Now showing items 272-291 of 492

 • Povrchové úpravy valivých ložisek 

  Kubelka, Milan
  Ložiska jsou jedním z nejvíce rozšířených konstrukčních prvků, umožňující vzájemný pohyb součástí a současně i přenos působícího zatížení. K základním požadavkům kladeným na součásti valivých ložisek patří zejména zvýšení ...
 • Problematika komplexních potenciálů v izotropní rovinné pružnosti 

  Padělek, Petr
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou komplexních potenciálů v izotropní rovinné pružnosti. Hlavním cílem práce je získat složky tenzoru napětí a vektoru posuvu, které popisují pružné chování tělesa. Tento ...
 • Problém trhliny v blízkosti bimateriálového rozhraní 

  Svoboda, Miroslav
  Cílem práce je seznámení se s problematikou lineární lomové mechaniky, popisem napětí a deformací v okolí vrcholu trhliny pomocí teorie rovinné pružnosti v ortotropních materiálech. První část je věnována teoretickým ...
 • Problémy hluku železniční dopravy 

  Winkler, Martin
  Analýza hluku železniční dopravy a posouzení účinnosti protihlukových bariér různého typu
 • Program pro optimalizaci převodových stupňů 

  Pokorný, Pavel
  Při jízdě autem působí na vozidlo kromě člověka, který je řídí, i několik dalších vlivů fyzikální podstaty. Tyto faktory výrazně ovlivňují celkové chování vozidla, jeho výkonnost, spotřebu atd. Je tedy účelné zabývat se ...
 • Programování CNC strojů pro výrobu součástí typu hřídel. 

  Klazar, Martin
  Dané téma se věnuje výrobě hřídelových součástí na CNC soustruhu. V úvodu jsou rozděleny hřídele do základních skupin. Dále pak možnosti upínání nástrojů a polotovarů na stroje, hlavní části používaných CNC kódů a jejich příklady.
 • Progresivní antikorozní kovové materiály 

  Bombera, Mojmír
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou korozivzdorných ocelí. V úvodu popisuje historii oceli a jeden z největších problémů oceli, korozi. V následující části je uveden přehled základních typů korozivzdorných ocelí, ...
 • Projekt generelu závodu. 

  Blahák, Emil
  Tématem této bakalářské práce je komplexní generel vybrané firmy z Jihomoravského kraje. V první části se zabývá vývojem výroby v období od vzniku až do současnosti a jsou zde popsány některé nedostatky a problémy nynějšího ...
 • Proměnný kompresní poměr u spalovacích motorů 

  Dragoun, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem výhod a nevýhod konstrukcí s proměnným kompresním poměrem použitých v minulosti, současnosti a reálně použitelných do budoucnosti v závislosti na současném trendu moderního vývoje v ...
 • Protihluková opatření traktorů 

  Tulis, Jiří
  Předložená práce se zabývá problematikou vnějšího a vnitřního hluku traktoru a jeho útlumem. Obsahuje také přehled moderních protihlukových materiálů (izolací), používaných v automobilovém průmyslu, zvláště pak v moderních ...
 • Proudění vzduchu v kabině osobního automobilu 

  Bělka, Miloslav
  V této bakalářské práci jsou popsány způsoby přívodu vzduchu do kabiny automobilu. Přívod vzduchu do kabiny se využívá především k větrání, ale také k vytápění nebo k chlazení prostoru v automobilu. Objasněním tohoto jevu ...
 • Průmyslové komunikační sítě pro automatizaci 

  Mertlík, Daniel
  Podstatou této práce je zpracovat analýzu specifických vlastností průmyslových sítí, které se liší od sítí počítačových. Zpracovat přehled standardů sítí od významných světových firem a některé vybrané standardy blíže ...
 • Předloha pohonu kuželového drtiče 

  Mikšík, Libor
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí předlohy kuželového drtiče KDC 33SP. Na úvod jsou vysvětleny základní pojmy a hlavní rozdělení drtičů. Vlastní práce obsahuje výběr optimálních variant uložení předlohového hřídele ...
 • Přehled bezpilotních letounů 

  Haman, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá přehledem bezpilotních letounů. Je zde uveden jejich historický vývoj a možná využití, u vybraných letounů jsou jejich technické parametry včetně obrázků. Práce obsahuje několik druhů dělení UAV ...
 • Přehled jaderných reaktorů světa 

  Blažková, Eva
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením přehledu typů jaderných reaktorů, jejich rozdělení a technické řešení vybraných typů. V práci je dále uvedeno zastoupení jednotlivých států, které mají jaderné reaktory a jejich ...
 • Přehled materiálů nástrojů v tvářecích procesech 

  Horník, Tomáš
  Bakalářská práce vypracována v rámci studia oboru B-STI Strojní inženýrství zpracovává technologii tváření a volbu nástrojových ocelí pro výrobu tvářecích nástrojů. V počáteční části se práce zabývá teoretickými základy ...
 • Přehled moderních metod při výrobě prototypových odlitků 

  Němec, Jiří
  Pro urychlení komunikace mezi výrobcem součástí (odlitků) a odběratelem je v dnešní době nezbytné zkrácení doby mezi poptávkou a předložením prototypové součásti. Úkolem bakalářské práce je vypracovat literární rešerši ...
 • Přehled moderních metod při výrobě prototypových odlitků se zaměřením na kombinaci RP a přesného lití 

  Sysel, Karel
  Úkolem práce je přiblížit možnosti moderního slévárenství a dokázat, že toto odvětví průmyslu již dávno neznamená pouze výrobu hrubých odlitků, které bývaly výsledkem zdlouhavých výrobních procesů a testování nových forem. ...
 • Přehled nekonvenčních koncepcí letounů 

  Nečas, David
  Bakalářská práce je zaměřena na civilní letouny nekonvenčních koncepcí, které se dostaly do sériové výroby. Práce bude členěna dle kategorií letounů, přičemž v každé kategorii, s výjimkou velkých dopravních letadel, bude ...
 • Přehled nových trendů v konstrukci krátkých palných zbraní. 

  Fišer, Petr
  Cílem bakalářské práce je vytvoření přehledu konstrukčních provedení krátkých palných zbraní a to pistolí a revolverů. První kapitola bakalářské práce obsahuje rozbor hlavních a ostatních částí, ze kterých jsou pistole a ...