Now showing items 21-40 of 401

 • Návrh softwarové podpory pro analýzu bodu zvratu 

  Městka, Milan
  Tématem této bakalářské práce je návrh softwarové podpory pro určení bodu zvratu podniku. Návrh je realizován ve spolupráci s firmou ZZN Pelhřimov a.s. V úvodu práce je teoreticky popsán bod zvratu a vývojové prostředí VBA ...
 • Obchodní společnosti 

  Pecl, Lubomír
  Předložená práce se zabývá problematikou slučování obchodních společností, v tomto případě dvou společností s ručením omezeným. První část práce obsahuje teoretické poznatky týkající se způsobu přeměny obchodních společností. ...
 • Strategie elektronického obchodu 

  Štěrba, Radek
  Moje bakalářská práce se bude zabývat volbou ideální strategie pro vybudování elektronického obchodu. Primárně se v této práci zaměřím na to, jakým způsobem docílit úspěšného a tím i ekonomicky přínosného elektronického ...
 • Návrh metodiky úvodního projektu pro zavedení informačního systému do podniku 

  Hrbatová, Gabriela
  Bakalářská práce se zabývá návrhem efektivní metodiky vedení úvodního projektu, který má zásadní vliv na úspěšné zavedení a používání informačního systému. V průběhu úvodního projektu se analyzují procesy v daném podniku, ...
 • Initial Public Offering v podmínkách českého kapitálového trhu 

  Kupčík, Roman
  Bakalářská práce se zabývá vysvětlením problematiky IPO, postupem celého procesu IPO v podmínkách českého kapitálového trhu a vývoje českého kapitálového trhu od jeho počátku do současnosti spolu s analýzou dosud uskutečněných ...
 • Motivace a odměňování zaměstnanců - daňové aspekty 

  Trlida, Martin
  Tato práce se zabývá motivací zaměstnanců a možnostmi odvodové optimalizace při odměňování. Provedu analýzu současného modelu odměňování ve zvolené firmě. Cílem bude navrhnout nový model odměňování, který bude zaměstnance ...
 • Analýza účetních výkazů pomocí časových řad 

  Hasoň, Michal
  Bakalářská práce je zaměřená na analýzu účetních výkazů firmy Explosia a.s. za posledních 8 let. Analyzovány budou vybrané ukazatele pomocí časových řad. Bude sledován jejich vývoj v čase. Dále bude stanovena prognóza ...
 • Návrh na založení malého podniku pro finanční poradenství 

  Blahák, Bohumil
  Bakalářská práce by se mohla stát návodem pro zkušené finanční poradce, kteří by si chtěli založit vlastní společnost zabývající se finančním poradenstvím. Návrh se skládá z postupů a z informací potřebných pro založení ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kadaňka, Filip
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti VALOSUN a.s. v letech 2005 až 2009 za pomocí účetních výkazů podle českých účetních standardů. V první části mé práce je vysvětleno, co je to finanční ...
 • Podnikatelský záměr 

  Hladiš, Lukáš
  Předmětem bakalářské práce je problematika vypracování podnikatelského záměru za účelem rozvoje firmy. Práce je zaměřena na inovaci v oblasti marketingu a nabídce zboží pro zákazníky. V teoretické části práce jsou uvedeny ...
 • Úvěrování fyzických osob bankovními a nebankovními subjekty 

  Šenkýř, Adam
  Tématem bakalářské práce je úvěrování fyzických osob bankovními a nebankovními subjekty v soudobé situaci České republiky. Zaměřuje se především na komparaci hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření u vybraných ...
 • Fúze společnosti z daňového hlediska 

  Janíková, Veronika
  Bakalářská práce se zaměřuje na transformaci obchodních společností, konkrétně se jedná o sloučení mateřské a dceřiné společnosti. Mateřská společnost má právní úpravu akciové společnosti a dceřiná společnosti s ručením ...
 • Podnikatelský plán pro založení malého podniku 

  Pelcová, Veronika
  Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním podnikatelského plánu pro založení malého podniku zabývajícího se agroturistikou. Podnikatelský záměr bude následně aplikován na konkrétním případě, a to v jezdeckém areálu ...
 • Založení účetní firmy 

  Štambacherová, Gabriela
  Bakalářská práce pojednává o nezbytných krocích k založení a provozování firmy zaměřené na poskytování účetnictví. Obsahuje veškeré potřebné informace pro podnikatele, který by se rozhodl dané podnikání zahájit, včetně ...
 • Analýza účetních výkazů firmy Emco spol.s.r.o. pomocí časových řad 

  Jančová, Zuzana
  Bakalářská práce se zabývá statistickými metodami, zejména se zaměřuje na analýzu účetních výkazů podniku pomocí časových řad. Popisuje teoretická východiska potřebná k úspěšné analýze a zobrazuje samotné zpracování vybraných ...
 • Varianty financování dlouhodobého majetku 

  Valihrachová, Lea
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku financování dlouhodobého majetku. Teoretickou část představuje vymezení konkrétních variant financování v podobě financování pomoci vlastních prostředků, leasingu a úvěrů. Tyto ...
 • Návrh dílčí části informačního systému 

  Tomáš, David
  Práce pojednává o analýze současného stavu informačního systému ve firmě Agro Odersko, a.s. Pro shrnutí analýzy firmy a informačního systému jsem využil metodu SWOT a pro analýzu informačního systému jsem použil metodou ...
 • Hodnocení finančního zdraví vybraného podniku 

  Šmerda, Michal
  Bakalářská práce se zaměřuje na provedení finanční analýzy podniku Pivovar Černá Hora, a.s. Teoretická část práce je zaměřena na definici pojmů. Specifikuje co je to finanční analýza, její části a provedení. V praktické ...
 • Návrh marketingových aktivit cestovní agentury 

  Světlíková, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá analýzou marketingového mixu cestovní agentury INVIA.CZ. Na základě analýzy navrhuji takové změny v marketingovém mixu, které pomohou společnosti získat nové zákazníky a udržet stávající. Návrhy ...
 • Analýza a návrh zdokonalení jednotlivých elementů elektronického obchodu 

  Tuma, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou existujícího internetového obchodu z různých pohledů a snaží se identifikovat oblasti vhodné pro zlepšení zejména v jeho klíčových vlastnostech a marketingu. Cílem práce je pak ...