Poslední příspěvky

 • Povrchové úpravy valivých ložisek 

  Kubelka, Milan
  Ložiska jsou jedním z nejvíce rozšířených konstrukčních prvků, umožňující vzájemný pohyb součástí a současně i přenos působícího zatížení. K základním požadavkům kladeným na součásti valivých ložisek patří zejména zvýšení ...
 • Možnosti energetického využití biomasy - výroba bioplynu 

  Beck, Michal
  Cílem této bakalářské práce je přiblížit metodu výroby energie z biomasy použitím anaerobní fermentace a produkce bioplynu. Práce popisuje celý tento proces jak teoreticky, tak i na reálném příkladu z praxe. V poslední ...
 • Použití aluminiových profilů ve strojírenských konstrukcích 

  Suk, Pavel
  Práce pojednává o použití hliníkových profilů ve strojírenství. V úvodu se zabývá konstrukčními materiály obecně. Dále zahrnuje chemické a fyzikální vlastnosti hliníku. V další části práce obsahuje různé slitiny hliníku a ...
 • Výroba krytu elektroinstalace halogenového svítidla 

  Bezpalec, Jan
  BEZPALEC Jan: Výroba krytu elektroinstalace halogenového svítidla. Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru 2307 předkládá návrh technologie výroby výtažku z hlubokotažného ocelového plechu 11 320.21. Na základě ...
 • Výroba uzavřené matice objemovým tvářením 

  Votavová, Jitka
  VOTAVOVÁ Jitka: Výroba uzavřené matice objemovým tvářením. Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia předkládá návrh technologie výroby uzavřené matice objemovým tvářením z konstrukční oceli 11 320 5R ČSN EN 10 204. ...
 • Kvalifikace postupu svařování - WPQR 

  Houra, Milan
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru B-STG Strojírenská technologie je zaměřen na vypracování protokolů o předběžné specifikaci postupu svařování pWPS pro zadaný výkres svařence. Následné schválení těchto ...
 • Výroba součásti z plastu "Kryt zásobníku" 

  Říha, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá technologií vstřikování termoplastů. Teoretická část popisuje současné poznání v oblasti vstřikování termoplastů a shrnuje doporučení pro konstrukci vstřikovací formy. V praktické části je ...
 • Způsoby filtrace vzduchu 

  Valenta, Jiří
  Bakalářská práce poskytuje přehled o používaných metodách při filtraci průmyslového vzduchu. Práce se skládá z těchto 5 hlavních částí- suché a mokré mechanické odlučovače, elektrické odlučovače, látkové filtry a filtrační ...
 • Návrh regulátorů pro regulované soustavy s malými časovými konstantami 

  Rozmahel, Ivan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a nastavením spojitých regulátorů pro regulované soustavy s malými časovými konstantami. Byly navrženy regulované obvody s různými typy regulátorů a s různým nastavením jejich ...
 • Sběr provozních dat z kovacího lisu 

  Macura, Martin
  Práce se zabývá návrhem a realizací sběru dat z kovacího lisu v těžkém průmyslu. Navrhl jsem zde jeden z možných způsobu nepřetržitého sběru dat do souborů s možností prohlížení těchto dat na intranetu pomocí webového prohlížeče.
 • Výroba středního kola objemovým tvářením 

  Fic, Pavel
  Pavel Fic: Výroba středního kola objemovým tvářením. Bakalářská práce. Kombinované studium bakalářského studijního programu Strojírenství, Obor Strojírenské technologie. 3.ročník, letní semestr, akademický rok 2009/2010. ...
 • Zápustkové kování ozubeného kola 

  Veselý, Milan
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru B-STG předkládá návrh technologie výroby výkovku – ozubeného kola – součásti převodové skříně zhotovené zápustkovým kováním z materiálu 14 223.0 (20CrMn5-4). Na základě ...
 • Výroba součásti plošným tvářením 

  Zíka, Luboš
  Bakalářská práce se zabývá problematikou výroby součásti plošným tvářením, konkrétně tažením plechu. Cílem práce je teoretický rozbor technologie tažení plechu. Na základě provedených výpočtů je navržen polotovar a ...
 • Zhotovení tvarových otvorů do plechů s prolisy 

  Bartusek, Břetislav
  Cílem bakalářské práce je návrh nové technologie pro zhotovení tvarových otvorů do plechů s prolisy z korozivzdorné oceli DIN 1.4301 tloušťky plechu 0,8mm. Čtvercové otvory budou zhotoveny do polotovaru plechu s již ...
 • Vlastnosti moderních akcelerometrů 

  Střelec, Zbyněk
  Tato bakalářská práce se zabývá moderními mikročipovými akcelerometry a jejich použitelnosti v technické diagnostice. V práci je provedeno porovnání méně známého, ale v dnešní době dost využívaného akcelerometru MMA 7260Q ...
 • Technologie pro přípravu a spalování biomasy 

  Venhoda, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je provést rešerši v oblasti přípravy a spalování biomasy. V 1. části této práce jsou popsány technologie pro přípravu biomasy zahrnující sklizeň a prostředky pro úpravu před spalováním. 2. část ...
 • Zápustkové kování pastorku 

  Kameník, Tomáš
  KAMENÍK Tomáš: Zápustkové kování pastorku Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru B 2307 překládá návrh technologie výkovku – pastorku- zhotoveným zápustkovým kováním z materiálu 14 220. Na základě literární ...
 • Metody popisu elektrických soustav a jejich řešení 

  Křižka, Jakub
  Úkolem bakalářské práce je rešeršní popis metod, které se používají pro výpočet hodnot obvodových veličin v elektrickém obvodu. Zpočátku se zabývá popisem jednotlivých prvků (zdrojů a součástek) používaných v elektrických ...
 • Výroba mělkého výtažku pryží 

  Drahovzal, Milan
  DRAHOVZAL Milan: Výroba mělkého výtažku pryží Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru B2307 předkládá návrh technologie výroby výtažku víka kontejneru používaného v chemickém průmyslu. Součást se bude vyrábět ...
 • Výroba součásti "Pouzdro vinutí" 

  Rudolf, Bronislav
  Bakalářská práce je vypracována v rámci oboru B-STG strojírenská technologie. Řeší návrh výroby zadané plastové součástky z materiálu PA66-GF25 FR pomocí technologie vstřikování. V úvodní části jsou popsány základní materiály ...

Zobrazit další