Recent Submissions

 • Financování ekologických investic pomocí strukturálních fondů EU 

  Cejnková, Ivana
  Tato diplomová práce se zaměřuje na financování ekologických investic, respektive alternativních zdrojů energie, především tedy financování fotovoltaických elektráren. V části se práce zaměřuje na přehled strukturálních ...
 • Marketingová strategie vstupu Kolumbijské firmy Juan Valdez Café na evropský trh 

  Učeň, Michal
  Předmětem diplomové práce je zhodnocení současné mezinárodní marketingové strategie kolumbijské společnosti Procafecol S.A. a návrh dalšího postupu při vstupu na evropský trh. Firma je zaštítěna kolumbijskou asociací ...
 • Expanze na zahraniční trhy 

  Hanáčková, Marie
  Cílem diplomové práce je vypracování návrhu expanze na zahraniční trhy pro strojírenský podnik. V práci jsou obsažena teoretická východiska, analýza současné situace podniku a jeho okolí, dále analýza vybraných zahraničních ...
 • Získávání dotací z fondů EU 

  Dvorská, Věra
  Anotace Diplomová práce se zabývá získáváním dotací, grantů z fondů EU na rozvoj železniční dopravy v České republice – modernizace, rekonstrukce a celkově propojení a zpřístupnění železniční dopravy celé Evropě. V rámci ...
 • Podnikatelský plán restaurace 

  Ingrová, Lenka
  Tato diplomová práce se zabývá podnikatelským plánem na vytvoření nové stylové restaurace v konkrétní lokalitě, tedy v mikroregionu Nový Dvůr. Výsledný podnikatelský záměr vychází z celkové analýzy trhu jak z hlediska ...
 • Návrh systému hodnocení zaměstnanců 

  Papež, Radek
  Diplomová práce se zabývá procesem hodnocení zaměstnanců ve společnostech. Teoretická část je zaměřena na popis hodnotitelů, metod a kritérií, používaných v systémech hodnocení. Praktická část obsahuje návrh systému hodnocení ...
 • Zlepšení procesů při realizaci zakázky 

  Malinovský, Ondřej
  Předmětem mé diplomové práce je provedení důkladné analýzy fotovoltaického trhu a podnikových procesů ve Společnosti, která se na trhu pohybuje. Dále na základě takto získaných informací navrhnout návrhy na změnu procesů ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Pešová, Veronika
  Diplomová práce se skládá ze tří základních částí. První část obsahuje teoretická východiska k finančnímu plánování. Zaměřuje se na principy a metody finančního plánování, na tvorbu krátkodobého a dlouhodobého finančního ...
 • Zhodnocení rozvoje informačního systému firmy FPO s.r.o. a návrh možných změn 

  Dobiášek, Ivo
  Diplomová práce se zaměřuje na posouzení informačního systému společnosti FPO s.r.o.. Analýza firmy a informačního systému odhalí nedostatky. Na základě provedených analýz, získaných poznatků budou navrhnuta řešení, která ...
 • Problémy vyplývající z rozdílů české účetní legislativy a IFRS 

  Čech, Vratislav
  Předmětem práce Problémy vyplývající z rozdílů české účetní legislativy a IFRS je analýza rozdílů ve vykazování účetních informací dle České účetní legislativy a Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). První ...
 • Rozdíly mezi českou a slovenskou účetní legislativou 

  Petríková, Monika
  Diplomová práca rieši a analyzuje rozdiely medzi českou a slovenskou účtovnou legislatívou. Porovnáva najmä Zákon o účtovníctve v Českej a Slovenskej republike, České účtovné štandardy a Opatrenie MF SR zaoberajúce sa ...
 • Marketingová strategie společnosti 

  Koláček, Tomáš
  Cílem práce je navrhnout způsob jak vytvořit marketingovou strategii pro mladou společnost pohybující se na mediálním a marketingovém trhu. V této diplomové práci je popsáno použití klíčových metod, základní teoretické ...
 • Analýza a návrh workflow vybraných procesů podniku 

  Novotný, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou procesního řízení a workflow ve firmě 2Tom s.r.o. Teoretickou částí nastiňuje současné trendy řízení a metody zvyšování efektivity procesů, provádí analýzu současného stavu ve firmě ...
 • Návrh marketingové strategie pro firmu 

  Koukalová, Barbora
  Předmětem mé diplomové práce „Návrh marketingové strategie pro firmu“ je analyzování marketingové strategie firmy Bábor Eurodance a návrh marketingové strategie na příští období. První část tvoří kapitoly, ve kterých jsou ...
 • Podnikatelský záměr – Tenisové centrum 

  Toman, Petr
  Diplomová práce se zabývá problematikou založení tenisového centra ve vybrané lokalitě. V první části se zabývá shrnutím teoretických východisek pro práci. V druhé části poté samotným založením tenisového centra. Tato část ...
 • Hodnocení ekonomické výkonnosti podniku 

  Bartálová, Michaela
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením ekonomické výkonnosti společnosti Aeroservis, s.r.o. Analyzuje vývoj podniku v letech 2006 – 2009 pomocí tradičních ukazatelů finanční analýzy i moderní metody ekonomické přidané ...
 • Návrh na zlepšení personálního řízení a motivace pracovníků ve společnosti 

  Němeček, Libor
  Diplomová práce se zaměřuje na identifikaci potřeb zaměstnanců maloobchodní sítě v oblasti prodeje zboží a služeb. Výzkum probíhal na základě mezinárodní metody dotazování VSM94 a osobního interview. Výstupem této práce ...
 • Aspen Aerogels: internacionalizace izolačních materiálů na bázi nanotechnologií 

  Vastušková, Valéria
  Táto diplomová práca je zameraná na analýzu a následné vyhodnotenie trhu v Juhovýchodnej Európe z hžadiska potenciálu a možnosti budúceho investovania a pôsobenia firmy Aspen Aerogels v tomto regióne. Firma Aspen Aerogels ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Peš, Martin
  Hlavním cílem diplomové práce je analyzovat skutečný a aktuální stav společnosti Laufen CZ, s.r.o. a navržení opatření. Jedná se o analýzu vnitřního a vnějšího prostředí společnosti. Jak se firma vyrovnala s dopady finanční ...
 • Podnikatelský plán pro založení maloobchodní prodejny 

  Dvořáček, Tomáš
  Diplomová práce je návrhem podnikatelského záměru pro založení firmy zabývající se prodejem florbalového vybavení. Firma bude založena jako společnost s ručením omezeným a bude umístěna v Pardubicích. V práci jsou vyhodnoceny ...

View more