• Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Ondris, Róbert
  Bakalárska práca hodnotí finančnú situáciu spoločnosti Siemens s.r.o. v období rokov 2006 – 2009 pomocou vybraných základných metód finančnej analýzy. Vychádza z účtovných výkazov firmy v sledovanom období. Zisťuje problémy ...
 • Návrh webové aplikace v ASP.NET pro zjištění trendu časové řady 

  Cíchová, Jana
  Cílem práce je vytvoření webové aplikace v prostředí ASP.NET, sloužící k regresní analýze časových řad. Výsledný produkt bude nabízen firmou vytvářející webové prezentace pro cestovní kanceláře, jako součást statistického ...
 • Optimální model informačního systému datových schránek 

  Balcar, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou informačního systému datových schránek. Teoretická část obsahuje vymezení pojmu datových schránek, e-governmentu a nástrojů potřebných k využití datové schránky jako jsou ...
 • Návrh optimalizace financování vlastního bydlení 

  Ambrožová, Helena
  Tato práce se zabývá analýzou možností financování bydlení. Popisuje fungování stavebního spoření a hypotečního úvěru, možnosti a způsoby refinancování hypoték, možnosti využití státní podpory, srovnání a kombinace více ...
 • Prodej automobilů prostřednictvím internetu 

  Sekerka, Jan
  Bakalářská práce si klade za cíl navrhnout nový model pro prodej automobilů na internetu. Pro názornost se model vztahuje pouze na český trh, ale je možné jej aplikovat i na jiný trh či dokonce odlišnou komoditu. Tento ...
 • Optimalizace informační infrastruktury podniku. 

  Luska, Jiří
  Práce pojednává o problematice datové infrastruktury firmy Instalační materiál - Herman s.r.o., která se zabývá prodejem a komplexními službami v oblasti instalatérství. Současný stav počítačové sítě je celkově nevyhovující, ...
 • Návrh elektronického obchodu pro AREAL SYSTEMS s.r.o. 

  Parimucha, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem nového elektronického obchodu pro firmu AREAL SYSTEMS s.r.o. Předmětem prodeje budou samolepky na zeď vyrobené na míru každému zákazníkovi. Návrh je řešený ze dvou hledisek, a to z ...
 • Aplikace pro zpracování a vizualizaci časových řad 

  Dierzé, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací softwarové aplikace určené pro analýzu a vizualizaci ekonomických časových řad v podnikové sféře.
 • Posouzení finanční výkonnosti podniku pomocí analýzy časových řad 

  Otýpka, David
  Bakalářská práce se zabývá problematikou současné finanční situace firmy Metra Blansko, a.s.. Bakalářská práce je zaměřena na použití statistických nástrojů, časových řad a regresní analýzy, jako efektivních nástrojů pro ...
 • Návrh internetových stránek 

  Novák, Ondřej
  Návrh a implementace webových stránek pro určitý podnik za pomocí programovacích jazyků jako: HTML, XHTML, CSS, JS, PHP, MySQL, SEO. Práce pojednává o způsobu zpracování a postupu prací.
 • Hodnocení finančního zdraví vybraného podniku 

  Hyblerová, Dana
  V této bakalářské práci bude provedena finanční analýzu firmy IKEA. V teoretické části budou uvedeny základní definice pojmů spojených s finanční analýzou, vypsány potřebné vzorce a postupy analýzy. V praktické části bude ...
 • Návrhy na zdokonalení motivace zaměstnanců 

  Slováková, Martina
  Tato bakalářská práce je rozdělena do tří částí a zabývá se motivací a odměňováním pracovníků pomocí zaměstnaneckých výhod. První část je zaměřena na teoretické poznatky v oblasti motivace a definuje zaměstnanecké benefity. ...
 • Zhodnocení hospodaření obce Bohdalice - Pavlovice 

  Rašnerová, Martina
  Bakalářská práce se zabývá rozpočtovým hospodařením Obce Bohdalice – Pavlovice v letech 2006 - 2009. Teoretická část práce vymezuje postavení obcí jako základních článků územní samosprávy v České republice. Dále jsou popsány ...
 • Zdaňování neziskových organizací 

  Ferencová, Eva
  Bakalářská práce poskytuje informace o problematice zdanění neziskových organizací zaměřené na daň z příjmů právnických osob. V praktické části je zpracována analýza zdanění konkrétní neziskové organizace (Nemocnice s ...
 • Problematika pojištění vozového parku podnikatelského subjektu - autoškola 

  Klusáček, Jiří
  Tato bakalářská práce analyzuje současný stav pojištění vozového parku Autoškoly ABC a navrhuje opatření pro jeho zlepšení. Dále se zabývá analýzou aktuálních nabídek pojistných produktů vybraných komerčních pojišťoven ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Laczová, Veronika
  Hlavným poslaním bakalárskej práce je zanalyzovať vybranú organizáciu využitím SWOT, SLEPTE a Porterovej analýzy a následne ich aplikovať do reálnych podmienok organizácie. Obsahuje návrhy k zefektívneniu činnosti a poukazuje ...
 • Návrh rozvoje marketingových aktivit agentury AVDO 

  Nešporová, Kristýna
  Tato studie je zaměřena na návrh rozvoje marketingových aktivit agentury AVDO. Na základě analýzy součastného stavu se formulují vhodné návrhy řešení. Tyto návrhy řešení by měly vést k získání nových klientů a udržení ...
 • Posouzení finanční situace podniku pomocí časových řad 

  Pšenčík, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá finanční analýzou a zhodnocením situace společnosti PKD, s.r.o. v letech 2004 až 2008. Práce se skládá z praktické a teoretické části. V teoretické části jsou specifikovány použité ekonomické ...
 • Zhodnocení hospodaření obce 

  Vítková, Lenka
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení hospodaření obce Ludkovice v letech 2006 až 2009. První část práce obsahuje teoretická východiska, druhá část se zabývá základní charakteristikou obce Ludkovice. Ve třetí části ...
 • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Břeclav 

  Vymyslická, Marie
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou nezaměstnanosti v okrese Břeclav v období let 2005 - 2009. Uvádí člověka do konkrétní situace a analyzuje trh práce v okrese. Navrhuje pro problematické kategorie řešení, která ...