• Vývoj v oblasti zdanění příjmů z podnikání se zaměřením na změny od roku 2006 

  Drábková, Pavlína
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku zdanění příjmů fyzických osob z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti, které jsou uvedeny v části první zákona o daních z příjmů. Podrobně analyzuje důležité změny v ...
 • Analýza stavební firmy pomocí statistických metod 

  Šiška, Matej
  Bakalárska práca sa zameriava na analýzu vybraných ekonomických ukazateľov stavebnej firmy za použitia metód časových radov a regresnej analýzy. Prvá časť práce sa zameriava na teoretické pozadie problematiky vysvetľujúce ...
 • Podnikatelský záměr na rozšíření sortimentu podniku 

  Vepřek, Tomáš
  Tato práce se zabývá vytvořením podnikatelského záměru existující firmy. Popisuje situace, které mohou nastat při rozšiřování sortimentu společnosti a vysvětluje jejich možná řešení.
 • Návrh internetových stránek 

  Gala, Stanislav
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom internetových stránok pre projektantskú firmu Veon. Účelom práce je navrhnúť firemný web pri dodržaní doterajšieho štýlu prezentácie a umožniť majiteľovi spravovať vystavované ...
 • Finanční analýza vybrané firmy 

  Hala, Filip
  Bakalářská práce se snaží pomocí metody finanční analýzy nalézt pravdivost tvrzení položené hypotézy, vyjadřující skutečnost obecného povědomí o vysokém finančním zdraví zkoumané společnosti. Pomocí podrobné analýzy účetních ...
 • Návrh zabezpečení počítačové sítě malé softwarové firmy 

  Špičák, Jan
  Bakalářská práce předkládá analýzu stavu současného zabezpečení počítačové sítě a následné optimalizaci v malé softwarové firmě. Předkládá návrhy jak zlepšit zabezpečení, které mohou zabránit útokům z internetu a ztrátě ...
 • Vymáhání pohledávek ve společnosti Spojené kartáčovny a. s. 

  Soukupová, Hana
  Tato bakalářská práce je zaměřena na různé způsoby zajištění pohledávek a vymáhání pohledávek. Dále se zabývá analýzou pohledávek a závazků konkrétní společnosti a zobrazuje stav pohledávek po splatnosti v této společnosti. ...
 • Návrh systému evidence a oceňování zásob ve společnosti ABC, s.r.o. 

  Bílková, Jana
  Bakalářská práce se zabývá problematikou zásob ve společnosti ABC, s.r.o. Popisuje způsoby účtování a oceňování zásob. Obsahuje návrh vhodného systému oceňování a účtování o zásobách v dané společnosti.
 • Návrh marketingového plánu společnosti 

  Dorazilová, Iva
  Má diplomová práce se zabývá návrhem marketingového plánu společnosti Aston com, s.r.o. která na trhu působí od roku 2004 ,a tudíž není mezi potencionálními zákazníky známa. Cílem je najít pro firmu Aston com, s. r. o., ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně 

  Krejčířová, Karolina
  Cílem bakalářské práce je analýza spokojenosti zákazníků s kontaktním centrem společnosti XY a návrhy směřující nejen ke zvýšení úrovně zákaznické spokojenosti, ale také ke zlepšení metod zjišťujících tuto skutečnost.
 • Návrh řešení nezaměstnanosti 

  Hrdličková, Magdalena
  Tato práce se věnuje problematice nezaměstnanosti v okrese Břeclav. Zabývá se faktory, které nezaměstnanost ovlivňují, zkoumá současnou výši a vývoj nezaměstnanosti a v závěru uvádí možnosti, jak bojovat s jejím snížením.
 • Analýza demografického vývoje ve školství v Šumperku 

  Lehar, Adam
  Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu demografického vývoje dětí ve městě Šumperk. V práci jsou použité statistické metody časových řad a regresní analýzy. Analyzuje počet dětí navštěvujících školní a předškolní ...
 • Návrh rozšíření firmy Fonetip s.r.o. z kamenného obchodu na internetový trh 

  Vaverka, František
  Bakalářská práce na základě znalostí z teoretické části navrhuje v praktické části možnosti vstupu firmy Fonetip s.r.o na internetový trh. Upozorňuje na možné problémy s tímto spojené a snaží se nabídnout jejich řešení. ...
 • Podnikatelský záměr 

  Zedníková, Barbora
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením návrhu podnikatelského plánu, jehož předmětem je založení nového relaxačního centra v Ostravě. Práce se skládá ze tří hlavních částí. Práce vychází z teoretických poznatků, pak ...
 • Problematika bezdrátových sítí 

  Surynek, Jiří
  Tato práce se zabývá problematikou bezdrátových sítí. Shrnuje technologie použité pri bezdrátovém pripojení. Zabývá se historií bezdrátového pripojení, ale i nástinem budoucích trendu.
 • Cestovní náhrady 

  Maršalová, Pavlína
  Bakalářská práce se zabývá problematikou poskytování cestovních náhrad. Vychází z teoretických poznatků a hledá optimální pravidla a postupy vyplácení cestovních náhrad pro konkrétní společnost. V praktické části obsahuje ...
 • Návrh elektronického obchodu 

  Kováčik, Viktor
  Tato bakalářská práce obsahuje teoretická východiska, která se zabývají problematikou elektronického obchodu. Obsahuje statistiky o nejčastějších nákupech na Internetu. Popisuji zde situaci podniku na trhu a navrhuji pro ...
 • Přínosy elektronického obchodu pro firmu a jeho propagace 

  Pawlas, Roman
  Bakalářská práce hodnotí současný stav elektronického obchodu Mgr. Elžbiety Jedzokové a jeho přínosy pro firmu. Na základě vyhodnocení současného stavu jsou navrženy kroky, které zajistí optimalizaci a propagaci na Internetu.
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Palacký, Miloslav
  Bakalářská práce je zaměřena na finanční situaci podniku STAMEDOP a.s. za období od roku 2006 až 2008. Na základě zjištění problémových částí jsou formulovány návrhy opatření na zlepšení finanční situace současného stavu ...
 • Analýza bodu zvratu podle kalkulace nákladů a výnosů 

  Skálová, Hana
  Bakalářská práce bude zaměřena na finanční analýzu hospodářského střediska v podniku, ve kterém se provádí výzkum a vývoj v projektech financovaných státními dotacemi. Jedná se o středisko výrobního podniku, ve kterém se ...