Now showing items 1-20 of 437

 • Výběr vhodné formy externího financování nového zařízení 

  Ryšavý, Jakub
  Diplomová práce popisuje problematiku financování nákupu dlouhodobého majetku z externích zdrojů v konkrétní společnosti. Zabývá se analýzou nabídek bankovních úvěrů, finančního leasingu a jejich vzájemného porovnání. Na ...
 • Rozvoj lidských zdrojů ve firmě 

  Hlaváč, Michal
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku rozvoje, s důrazem na část vzdělávání zaměstnanců v podniku UNISTAV a. s. V současnosti se stává péče o rozvoj lidských zdrojů jednou z nejdůležitějších činností personální práce. ...
 • Zhodnocení ekonomické situace podniku 

  Šmerda, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením ekonomické situace „IVes, spol. s r. o.“. Pro hodnocení byly použity metody finanční analýzy, stanovení rizik, které na společnost působí, jejich reálný dopad na chod firmy, následné ...
 • Fundamentální analýza 

  Guňka, Pavel
  Obsahem této diplomové práce je fundamentální analýza akcií společnosti ČEZ. Teoretická část diplomové práce shrnuje nejpoužívanější přístupy a metody fundamentální analýzy akcií. V praktické části jsou pak tyto poznatky ...
 • Návrh marketingové strategie pro podporu získání nových zákazníků ve slévárenství 

  Kosour, Vojtěch
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku vstupu konkrétní firmy na nový trh v oblasti průmyslových trhů (B2B). Teoretická část rozebírá problematiku tvorby marketingového plánu, definuje souvislosti, postup tvorby a ...
 • Budování komerčně úspěšných internetových projektů 

  Kadeřábek, Jakub
  Tato práce se zabývá popisem metod a postupů využívaných v procesu tvorby komerčně úspěšných internetových projektů. Oblastí zájmu jsou především e-business strategie, strategie internetového marketingu a postupy budování ...
 • Návrh zajištění bezpečnosti DC v silové infrastruktuře a jeho dopad na ekonomiku podniku 

  Trůčka, Martin
  Cílem mé diplomové práce je popis návrhu zajištění bezpečnosti datového centra v silové infrastruktuře a jeho dopad na ekonomiku podniku. Úvodem analyzuji celou situaci. Dále se zabývám možnostmi východisek za použití ...
 • Návrh na zlepšení firemní kultury 

  Horáčková, Lenka
  Diplomová práce vykládá pojem firemní kultura, která přímo souvisí s prosperitou podniku. Seznamuje s obsahem tohoto pojmu. Předkládá její význam a přínos pro firmu, řeší její individualitu a variantnost. Obsahuje analýzu ...
 • Oceňování majetku v podniku G.M.Corporation,s.r.o. 

  Menšík, Radovan
  Diplomová práce se zaměřuje na ocenění společnosti G.M. Corporation, spol. s r.o.. Teoretická část diplomové práce je zaměřena na vymezení nástrojů, které budou použity pro ocenění podniku. Praktická část obsahuje využití ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Vicenová, Lenka
  Táto diplomová práca sa zaoberá hodnotením ekonomického zdravia podniku JAKOS, a.s. v rokoch 2005-2008. Využité boli vybrané metódy finančnej analýzy. Na základe zistených výsledkov navrhujem opatrenia, ktoré by mali viesť ...
 • Marketingová strategie společnosti Motiv Press, s.r.o. 

  Smolík, Kamil
  Cílem této diplomové práce je navržení marketingové strategie pro společnost Motiv Press, s.r.o. První část práce zachycuje teoretická východiska získaná v průběhu studia na Fakultě podnikatelské. Druhá část práce se ...
 • Návrh na zlepšení kvality výrobního procesu u firmy BONAR a.s 

  Hrochová, Simona
  Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu řízení kvality výrobního procesu firmy BONAR a.s. a předkládá doporučení a návrhy metod pro jeho zlepšení. Navrhovaná část pomocí metod a nástrojů řeší zjištěné neshody ...
 • Založení nového podniku - hudební klub 

  Seinerová, Jana
  Cílem této diplomové práce je vypracovat reálný a proveditelný podnikatelský plán na založení hudebního klubu Agora Club, s.r.o. Podnik se zaměří na poskytování služeb v oblasti pohostinství a hudební produkce ve městě ...
 • Automatizace administrativy ve firmě CCB, spol. s.r.o. 

  Mocková, Ľubica
  Ve své diplomové práci analyzuji současný stav informačního systému ve firmě, se zaměřením na běžnou administrativu zakázky a výběr nového řešení, které celý proces zautomatizuje. Jako možné řešení navrhuji nový informační ...
 • Založení firmy působící v oblasti ekologických zdrojů el. energie 

  Dostál, Jaroslav
  Diplomová práce se zabývá možnostmi využití obnovitelných zdrojů při výrobě elektrické energie. Zjišťuje podmínky dalšího vývoje tohoto oboru a vnější faktory působící na podnikání. Z ekonomického pohledu hodnotí malé ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Bohačiak, František
  Diplomová práca hodnotí finančnú situáciu spoločnosti UNIPHARMA a.s. v období 2002 až 2009 pomocou vybraných ukazateľov finančnej analýzy a analýzou okolia. Analyzuje problémy a navrhuje možné riešenia, ktoré povedú k ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Holínková, Jitka
  Tato diplomová práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace zvoleného podniku a poskytuje tak podklady pro kvalitní rozhodování managementu o budoucnosti podniku. Obsahuje finanční analýzu nejdůležitějších finančních ...
 • Predikce vývoje akciového trhu prostřednictvím technické a psychologické analýzy 

  Petřík, Patrik
  Tato práce se zabývá predikcí akciového trhu. Nejprve jsou uvedena teoretická východiska práce a to především principy technické a psychologické analýzy. Dále jsou uvedeny metody z oblasti umělé inteligence, které je možno ...
 • Ocenění podniku 

  Pavláková Dočekalová, Marie
  Předmětem diplomové práce je oceňování podniku. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy jako hodnota a její kategorie, podnik a metody oceňování. Praktická část se zabývá samotným oceněním společnosti na základě ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Gajdoš, David
  Práce má za úkol analyzovat současný stav informačního systému firmy, odhalit jeho slabé stránky, poté prozkoumat teoretické možnosti a následně navrhnout vylepšení tohoto systému.