Poslední příspěvky

 • Možnosti financování bytové výstavby v České republice 

  Harda, Marek
  Diplomová práce “Možnosti financování bytové výstavby v České republice“ se zabývá analýzou developerských projektů bytové výstavby v ČR. Je rozdělena do tří částí z nichž první část pojednává o teoretickém vymezení ...
 • Návrh efektivnějších stimulačních nástrojů 

  Musil, Karel
  Cíl práce spočívá v návrhu řešení problémů týkající se přímé i nepřímé motivace zaměstnanců, jenž byly zjištěny v analýze poměrů v podniku XY s.r.o. Podkladem pro navrhované řešení bude proces zjišťování formou pozorování, ...
 • Návrhy na zlepšení propagace firmy 

  Fendrychová, Lucie
  Diplomová práce se zabývá marketingovou komunikací společnosti C-FILTER FITRY, s.r.o., která je prodejcem filtrů a souvisejících služeb. Projekt analyzuje současnou situaci firmy, zjišťuje nedostatky a hledá způsoby zlepšení ...
 • Podnikatelský plán 

  Novotná, Ivana
  Předkládaná diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského plánu na založení specializovaného fitness studia pro ženy. Návrh vychází z analýzy současného stavu v oboru a cílem je zjistit, jestli navrhované studio bude ...
 • Životní pojištění jako nástroj stimulace pracovníků vybraného podnikatelského subjektu 

  Žďánský, Radek
  Předmětem diplomové práce je problematika životního pojištění jako nástroje pro stimulaci zaměstnanců. Obsahuje analýzu současného stavu pojištěnosti pracovníků vybraného podnikatelského subjektu, výběr a srovnání pojistných ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků KomTeSa, spol. s r.o. a návrhy opatření na zvýšení jejího zvýšení 

  Menšíková, Marie
  Diplomová práce se zabývá problematikou analyzování spokojenosti zákazníků s produkty a službami a její následnou aplikací na firmu KomTeSa, spol. s r.o. Cílem práce je vysvětlit podstatu, důležitost a význam této oblasti, ...
 • Návrh marketingové strategie 

  Velček, Martin
  Předmětem této Diplomové práce je analýza stávající situace a návrh marketingové strategie. Práce je rozdělena na tři části, teoretickou, analytickou a návrhovou. První část je teoretickým přehledem problematiky marketingové ...
 • Analýza a návrh Open Source řešení pro Městský úřad Blansko 

  Veselý, Jakub
  Cílem této diplomové práce je rozbor stávající situace systému na Městském úřadě v Blansku a jeho zhodnocení. Následný návrh možných dalších řešení a vylepšení. Vyjádření ekonomických a dalších výhod a možných nevýhod a ...
 • Marketingová strategie nově vzniklé společnosti 

  Slámová, Pavla
  Cílem diplomové práce je vypracování marketingové strategie pro společnost nově vstupující na trh služby privátní letecké dopravy. Tato práce předkládá obecné principy a strukturu marketingové koncepce a strategie, které ...
 • Podnikatelský záměr výstavby fotovoltaické elektrárny 

  Svozilová, Petra
  Diplomová práce je návrhem podnikatelského záměru pro výstavbu fotovoltaické elektrárny. Úvodní část práce se věnuje představení podnikatele a analýzou odvětví. Ve druhé části jsou k nalezení teoretická východiska práce. ...
 • Využití controllingu v podniku 

  Stejskal, Lukáš
  Předmětem diplomové práce „Využití controllingu v podniku“ je analýza současného stavu ekonomického řízení firmy a návrh podpůrného modulu v podnikovém informačním systému (ERP). Teoretická část se zabývá uplatněním ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Dolečková, Iva
  Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti BOTAS, a. s. v letech 2003 – 2008. Pomocí vybraných metod finanční analýzy určuje silné a slabé stránky finančního hospodaření podniku. Na základě těchto ...
 • Hodnocení výkonnosti CENTRA, a.s. 

  Tocháček, Zbyněk
  Diplomová práce pojednává o zhodnocení výkonnosti společnosti CENTRA, a.s. v letech 2006- 2008 na základě klasických a moderních metod finanční analýzy, ekonomických ukazatelů a dalších koeficientů. Dle vypracovaného auditu ...
 • Podnikatelský plán na založení domova pro seniory 

  Veselská, Kristýna
  Diplomová práce se zabývá podnikatelským plánem na založení domova pro seniory. Cílem této práce je ověřit, zda v současné době lze podnikat s vidinou zisku v oblasti poskytování ubytovacích a sociálních služeb pro osoby ...
 • Finanční analýza firmy užitím systému Maple 

  Vecheta, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá finanční analýzou společnosti Tenza, a.s. a jejím srovnáním s konkurencí klasickými i moderními metodami. Obsahuje teorii potřebnou k utvoření analýzy, grafickou i slovní interpretaci výsledků. V ...
 • Optimalizace parametrů objednávek výrobního materiálu v podniku 

  Gajďoková, Lucie
  Cílem této práce je analýza vlivu nastavení vybraných klíčových logistických parametrů v procesu nakupování vstupních materiálů na ekonomiku konkrétního podniku a jejich matematické modelování. Grafické a matematické výstupy ...
 • Návrh komunikační strategie 

  Ševčíková, Barbora
  Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu společnosti NEXX s.r.o. v oblasti komunikace a jejího působení na společnost a zákazníky. Teoretická část se zaměřuje na nejnovější poznatky v dané problematice, současné ...
 • Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků 

  Grygová, Eva
  Diplomová práce se zaměřuje na navrhnutí, provedení a vyhodnocení dotazníku spokojenosti zákazníků na veterinární klinice TOSA. Teoretická část je věnována problematice marketingového výzkumu, spokojenosti zákazníků a ...
 • Posouzení informačního systému a návrh změn 

  Fojtík, Jakub
  Tato práce se zabývá tématem informačních systémů a jeho správného výběru pro firmu. Z teoretického hlediska práce popisuje danou oblast se zaměřením na ERP systémy, situaci a trendy na tuzemském trhu. Dále uvádí přínosy ...
 • Návrh na zlepšení personálního řízení a motivace pracovníků ve společnosti 

  Němeček, Libor
  Diplomová práce se zaměřuje na identifikaci potřeb zaměstnanců maloobchodní sítě v oblasti prodeje zboží a služeb. Výzkum probíhal na základě mezinárodní metody dotazování VSM94 a osobního interview. Výstupem této práce ...

Zobrazit další