Now showing items 61-80 of 377

 • Zdokonalení firemní kultury v klubech Alterna a A2 

  Sigmundová, Lenka
  Práce je zaměřena na vylepšení firemní kultury a zvýšení spokojenosti zákazníka v klubech Alterna a A2. Existuje několik skutečností, které by návštěvníci změnili. Cílem mé práce je poskytnout firmě určitá doporučení, která ...
 • Návrh internetových stránek 

  Šedý, Jan
  V této bakalářské práci se věnuji problematice tvorby webových stránek z hlediska použitých technologií a designu. První část práce je věnována teoretickým východiskům, z kterých ve druhé části vycházím při návrhu a realizaci ...
 • Problematika bezdrátových sítí 

  Pluhař, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá problematikou bezdrátových komunikací, konkrétně bezdrátových sítí. Pojednává o standardu IEEE 802.11 a jeho modulacích. Dále se věnuje historii a vývoji bezdrátového připojení k síti, druhům a ...
 • Odměňování pracovníků, jejich motivace a stimulace 

  Bureš, Petr
  Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou odměňování pracovníků, jejich stimulace a motivace k pracovním výkonům. Obsahová a významová náplň odměňování, motivace i stimulace je popsána v teoretické části bakalářské ...
 • Návrh internetových stránek 

  Nedvěd, Zdeněk
  Bakalářská práce pojednává o teoretických poznatcích a současné tvorbě internetových stránek. Součástí práce je kompletní návrh a zpracování internetových stránek pro firmu Mistra s.r.o.
 • Návrh elektronického obchodu pro služby 

  Pokorná, Hana
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh technického a ekonomického řešení elektronického obchodu pro služby.
 • Návrh komunikačního mixu cestovní kanceláře 

  Konečná, Eva
  Bakalářská práce se zabývá problematikou marketingu v cestovním ruchu. Je v ní řešen komunikační mix cestovní kanceláře a nabízené služby. Výsledkem práce je návrh na zlepšení komunikačního mixu, který povede k získání ...
 • Analýza možnosti zdanění investičních nástrojů 

  Kuchař, Tomáš
  Tato bakalářská práce pojednává o možných způsobech zdanění příjmů z investičních nástrojů podle platné legislativy. Zdanění investičních nástrojů je velmi specifickou oblastí z hlediska podmínek stanovených zákonem o ...
 • Moderní trendy elektronického obchodu 

  Pospíšil, Lukáš
  Práce se zabývá návrhem 3D banneru a 3D modelu pro elektronický obchod pomocí nových moderních technologií.
 • Návrh elektronického 3D katalogu 

  Špaček, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem řešení elektronického 3D katalogu sortimentu soukromé firmy. Práce poskytuje teoretický základ 3D modelování a metod, kterých se zde využívá. Popisuje některé možnosti pro zobrazení ...
 • Vznik pracovního poměru a povinnosti zaměstnavatele 

  Šenkýřová, Petra
  Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou vzniku pracovního poměru. Jejím hlavním cílem je analýza problémů a nedostatků spojených se vznikem pracovního poměru a návrh optimálního řešení vedoucího k jejich minimalizaci.
 • Návrh modelu informačního a komunikačního systému HZS JMK 

  Sečkařová, Hana
  Bakalářská práce se zabývá návrhem na zlepšení komunikačního systému Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje.
 • Fondy Evropské unie a podpora drobného podnikání 

  Novotný, Václav
  Práce si klade za cíl uvést čtenáře do problematiky Evropských fondů, zorientovat se mezi jednotlivými operačními programy a vybrat mezi nimi nejvhodnější, pokud takový existuje, pro daný typ investičního projektu, kterým ...
 • Hodnocení externalit 

  Maselli, Lukáš
  Bakalářská práce je zaměřena na vyhodnocení externalit, jinak nazývané vedlejší vlivy, kdy je buď přímo, nebo nepřímo působeno na rozhodnutí a chování subjektů v souvislosti se vznikem dodatečných výnosů nebo nákladů těmto ...
 • Návrh internetových stránek 

  Sysalová, Hana
  Předmětem bakalářské práce je problematika tvorby firemních internetových stránek. První část je orientována na teoretickou oblast týkající se internetu, jeho služeb a funkcí a efektivity internetových stránek. V praktické ...
 • Návrh zlepšení informačního systému pro technickou přípravu výroby 

  Waldhans, Marek
  Bakalářská práce se zabývá optimalizací výrobních procesů v podniku a zmodernizování výrobního postupu u CNC strojů. Řeší problematiku efektivity práce a monitorování výrobní činnosti. Na závěr je řešeno doplnění informačního ...
 • Podnikatelský záměr 

  Branderský, Lukáš
  Bakalárska práca sa zaoberá vytvorením podnikateľského zámeru pre hotel. Práca vychádza z úvodných teoretických poznatkov, po ktorých nasleduje analýza tržného prostredia a konkurencie. Nakoniec je rozpracovaný postup pre ...
 • Návrh internetových stránek 

  Kůgel, Roman
  Obsahem mé bakalářské práce je vytvořit reprezentativní internetové stránky pro rodinné vinařství. Internetové stránky mají za cíl zviditelnit firmu na internetu a posloužit jako informační zdroj pro potenciálního zákazníka. ...
 • Návrhy na zdokonalení motivace zaměstnanců 

  Slováková, Martina
  Tato bakalářská práce je rozdělena do tří částí a zabývá se motivací a odměňováním pracovníků pomocí zaměstnaneckých výhod. První část je zaměřena na teoretické poznatky v oblasti motivace a definuje zaměstnanecké benefity. ...
 • Zhodnocení hospodaření obce 

  Ječmínková, Michaela
  Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení hospodaření obce Dětmarovice v letech 2006 až 2009. Práce obsahuje podrobnou analýzu příjmů a výdajů rozpočtu obce, na základě které je provedeno celkové zhodnocení hospodaření. ...