Now showing items 61-80 of 401

 • Návrh systému pro řízení skladové agendy školicího střediska 

  Straško, Marián
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit nejprve nezbytný teoretický fundament v oblasti rozvojových směrů, podnikových strategií a strategických cílů firmy, a dále v praktické části navrhnout systém pro řízení a sledování ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Huláková, Marcela
  Bakalářská práce hodnotí finanční situaci podniku HVM Plasma, s.r.o. v období let 2005 – 2008 pomocí vybraných základních metod finanční analýzy. Zpracované hodnoty jednotlivých ukazatelů pak slouží ke zjištění finančního ...
 • Financování pořízení dlouhodobého hmotného majetku 

  Odvárková, Aneta
  Bakalářská práce je zaměřena na různé varianty financování pořízení osobního automobilu určité společností. Informuje o finanční situaci společnosti, srovnává určité nabídky bankovních institucí a leasingových společností. ...
 • Analýza společnosti Lázně Darkov, a.s. pomocí časových řad 

  Plhal, David
  Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením firmy Lázně Darkov, a.s. Téma je zaměřeno na ekonomickou situaci podniku, zhodnocení jednotlivých ukazatelů a jejich posouzení. Téma jsem si vybral, jelikož mě zaujal vývoj ...
 • Analýza a návrh řešení internetového obchodu 

  Juráň, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu a na zdokonalení internetového obchodu. Také je důležité zjištění kritických prvků a jejich náprava či odstranění za účelem zvýšení zájmu o internetový obchod.
 • Posouzení finanční výkonnosti firmy JMP, a.s. pomocí analýzy časových řad 

  Poláček, Lukáš
  Tato bakalářská práce analyzuje výkonnost firmy JMP pomocí časových řad. Práce je rozdělena na dvě části. V první části jsou zpracována teoretická východiska pro výpočet a aplikaci časových řad a regresní analýzy v ekonomii. ...
 • Podnikatelský záměr 

  Lupieńská, Agáta
  Bakalářská práce se zabývá návrhem podnikatelského záměru, který je zaměřen na vytvoření podnikání v oblasti studentského ubytování. Práce vychází z úvodních teoretických poznatků, následuje analýza současné situace na ...
 • Návrh elektronického obchodu pro Westfalia Metal s.r.o. 

  Žižlavský, Jan
  Návrh elektronického obchodu pro Westfalia Metal s.r.o. založeného na informačním systému SAP. Návrh zohledňuje druh zákazníků společnosti.
 • Podnikatelský záměr 

  Vinca, Martin
  Tato bakalářská práce pomáhá objasnit problematiku založení malé fotovoltaické elektrárny na území České republiky. V teoretické části této práce se zabýváme důležitými teoretickými východisky k založení podniku. V analytické ...
 • Zefektivnění výběrového řízení ve společnosti PRG-Schultz ČR, s.r.o. 

  Mácová, Romana
  Cílem práce je analýza a návrh doporučení v oblasti výběrového řízení zaměstnanců tak, aby podporovali kvalitu služeb poskytovaných firmou PRG-Schultz ČR, s.r.o. Teoretická část obsahuje přehled a zpracování příslušných ...
 • Optimalizace informační infrastruktury podniku. 

  Luska, Jiří
  Práce pojednává o problematice datové infrastruktury firmy Instalační materiál - Herman s.r.o., která se zabývá prodejem a komplexními službami v oblasti instalatérství. Současný stav počítačové sítě je celkově nevyhovující, ...
 • Hodnocení finančního zdraví vybraného podniku 

  Hyblerová, Dana
  V této bakalářské práci bude provedena finanční analýzu firmy IKEA. V teoretické části budou uvedeny základní definice pojmů spojených s finanční analýzou, vypsány potřebné vzorce a postupy analýzy. V praktické části bude ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Ondris, Róbert
  Bakalárska práca hodnotí finančnú situáciu spoločnosti Siemens s.r.o. v období rokov 2006 – 2009 pomocou vybraných základných metód finančnej analýzy. Vychádza z účtovných výkazov firmy v sledovanom období. Zisťuje problémy ...
 • Návrh webové aplikace v ASP.NET pro zjištění trendu časové řady 

  Cíchová, Jana
  Cílem práce je vytvoření webové aplikace v prostředí ASP.NET, sloužící k regresní analýze časových řad. Výsledný produkt bude nabízen firmou vytvářející webové prezentace pro cestovní kanceláře, jako součást statistického ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně 

  Krejčířová, Karolina
  Cílem bakalářské práce je analýza spokojenosti zákazníků s kontaktním centrem společnosti XY a návrhy směřující nejen ke zvýšení úrovně zákaznické spokojenosti, ale také ke zlepšení metod zjišťujících tuto skutečnost.
 • Návrh databáze SQL pro stomatologickou kliniku 

  Janata, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem databáze pro stomatologickou kliniku, která by měla zjednodušit a zefektivnit pracovní podmínky na klinikách. V první části jsou uvedeny teoretické základy problematiky. Další kapitola ...
 • Návrh komunikačního plánu 

  Karafa, Michal
  Cílem bakalářské práce je zpracování návrhu komunikačního plánu firmy Přerovská realitní s.r.o., která se zabývá realitně developerskou činností. Práce je rozdělena na tři hlavní části – teoretickou, analytickou a návrhovou ...
 • Návrh elektronického obchodu pro firmu 

  Kalužík, Jakub
  Bakalářská práce se věnuje návrhu elektronického obchodu a internetových stránek pro firmu, která se zabývá prodejem oděvů a sportovního příslušenství. Základem části bakalářské práce nazvané současný stav řešené problematiky ...
 • Automatizace zálohování uživatelských dat ve společnosti Danaher Motion s.r.o. 

  Macek, Martin
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření centrálně spravovatelného programu, který bude rozšířen na klientské laptopy a pracovní stanice všech zaměstnanců brněnské pobočky společnosti Danaher Motion s.r.o. a jehož ...
 • Financování projektu ze zdrojů EU 

  Palacká, Naďa
  Tato bakalářská práce přispívá k pochopení problematiky, zabývající se přípravou projektů financovaných z fondů Evropské unie. Konkrétním projektem je zde modernizace letního koupaliště v Rožnově pod Radhoštěm, jehož ...