Now showing items 41-60 of 377

 • Návrh elektronického obchodu pro vinařství Gotberg a.s. 

  Fabig, Roman
  Předmětem bakalářské práce je srovnání všech existující produktů k zřízení elektronického obchodu. Cílem je doporučení nejvhodnější varianty nabízených produktů pro vybranou společnost s ohledem na internetový marketing a ...
 • Návrhy na zlepšení hospodaření obce 

  Rejchrtová, Jana
  Předložená bakalářská práce se především zabývá analýzou plnění rozpočtu obce Božanov, která slouží jako podklad pro návrhy vedoucí ke zlepšení hospodaření obce. První část práce obsahuje teoretická východiska pro pochopení ...
 • Zaměstnanecké benefity 

  Lohniská, Aneta
  Bakalářská práce se zaměřuje na teoretickou oblast zaměstnaneckých benefitů a praktické užití v konkrétní firmě. Cílem je vyhodnotit daňové zatížení firmy a spokojenost zaměstnanců s nabídkou zaměstnaneckých výhod. Následně ...
 • Zaměstnanecké benefity 

  Tmejová, Miloslava
  Bakalářská práce se zabývá problematikou zaměstnaneckých benefitů z daňového pohledu. Teoretická část obsahuje popis zaměstnaneckých benefitů a jejich daňový dopad při jejich poskytování. Analytická část obsahuje zhodnocení ...
 • Zaměstnanecké benefity 

  Frej, Jan
  Předmětem práce „Zaměstnanecké benefity“ je definovat zaměstnanecké výhody, analyzovat je za účelem zjištění jejich daňové a odvodové výhodnosti, zda jsou daňově uznatelným nákladem zaměstnavatele a osvobozeny od daně z ...
 • Návrh internetových stránek 

  Škorpík, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu a tvorby internetových stránek pro podnik vyrábějící nábytek. Samotná práce se skládá z několika částí, ve kterých jsou nejprve shromážděny teoretické podklady pro návrh ...
 • Zaměstnanecké benefity 

  Červenková, Eva
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku využívání zaměstnaneckých benefitů v praxi. Srovnává daňovou výhodnost zaměstnanců a zaměstnavatelů při použití daných výhod. Na základě dotazníkového průzkumu zjišťuje, o které ...
 • Návrh marketingové strategie vybraného podniku 

  Záleská, Monika
  Tato bakalářská práce je zaměřena na strategický marketing. V první části jsou uvedeny teoretické poznatky potřebné k porozumění dané problematiky, v druhé části jsou aplikovány tyto poznatky na konkrétní společnost a je ...
 • Návrh marketingové strategie pro penzion Zámecký mlýn 

  Babáčková, Lucie
  Hlavním předmětem bakalářské práce „Návrh marketingové strategie pro pension Zámecký mlýn“ je analýza současného stavu marketingového plánu pensionu a návrh marketingové strategie na zefektivnění. První část bakalářské ...
 • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Hodonín 

  Burda, Tomáš
  Tato bakalářská práce řeší problematiku nezaměstnanosti v okrese Hodonín v období let 2005 – 2009. Analyzuje strukturu uchazečů o zaměstnání dle několika různých kategorií a navrhuje možná řešení ke snížení nezaměstnanosti ...
 • Podnikatelský záměr 

  Zouharová, Marie
  Bakalářská práce se zabývá hospodařením obce Senetářov s cílem vypracovat reálný podnikatelský plán na rozšíření místního Muzea tradičního bydlení a perleťářství. Teoretická část analyzuje hospodaření obce se zaměřením na ...
 • Analýza společnosti Norgren CZ pomocí časových řad 

  Veber, Antonín
  Předmětem bakalářské práce je analýza vybraných ukazatelů společnosti Norgren CZ pomocí statistických metod, která zachycuje souvislosti mezi přesuny výroby z podniků v západní Evropě do České republiky a vývojem jednotlivých ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů podniku pomocí statistických metod 

  Maxera, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá analýzou ekonomických ukazatelů vybrané společnosti. Na základě podkladů z účetnictví analyzuje historický vývoj jednotlivých ekonomických ukazatelů a následně odvozuje jejich vývoj budoucí. Dále ...
 • Analýza společnosti Lázně Darkov, a.s. pomocí časových řad 

  Plhal, David
  Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením firmy Lázně Darkov, a.s. Téma je zaměřeno na ekonomickou situaci podniku, zhodnocení jednotlivých ukazatelů a jejich posouzení. Téma jsem si vybral, jelikož mě zaujal vývoj ...
 • Optimalizace zdanění vybrané právnické osoby 

  Měcháčková, Zuzana
  Cílem bakalářské práce je navrhnout postupy jak optimalizovat daňovou povinnost u právnické osoby, zabývající se zemědělskou činností, v období 2009 - 2011, objasnit pojem daňového zatížení, s ohledem na změny v daňových ...
 • Podnikatelský záměr 

  Štěpánková, Kateřina
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh podnikatelského záměru, který bude využit pro realizaci projektu v oblasti stavebnictví. Práce vychází ze základních teoretických poznatků, po kterých následuje analýza tržního prostředí ...
 • Strategie rozvoje obchodních zástupců vybrané společnosti 

  Vojta, Michal
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku podnikového vzdělávání. Definuje zákonitosti, podmínky a postupy vzdělávání a rozvoje pracovníků ve firmách. Analyzuje skutečný vzdělávací program ve vybrané obchodní společnosti ...
 • Analýza a návrh zdokonalení jednotlivých elementů elektronického obchodu 

  Tuma, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou existujícího internetového obchodu z různých pohledů a snaží se identifikovat oblasti vhodné pro zlepšení zejména v jeho klíčových vlastnostech a marketingu. Cílem práce je pak ...
 • Racionalizace a automatizace administrativy firmy 

  Kobe, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá racionalizací a automatizací některých procesů administrativy firmy. Využívá k tomu jednoduchých aplikací Excel a programového kódu Visual Basic for Applications. V praktické části této práce ...
 • Zvýšení konkurenceschopnosti firmy na základě rozboru marketingového mixu 

  Svobodová, Jana
  Tématem bakalářské práce je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti Pavigo s.r.o., která se zabývá prodejem, pronájmem a provozováním nápojových a prodejních automatů. Mým cílem je pomoci zkvalitnit některé nabízené služby ...