Now showing items 61-80 of 266

 • Pracovní poměr u společnosti Brasco steel spol. s r.o. a Elis spol. s.r.o. 

  Zbořilová, Lucie
  Tato práce se věnuje vzniku, změně, skončení pracovního poměru v souladu se zákonem České republiky. Jsou zde shrnuty informace týkající se průběhu pracovního poměru, který je následně analyzován u dvou společností. Porovnání ...
 • Financování podnikatelských aktivit 

  Klimkova, Jana
  Predmetom bakalárskej práce „Financování podnikatelských aktivít“ je analýza možností a kritérií výberu najefektívnejšej formy financovania činnosti podniku. V teoretickej časti som sa zamerala na vymedzenie jednotlivých ...
 • Úroky z půjček a úvěrů a jejich daňová uznatelnost v konkrétní OS 

  Bednářová, Kamila
  Bakalářská práce pojednává o problémech obchodních společností, které jim vznikají v souvislosti s přijímáním úvěrů a půjček a zejména s posouzením nákladových úroků z pohledu daňové uznatelnosti pro účely daně z příjmů ...
 • Rozbor efektivnosti podnikatelského projektu 

  Nábělek, Marek
  Bakalářská práce se zabývá investicí do realizace smaltovny velké společnosti působící ve zpracovatelském průmyslu. Jsou zde analyzovány možnosti financování investice se zaměřením na dotaci ze strukturálních fondů Evropské ...
 • Návrh projektu na zřízení školícího střediska firmy HATRACO, s.r.o. financovaného ze strukturálních fondů EU 

  Vaďurová, Šárka
  Bakalářská práce se zabývá problematikou financování projektů z fondů Evropské unie a obsahuje návod jak získat dotace z fondů Evropské unie.Úvodní část je věnovaná teoretickým informacím, které se týkají fondů Evropské ...
 • Návrh vhodného životního pojištění pro zaměstnance společnosti ABC, s.r.o. 

  Chromá, Zuzana
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku životního pojištění a její praktickou aplikaci pro zaměstnance vybraného podnikatelského subjektu. Obsahem práce je analýza nabídky komerčních pojišťoven v oblasti investičního ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Bureš, Marian
  Předkládaná práce se zabývá finanční analýzou společnosti ..... v letech 2006 až 2008. Práce je rozdělena do dvou částí, a to teoretickou a praktickou část. Teoretická část zahrnuje popisování problematiky finanční analýzy, ...
 • Analýza vývoje indexů BCPP pomocí časových řad 

  Zvoníček, Martin
  Bakalářská práce se zabývá analyzováním vývoje akciových indexů Burzy cenných papírů Praha za použití statistických nástrojů, časové řady a regresní analýzy. Specifikuje důsledky změn indexu v čase, porovnává analyzovaná ...
 • Návrh systému hodnocení a odměňování pracovníků vybraného podniku 

  Mifek, Jiří
  Předmětem bakalářské práce "Návrh systému hodnocení a odměňování pracovníků vybraného podniku" je posouzení důležitosti systému hodnocení a odměňování. První část se zaměřuje na shrnutí teoretických poznatků týkajících se ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Procházka, Jiří
  V této práci se zaměřím na vypracování podnikatelského plánu pro firmu FATO HLAVÁČ, s. r. o. V práci se zmíním o historii firmy, zhodnotím aktuální stav ve firmě, udělám finanční analýzu firmy a jako další rozvoj firmy ...
 • Návrh změny organizační kultury ve výrobním podniku 

  Goňová, Žaneta
  Bakalářská práce se zabývá oblastí organizační kultury a hlavním cílem je návrh změny jejího obsahu vedoucí ke zvýšení výkonnosti organizace. Pozornost je detailněji zaměřena na vnitrofiremní komunikaci a předkládá návrhy ...
 • Databázový návrh webové aplikace regionálního informačního portálu 

  Vokál, Petr
  Zadání práce vychází z požadavků společnosti Jesenická rozvojová o.p.s. na vytvoření jednotné databáze, kde budou zahrnuty veškeré služby, zajímavosti a památky v regionu Jesenicko. Návrh databáze je určen pro nové oficiální ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kristová, Zuzana
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace společnosti KVS EKODIVIZE, a.s. za období let 2006 až 2008 na základě elementárních metod finanční analýzy. Práce se skládá ze dvou částí, teoretické a praktické. ...
 • Návrh motivačního systému ve společnosti 

  Miholová, Pavla
  Tato bakalářská práce řeší problém motivačního systému na hotelu PROSPERITA. Na základě analýzy, kterou provedu pomocí rozhovorů se zaměstnanci a s manažerem hotelu, se pokusím navrhnout jiný motivační systém, který by ...
 • Návrh informačního systému pro malý podnik 

  Sochor, Zbyněk
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem informačního systému pro malý podnik. Zaměřuje se na vysvětlení toho, co to informační systémy jsou, jaké existují jejich druhy, čím se zabývají nebo jak se navrhují. V praktické ...
 • Fondy Evropské unie a podpora drobného podnikání 

  Novotný, Václav
  Práce si klade za cíl uvést čtenáře do problematiky Evropských fondů, zorientovat se mezi jednotlivými operačními programy a vybrat mezi nimi nejvhodnější, pokud takový existuje, pro daný typ investičního projektu, kterým ...
 • Motivace pracovníků v high-tech firmě 

  Šmedek, Martin
  Cílem bakalářské práce je analyzovat hodnoty vybraného souboru zaměstnanců high-tech firmy. Dílčími cíli jsou analýza motivačních preferencí a analýza přístupu zaměstnanců k organizaci. Analýzu byla provedena prostřednictvím ...
 • Internetový marketing pro advokátní kancelář 

  Kroulíková, Michaela
  Bakalářská práce se zaměřuje na vymezení internetového marketingu pro advokátní kancelář. Vysvětluje konkrétní pojmy související s danou problematikou, které jsou důležité pro teoretické znalosti. Obsahuje současný stav ...
 • Návrh na zlepšení personálního řízení ve firmě 

  Hrušková, Iveta
  Bakalářská práce se zabývá personálním řízením a jeho vlivem na efektivitu práce ve firmě SICO RUBENA, s. r. o. Cílem této práce je zvýšení produktivity práce na základě navrhovaných doporučení. Teoretická část obsahuje ...
 • Návrh na zavedení ekonomického informačního systému do podniku Astrix spol. s r.o. 

  Kosturák, Ivan
  Bakalárska práca je zameraná na problematiku informačných systémov. Jej pozornosť sa zameriava na popísanie nie len poznatkov z oblasti základnej terminológie informačných systémov, definíciu predpokladov nutných pre ...