Now showing items 186-205 of 466

 • Magnetická pole pro lékařské experimenty 

  Punčochář, Marek
  Tato práce se zabývá vytvářením magnetických polí pro lékařské experimenty. V první části jsou rozebrány různé typy cívek se zaměřením na Helmholtzovy cívky. Dále je zde popsán způsob vinutí cívky ve tvaru rohožky, výpočet ...
 • Magnetické částice jako analytický nástroj v medicíně 

  Gablech, Evelína
  Tato práce shrnuje poznatky o magnetických nanočásticích (MNPs), funkcionalizaci jejich povrchu, a jejich využití v různých oblastech. V literární rešerši popisuje využití magnetických naončástic v separačních technikách ...
 • Malé a střední jaderné reaktory a jejich využití 

  Novotný, Filip
  Bakalářská práce se zaměřuje na oblast malých a středních jaderných reaktorů, na jejich roli při počátečním vývoji jaderné energetiky. Shrnuje současné malé a střední reaktory v provozu a zamýšlí se nad budoucím vývojem v ...
 • Matematická analýza a simulace přenosových parametrů optických vláken 

  Smrž, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou přenosových parametrů optických vláken, jejich vlastnostmi a způsobu výpočtu. V práci jsou uvedeny jednotlivé typy druhů optických vláken a jejich standardy. Je zde i popis ...
 • Matematické modelování síťového provozu služby HTTP 

  Miklica, Jan
  Cílem této semestrální práce je zachytit síťový provoz na protokolu HTTP. Poté ze zachyceného provozu provést analýzu parametrů za pomocí vybraných modelů a porovnat je se skutečnými vlastnosti reálného síťového provozu. ...
 • Matematické modelování síťového provozu služby WWW 

  Papšík, Lukáš
  Cílem bakalářské práce bylo prakticky využít získané teoretické znalosti ze semestrální práce. Náplní práce bylo analyzovat dlouhodobý provoz z důrazem na získání potřebných parametrů pro vybrané modely. Pro analýzu sítě ...
 • Materiály pro lithno-iontové akumulátory se zvýšenou bezpečností 

  Divílek, Petr
  Bakalářská práce se zabývá použitím uhlíku v záporných hmotách lithno-iontových baterií, jejich složením, přípravou a následným zkoušením kapacity a požární bezpečnosti. Cílem práce je otestovat požární bezpečnost záporné ...
 • Metodika výpočtu odporových pecí s nepřímým ohřevem 

  Bezecný, Ján
  Obsahem předložené bakalářské práce je stanovení metodiky výpočtu odporových pecí s nepřímým ohřevem. Při tvorbě metodiky jsme využili teoretické poznatky z oblasti proměny elektrické energie na teplo a jeho sdílení s ...
 • Metody ditheringu obrazu 

  Škvarenina, Ľubomír
  Bákalárska práca sa zaoberá problematikou ditheringu obrazu. Cieľom práce je zosumarizovať bežné i moderné metódy rozpytlovania obrazu vrátane všetkých ich derivátov. Úvodná časť tejto práce vysvetlí dôležité pojmy, ktoré ...
 • Metody predikce sekundární struktury proteinů 

  Hoštáková, Nina
  Zkoumání proteinových struktur má klíčový význam při zjišťování způsobů působení bílkovin v organizmu. Práce zpracovává problematiku 1D, 2D a 3D struktur, do kterých se proteiny v prostoru uspořádavají. Důraz je kladen na ...
 • Metody pro doplnění chybějících částí obrazu 

  Kovacs, Jan
  Tato práce se zabývá zpracováním přehledu moderních metod pro automatické doplnění chybějících částí obrazu. V teoretické části této práce je vybráno a popsáno několik nejznámějších metod. Každá z vybraných metod je nejdříve ...
 • Metody pro doplňování chybějících dat v obrazu 

  Vodička, Radek
  Cílem této práce je popsat základní principy metod inpaintingu. Blíže se zde seznámíme s metodou postupné opravy poškozené oblasti z okrajů po bodech a pomocí úrovňových křivek. Výstupem práce je porovnání obrázků, kde byl ...
 • Metody zobrazování a analýzy biologických vzorků 

  Novotná, Veronika
  Bakalářská práce se věnuje vlastnostem lidských tkání a bakterií z mikroskopického hlediska. Dále popisuje fyzikální principy mikroskopovacích technik SNOM a elektronové mikroskopie (TEM, SEM, ESEM) a jejich vhodnost pro ...
 • Měření dechové frekvence 

  Maršálková, Leona
  Bakalářská práce se zabývá možnými způsoby měření dechové frekvence. Zaměřuje se na popis struktury jednotlivých zařízení sloužících k měření dechové frekvence, včetně snímačů, které jsou k tomuto účelu využívány. Na závěr ...
 • Měření elektrického potenciálu na biologických objektech 

  Rúbal, Radek
  Byla navržena sestava pro měření zdrojů nízkého napětí s vysokým vnitřním odporem. Tato sestava je vhodná pro měření elektrického potenciálu na biolo-gických objektech, především na rostlinách. Na základě návrhu bylo ...
 • Měření indexu hlasitosti 

  Hloušek, Pavel
  Tato práce se zabývá měřením hluku. Jsou zde popsány metody měření a vyhodnocování hluku se zaměřením na metodu měření indexu hlasitosti podle Stevense. V první části jsou uvedeny základní pojmy z akustiky. Dále se zde ...
 • Měření izolačních a dielektrických vlastností vody 

  Žvátora, Jaroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá dielektrickými a izolačními vlastnostmi vody. Popisuje strukturu vody, její vodíkové vazby. Vysvětluje základní fyzikální a chemické vlastnosti vody, přičemž popisuje parametry vody jako je ...
 • Měření magnetického pole 

  Šimberský, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá měřením magnetického pole a senzory, jimiž lze snímat magnetické pole. V práci je vysvětlen princip Hallových sond a třech typů senzorů magnetického pole založených na magnetorezistivních ...
 • Měření malých objektů magnetickou rezonancí 

  Chotaš, Kryštof
  Bakalářská práce pojednává o problematice potlačování šumu v obrazech pořízených magneticko-rezonanční tomografií. V této práci je rozebráno užší spektrum metod potlačení šumu, které jsou pro předem zmíněný účel vhodné. ...
 • Měření otáček stroboskopem 

  Hortai, František
  Bakalářská práce se zabývá návrhem měřícího přístroje otáček, který využívá stroboskopický jev. V první části mé práci jsem prostudoval řešení problematiky měření otáček. Následně jsem napsal princip stroboskopického jevu. ...