Poslední příspěvky

 • Programování CNC strojů pro výrobu součástí typu hřídel. 

  Klazar, Martin
  Dané téma se věnuje výrobě hřídelových součástí na CNC soustruhu. V úvodu jsou rozděleny hřídele do základních skupin. Dále pak možnosti upínání nástrojů a polotovarů na stroje, hlavní části používaných CNC kódů a jejich příklady.
 • Pasivní bezpečnost závodních automobilů 

  Schultz, Richard
  Táto práca uvádza všetky druhy pasívnej bezpečnosti v súčasnosti používané v motoristickom športe. Zaoberá sa ich vývinom, použitím, materiálmi z ktorých je daný prvok vyrobený, samotnou výrobou a testovaním bez ohľadu na ...
 • Vliv kontaminace maziva pevnými částicemi na funkci mazaných kontaktů 

  Majdič, Petr
  Tato bakalářská práce pojednává o vlivu hloubky zatlačené nečistoty na povrch tělesa, kdy je stanovena otázka, jaká hloubka je neškodná a od jaké hlouby již vzniká makropitting. K zodpovězení této otázky je využito empirické ...
 • Spalovací motory automobilky Volkswagen 

  Kalnaši, Radoslav
  Radoslav Kalnaši Spalovací motory automobilky Volkswagen Zhodnotienie vývoja spaľovacích motorov automobilky Volkswagen, ich súčasný stav a perspektívy. Prehľadný popis a zhodnotenie historického vývoja spaľovacích motorov ...
 • Tváření elastomery 

  Polívka, Pavel
  V bakalářské práci je provedena aktuální literární studie se zaměřením na výrobu součástí pomocí elastomerů v aplikacích tváření. Studie obsahuje vysvětlení jednotlivých speciálních metod, jejich porovnání s klasickými ...
 • Nové trendy a materiály používané při konstrukci rámů jízdích kol 

  Jelínek, Vladimír
  Bakalářská práce ve své první části shrnuje vývoj jízdního kola od drezín až po nízká kola se zaměřením na materiál rámu daného bicyklu. Práce také v této části obsahuje přehled drobných konstrukčních úprav, kterými bylo ...
 • Studie samosběrných a silážovacích návěsů a vozů pro sběr a svoz balíků 

  Wojnar, Pavel
  Cílem této bakalářské práce bylo provést studii zemědělských návěsů od různých výrobců zemědělské techniky se zaměřením na samosběrné a silážovací návěsy a vozy pro sběr a svoz balíků. V první části této práce byl proveden ...
 • Koncepční řešení pohonů výtahů pro dopravu osob 

  Pluskal, Viktor
  Tato práce je souhrnem nejčastěji používaných výtahových systémů pro dopravu osob, ať už všeobecně více či méně známých. Je zde provedeno jejich rozdělení dle druhu použitého pohonu a shrnutí jejich výhod, nevýhod a ...
 • Kvalifikace postupu svařování - WPQR 

  Houra, Milan
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru B-STG Strojírenská technologie je zaměřen na vypracování protokolů o předběžné specifikaci postupu svařování pWPS pro zadaný výkres svařence. Následné schválení těchto ...
 • Návrh a realizace konstrukčního řešení úpravy pískovacího stroje 

  Klár, Pavel
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací konstrukční úpravy pískovacího stroje s ohledem na požadavky řešení. První část obsahuje krátkou rešeršní studii, jež popisuje technologii tryskání a různé druhy tryskacích strojů. ...
 • Soutěžní automobily skupiny R 

  Černý, Filip
  V této bakalářské práci je zpracován technický přehled závodních automobilů nové skupiny R. Tato skupina je primárně určena pro závodní soutěže v rally, pořádané mezinárodní automobilovou federací FIA. Je zde popsáno ...
 • Trigenerace 

  Hadraba, Jiří
  Tato bakalářská práce je rešerší pojednávací o kogeneraci a následně trigeneraci. Jsou zde popsány převládající primární jednotky určené k transformaci energie paliva v kogeneračních jednotkách na elektřinu a teplo. Další ...
 • Fresnelova nekoherentní korelační holografie (FINCH) 

  Bouchal, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na teoretické a experimentální aspekty Fresnelovské nekoherentní korelační holografie, která byla navržena teprve nedávno a v odborné literatuře se objevuje pod názvem FINCH. Její hlavní přednost ...
 • Povrchová úprava karoserie automobilu 

  Talafa, Michal
  V této práci jsou teoreticky popsány úpravy na karoseriích automobilů, zejména jejich povrchové úpravy. Tedy předúpravy před samotným nanášením lakované vrstvy. Jsou zde popsány druhy těchto předúprav, jako je odmašťování ...
 • Studie strojů pro zimní údržbu komunikací 

  Grandič, Jan
  Tato bakalářská práce rešeršního typu je rozdělena do několika částí. Věnuje se rozboru provedení typů konstrukčního a technologického řešení uspořádání sněhových pluhů, fréz a posypových vozů. Tato práce obsahuje i vybrané ...
 • Trendy současného vývoje nástrojových upínacích rozhraní frézovacích strojů 

  Bršel, Michal
  Táto práca pribliţuje súčasné trendy v upínaní frézovacích nástrojov. Hlavným zameraním sú upínacie rozhrania malých frézovacíh nástrojov s valcovým driekom (stopkových fréz). Práca popisuje moţnosti aplikácie upínačov ...
 • Obnovitelné zdroje energie v ČR 

  Luermann, Július
  Bakalářská práce se v první části zabývá potenciálem a využitím obnovitelných zdrojů energie na Slovensku, včetně popisu technologií využívajících tyto zdroje energie. V druhé části je pojednáváno o biomase jako obnovitelném ...
 • Tepelná čerpadla 

  Kubik, Martin
  Bakalářská práce obsahuje stručný úvod do problematiky tepelných čerpadel a rozebírá princip jejich fungování. Dále je v této práci zmíněno rozdělení a charakteristika kompresorů, tepelných výměníků a chladiv. V práci jsou ...
 • Inteligentní multiplexní systém pro spojitý signál 

  Zich, Jozef
  Práca sa zaoberá prenosom analógového audio signálu skrz audio efekty, ktoré je možno ľubovoľne spínať. Spínanie je realizované signálovými relé, ktoré sú ovládané mikrokontrolérom Atmel ATMega 128. Zariadenie má za cieľovú ...
 • Modelování fotonických struktur pomocí metody konečných diferencí v časové oblasti 

  Procházka, Pavel
  Tato bakalářská práce je zaměřena na základní popis metody konečných diferencí v časové oblasti (FDTD, Finite-Difference Time-Domain method), která slouží k numerickému řešení Maxwellových rovnic. FDTD je dnes velmi používaná ...

Zobrazit další