Now showing items 190-209 of 300

 • Racionalizace provozu Kiekert CS 

  Janoušek, Pavel
  Téma práce řeší navýšení poptávky ve firmě Kiekert CS, která vyrábí centrální zámky Basisschloss. Jsou předloženy 3 varianty řešení: Snížení pracnosti kritických pracovišť, zavedení víkendových směn a zdvojení kritických ...
 • Racionalizace provozu Koukola 

  Nevrkla, Josef
  Bakalářská práce se ve své první části zabývá rozborem podniku. Cílem rozboru je nalezení aktuálních nedostatků. Druhá část je zaměřena na odstranění těchto nedostatků s návrhem variant řešení. Následuje výběr a podrobné ...
 • Rastrovací tunelová mikroskopie STM 

  Michele, Ondřej
  Práce se zabývá problematikou STM mikroskopie. Byl zprovozněn komerční Nanosurf easyScan2 STM mikroskop a byla vypracována metodika přípravy hrotů pomocí stříhání PtIr drátu a leptání W drátu.
 • Realizace edukační úlohy na experimentální stanici s vačkovým mechanismem 

  Tomeček, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací edukační úlohy na experimentální stanici s vačkovým mechanismem. Cílem edukační úlohy je prakticky studenty v rámci výuky seznámit s analýzou kinematických veličin vačkových ...
 • Redukce pevných částic ve výfukových plynech 

  Dráb, Adam
  Tato práce byla vypracována pro základní přehled o škodlivinách ve výfukových plynech motorových vozidel a jejich povoleném množství. Soustředí se na metody ke snížení výskytu pevných částic.
 • Rekonstrukce mostového jeřábu 

  Ježek, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na renovaci mostového jeřábu. Hlavním cílem bakalářské práce je navržení všech pohonů a navržení mechanických součástí, které bude nutno po výměně motorů taktéž zrenovovat. Bakalářská práce je ...
 • Renovace strojního zařízení 

  Teplý, Miroslav
  Téma bakalářské práce pojednává o renovaci strojního zařízení – renovaci hřídele. Samotná práce je rozdělena do dvou částí. První část pojednává o možnosti využití žárových nástřiků pro renovaci plochy hřídele v místě ...
 • Rešerše možností výpočtového modelování výdutí mozkových tepen 

  Lipenský, Zdeněk
  Bakalářská práce je zaměřena na získámí obecných informací o mozkových výduťích. Toto onemocnění se projevuje vyboulením stěny některé z mozkových tepen do kulového tvaru. Na počátku práce je uveden popis kardiovaskulárního ...
 • Rešerše souřadnicových měřících strojů CMM a měřících ramen CMMs. 

  Dolák, David
  Tato bakalářská práce se zabývá rešerší souřadnicových měřících strojů používaných v mnoha různých odvětvích průmyslu, vědy, ale také lékařství. Hlavní strukturu práce tvoří seznámení s těmito stroji, jejich historie a ...
 • Rotační kvadratické plochy 

  Pavlíčková, Lenka
  Tento text je určen všem zájemcům z řad široké veřejnosti, především jako studijní materiál pro studenty Konstruktivní a počítačové geometrie. Práce pojednává o rotačních kvadratických plochách, zahrnuje obecné vlastnosti ...
 • Rovinné frézování na CNC strojích. 

  Plaček, Miroslav
  Bakalářská práce se zabývá rovinným frézováním na CNC strojích. Začátek práce se věnuje obecnému popisu frézování včetně problematiky rovinného frézování. Další kapitoly se zabývají rozdělením frézovacích nástrojů, frézovacích ...
 • Rovnání vývalků opakovanou plastickou deformací 

  Šebek, František
  Tato bakalářská práce shrnuje princip a možnosti rovnání válcovaných produktů na rovnacích stolicích s využitím opakované plastické deformace. Dále obsahuje návrh algoritmu pro sta-novení základních silových parametrů ...
 • Rozbor a využití tvarových frézovacích nástrojů. 

  Vašíček, Jiří
  Tato práce je souhrnným popisem tvarových frézovacích nástrojů. Kromě základní definice obrábění, řezného procesu a principů frézovacího procesu, s popisem úběru materiálu a základními řeznými podmínkami je zaměřena na ...
 • Rozpoznání hlasových příkazů v audiosignálu 

  Šrámek, Martin
  Držíte v rukách bakalársku prácu, ktorá sa zaoberá návrhom a realizáciou systému pre rozpoznávanie izolovaných hlasových príkazov. Motiváciou k vytvoreniu práce bol záujem o diaľkové ovládanie robotických mechanizmov pomocou ...
 • Řešení montážní a obráběcí technologie pro stožáry vysokého napětí. 

  Holub, Milan
  Cílem této práce je řešení montážní a obráběcí technologie pro stožáry vysokého napětí se zaměřením na nerozebíratelný šroubový spoj, které vyvinula společnost Sanborn a.s. Tento důležitý bezpečnostní element se používá ...
 • Řešení technologie dvoudrážkové řemenice pro dva typy polotovarů. 

  Šimonek, Ondřej
  Technologie se zabývá výrobou dvoudrážkové řemenice pro dva typy polotovarů. Technologický postup řeší výrobu řemenice od prvního upnutí polotovaru až po předání hotové součásti na sklad. Polotovarem jsou dva typy odlitků ...
 • Řešení technologie formy na vstřikování plastu ve firmě VKV-Horák. 

  Harák, Petr
  Práce řeší technologii formy na vstřikování plastu ve firmě VKV Horák. Rozebírá návrh, výrobní postup a uvedení do provozu formy na vstřikování plastu v této firmě. Výrobní postup je zaměřen na obrábění dílčí části formy. ...
 • Řešení technologie jednodrážkové řemenice s operací statické vyvážení. 

  Šlosr, Michal
  Bakalářská práce je tvořena teoretickou částí zabývající se vyvažováním rotorů, především však statickým vyvážením a částí, v které je detailněji rozebrán návrh polotovaru a návrh technologie výroby se statickým vyvážením. ...
 • Sestavení technologie pro součást charakteru víko-příruba. 

  Loukota, David
  Rozbor typických přírubových součástí, konstrukční a funkční posouzení součásti, návrh a upnutí polotovaru, volba strojů, nástrojů a měřidel pro jednotlivé operace, navržení technologického postupu, výpočet časů u jednotlivých ...
 • Slinuté karbidy 

  Vaněk, Mojmír
  Cílem této bakalářské práce je charakteristika nepovlakovaných a povlakovaných slinutých karbidů z hlediska značení, struktury, fyzikálních a mechanických vlastností. V práci je uveden přehled metod výroby nepovlakovaných, ...