zelená Úsporám a spolufinancování projektů.
 • Grafy, grafové algoritmy a jejich využití 

  Pavlásek, Ondřej
  Práce predstavuje text zamerený na problematiku teorie grafu, popisuje jednotlivé grafové algoritmy a charakterizuje jejich praktické použití. Shrnuje výhody a nevýhody každého z nich a podává vysvětlení, který je vhodný ...
 • Problematika bezdrátových sítí 

  Surynek, Jiří
  Tato práce se zabývá problematikou bezdrátových sítí. Shrnuje technologie použité pri bezdrátovém pripojení. Zabývá se historií bezdrátového pripojení, ale i nástinem budoucích trendu.
 • Návrh internetových stránek 

  Novák, Ondřej
  Návrh a implementace webových stránek pro určitý podnik za pomocí programovacích jazyků jako: HTML, XHTML, CSS, JS, PHP, MySQL, SEO. Práce pojednává o způsobu zpracování a postupu prací.

Zobrazit další