Poslední příspěvky

 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kadaňka, Filip
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti VALOSUN a.s. v letech 2005 až 2009 za pomocí účetních výkazů podle českých účetních standardů. V první části mé práce je vysvětleno, co je to finanční ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje podniku 

  Miler, Roman
  Práce vychází z analýzy současného stavu vybraného podniku a z očekávaných směrů dalšího rozvoje. Cílem práce je tyto prognózy analyzovat z různých hledisek a syntetizovat do podoby podnikatelského záměru, který by mohl ...
 • Podnikatelský záměr 

  Lupieńská, Agáta
  Bakalářská práce se zabývá návrhem podnikatelského záměru, který je zaměřen na vytvoření podnikání v oblasti studentského ubytování. Práce vychází z úvodních teoretických poznatků, následuje analýza současné situace na ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Procházka, Jiří
  V této práci se zaměřím na vypracování podnikatelského plánu pro firmu FATO HLAVÁČ, s. r. o. V práci se zmíním o historii firmy, zhodnotím aktuální stav ve firmě, udělám finanční analýzu firmy a jako další rozvoj firmy ...
 • Analýza společnosti Norgren CZ pomocí časových řad 

  Veber, Antonín
  Předmětem bakalářské práce je analýza vybraných ukazatelů společnosti Norgren CZ pomocí statistických metod, která zachycuje souvislosti mezi přesuny výroby z podniků v západní Evropě do České republiky a vývojem jednotlivých ...
 • Posouzení finanční výkonnosti firmy JMP, a.s. pomocí analýzy časových řad 

  Poláček, Lukáš
  Tato bakalářská práce analyzuje výkonnost firmy JMP pomocí časových řad. Práce je rozdělena na dvě části. V první části jsou zpracována teoretická východiska pro výpočet a aplikaci časových řad a regresní analýzy v ekonomii. ...
 • Návrh zlepšení informačního systému pro technickou přípravu výroby 

  Waldhans, Marek
  Bakalářská práce se zabývá optimalizací výrobních procesů v podniku a zmodernizování výrobního postupu u CNC strojů. Řeší problematiku efektivity práce a monitorování výrobní činnosti. Na závěr je řešeno doplnění informačního ...
 • Návrh softwarové podpory pro analýzu bodu zvratu 

  Městka, Milan
  Tématem této bakalářské práce je návrh softwarové podpory pro určení bodu zvratu podniku. Návrh je realizován ve spolupráci s firmou ZZN Pelhřimov a.s. V úvodu práce je teoreticky popsán bod zvratu a vývojové prostředí VBA ...
 • Návrh dílčí části informačního systému pro firmu Plynoterm, spol. s.r.o. 

  Jaša, Alois
  Bakalářská práce se zaměřuje na zlepšení informačního systému ve firmě Plynoterm, spol. s r.o. Je provedena analýza současného stavu informačního systému metodou HOS 8. Na základě zjištěných skutečností, které se porovnají ...
 • Návrh elektronického 3D katalogu a manuálu 

  Tuček, Luděk
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem moderního elektronického 3D katalogu a manuálu, který bude sloužit uživateli a provozovateli expanzní turbíny k rychlému vyhledání a určení požadovaného náhradního dílu expanzní ...
 • Analýza investic na stavební práce v České republice pomocí časových řad 

  Hela, Michael
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a prognózou vývoje investic na stavební práce v rámci České republiky. Pomocí statistických metod jako jsou regresní analýza a analýza časových řad se snaží odhadnout budoucí vývoj.
 • Využití fondů EU pro financování projektu: Zpřístupnění brněnského podzemí 

  Sedlák, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá využitím fondů Evropské unie na financování projektů Statutárního města Brna. V teoretické části jsou popsány možnosti čerpání z fondů EU. V analytické části je popsána současná situace Statutárního ...
 • Motivace a odměňování zaměstnanců - daňové aspekty 

  Trlida, Martin
  Tato práce se zabývá motivací zaměstnanců a možnostmi odvodové optimalizace při odměňování. Provedu analýzu současného modelu odměňování ve zvolené firmě. Cílem bude navrhnout nový model odměňování, který bude zaměstnance ...
 • Návrh marketingové strategie společnosti Hestego s. r. o. 

  Ostrá, Kateřina
  Předmětem bakalářské práce „Návrh marketingové strategie společnosti Hestego s. r. o.“ je seznámení se současnou marketingovou strategií podniku a odvětvím, na kterém působí a následné navržení vhodných změn marketingové ...
 • Analýza a návrh zdokonalení jednotlivých elementů elektronického obchodu 

  Tuma, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou existujícího internetového obchodu z různých pohledů a snaží se identifikovat oblasti vhodné pro zlepšení zejména v jeho klíčových vlastnostech a marketingu. Cílem práce je pak ...
 • Návrh systému zvyšování kvalifikace ve firmě Keller 

  Svobodová, Pavla
  Předmětem bakalářské práce je analýza vzdělávacího procesu ve firmě KELLER-speciální zakládání, spol. s r.o. Zvyšování kvalifikace zaměstnanců je vzhledem k od-bornému zaměření a komplexnosti firmy nezbytným předpokladem ...
 • Návrh motivačního systému společnosti 

  Kubját, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá analýzou současného motivačního systému společnosti HALLEXO CZ s. r. o. Dále obsahuje doporučení pro zlepšení motivačního systému společnosti, tak aby pomohl ke zvýšení efektivnosti, ke zlepšení ...
 • Finanční analýza podniku nabízejícího internetový prodej. 

  Smrž, Jaroslav
  Bakalářská práce se zabývá analýzou podniku nabízející internetový prodej. Obsahuje teoretické předpoklady, analýzu možných problémů vzniklých při provozování internetového obchodu, návrh jejich řešení a následných inovací.
 • Návrh podnikatelského plánu: E-shop ve Francii. 

  Komenda, Zdeněk
  Tato bakalářská práce je zaměřena na vytvoření podnikatelského plánu, který spočívá v založení e-shopu v Lyonu, Francii. Produkty nabízené v e-shopu jsou tzv. párty produkty, tedy pochutiny, nealkoholické a alkoholické ...
 • Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků 

  Mlezivová, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá marketingovým průzkumem spokojenosti zákazníků jazykové školy. Popisuje způsob návrhu marketingového průzkumu, provádění dotazníkového šetření a analýzu získaných informaci. Na základě provedeného ...

Zobrazit další