Poslední příspěvky

 • Návrh ochrany před bleskem pro rodinný dům 

  Tesař, Luděk
  Tato práce popisuje pravidla návrhu ochrany před bleskem pro objekty občanské výstavby. Cílem této práce je poskytnout ucelený pohled na základní pravidla návrhu ochrany před bleskem. Samotnému návrhu předchází podrobnější ...
 • Pomůcky pro vertikalizaci pacienta 

  Vadják, Šimon
  Tato bakalářská práce se zabývá otázkou vertikalizace pacienta a pomůckami, které se za tímto účelem v praxi využívají. V práci jsou popsány základní pojmy motoriky člověka, působení změn polohy těla na lidský organizmus, ...
 • Číslicové zpracování mitochondriálních genomů 

  Sonnenschein, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je vyzkoušet nový a výpočetně méně náročný způsob klasifikace mitochondriálních sekvencí, při kterém je využito převodu symbolické sekvence do numerického zápisu. Úvodní část je věnována popisu ...
 • Extrakce texturních příznaků pro účely detekce glaukomového poškození 

  Daněk, Daniel
  Tato bakalářská práce se zabývá automatickou analýzou fundus snímků sítnice pomocí texturní analýzy využívající Markovská náhodná pole. Cílem práce je nalézt vhodné texturní parametry, které by bylo možné využít pro ...
 • Detekce mikroaneurizmat a hemoragií ve snímcích sítnice 

  Tobiášová, Nela
  Diabetická retinopatie je vážnou oční komplikací diabetu mellitus a jedním z hlavních důvodů slepoty na světě. Mikroaneuryzmata a hemoragie jsou patologie diabetické retinopatie. Jejich včasná detekce může zpomalit průběh ...
 • Bezpečnost modelu pneumatického lisu 

  Nešpor, Tomáš
  Práce se zabývá funkční bezpečností strojních zařízení, konkrétně zabezpečením modelu pneumatického lisu. V dokumentu je stručné seznámení s normami, které určují bezpečnostní standardy při návrhu bezpečného strojního ...
 • Měření elektrického potenciálu na biologických objektech 

  Rúbal, Radek
  Byla navržena sestava pro měření zdrojů nízkého napětí s vysokým vnitřním odporem. Tato sestava je vhodná pro měření elektrického potenciálu na biolo-gických objektech, především na rostlinách. Na základě návrhu bylo ...
 • Všesměrový mobilní robot 

  Štěrba, Ondřej
  Práce se zabývá řízením robotického podvozku na bázi všesměrových („švédských“) kol, tzn. řízením úhlových rychlostí jednotlivých kol za účelem dosažení pohybu robotu žádaným směrem a žádanou rychlostí. Dále se práce zabývá ...
 • Měření malých objektů magnetickou rezonancí 

  Chotaš, Kryštof
  Bakalářská práce pojednává o problematice potlačování šumu v obrazech pořízených magneticko-rezonanční tomografií. V této práci je rozebráno užší spektrum metod potlačení šumu, které jsou pro předem zmíněný účel vhodné. ...
 • Řízení solárního článku 

  Pisca, Marek
  Predložená bakalárska práca sa zaoberá teóriou fotovoltaických článkov a riadením solárneho systému určeného pre rekreačnú chatku. Bol navrhnutý a realizovaný riadiaci a nabíjací systém pre nabíjanie Pb akumulátora. Tento ...
 • Model labyrintu 

  Zbranek, Petr
  Tato bakalářské práce se zabývá návrhem modelu labyrintu, který je řízen pomocí PLC a systémovou sběrnicí AS-Interface. V úvodu práce jsou uvedeny základní teoretické znalosti o PLC a o její sběrnici. V druhé části jsou ...
 • Měření parametrů kardiovaskulárního systému. 

  Németh, Štefan
  Tato práce se zabývá vyhodnocováním EKG signálu pomocí prostředí MATLAB. Byla vytvořena grafická aplikace která vyhodnocuje zdrojový signál, jeho výkonové spektrum, detekuje RR interval a stanovuje poměry mezi jednotlivými ...
 • Návrh nízkopříkonové bezdrátové senzorické platformy pro měrění sněhového zatížení 

  Bačinský, Martin
  Táto bakalárska práca popisuje problematiku merania snehovej záťaže. V prvej časti práce sú popísané princípy činnosti senzorov pre nepriame merania. V druhej časti je riešená problematika priameho merania za pomoci ...
 • Grafické rozhraní pro průmyslové displeje v obvodech FPGA 

  Drbal, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací grafického rozhraní, které umožňuje vykreslování znaků a základní formátování textu na průmyslovém displeji. Toto rozhraní je navrhnuto pro hradlové pole Spartan 3. ...
 • Řídicí jednotka pro 3G modul 

  Vávra, Tomáš
  Tento dokument se zabývá teoretickým rozborem druhů a parametrů 3G UMTS modulů. Stručně popisuje základní pojmy a fungování mobilních sítí a systému GPS. UMTS moduly popisuje nejprve z obecného pohledu a poté následuje ...
 • Měřič magnetického pole 

  Rejnuš, Milan
  Práce shrnuje známé metody měření magnetických polí a veličin. Jsou zde uvedeny jednotlivé metody a popsány jejich principy i problémy při jejich použití. Součástí práce je návrh laboratorního přípravku pro výuku předmětu ...
 • Optická komunikace v ultra fialovém pásmu 

  Golubev, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou atmosférického přenosového prostředí a výkonových poměrů v ultrafialovém optickém svazku šířícím se v Zemské atmosféře. V práci jsou popsány optické jevy, jejich důsledky a využití. ...
 • Zabezpečení sdíleného datového úložiště 

  Škoda, Martin
  Tato práce představuje model cloud computingu. Popisuje modely nasazení a distribuční modely cloud computingu. Distribuční modely software jako služba a infrastruktura jako služba jsou popsány podrobněji. Dále jsou v práci ...
 • Elektronický rezervační systém pro laboratoře a laboratorní zařízení 

  Povoda, Lukáš
  Práca sa zaoberá návrhom databázovej štruktúry a webového rozhrania rezervačného systému, určeného pre rezerváciu laboratórnych priestorov a meracích zariadení určených pre zapožičanie. Systém je navrhnutý na najrozšírenejšom ...
 • Analýza stability lineárních systémů 

  Jelen, Michal
  Tato bakalářská práce se bude zabývat analýzou stability lineárních systémů. V teoretické části bude zmíněna stabilita a její podmínky, kritéria stability, jejich rozdělení do skupin a popis jednotlivých kritérií. V praktické ...

Zobrazit další