Now showing items 271-290 of 466

 • Objektivní kritéria hodnocení kvality poslechových prostorů 

  Zwins, Jiří
  Cílem semestrální práce je definování základních pojmů v oblasti akustiky, bližší seznámení s definovanými objektivními kritérii hodnocení akustických prostorů a praktické zpracování výpočetních algoritmů v prostředí Matlab. ...
 • Optická komunikace v ultra fialovém pásmu 

  Golubev, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou atmosférického přenosového prostředí a výkonových poměrů v ultrafialovém optickém svazku šířícím se v Zemské atmosféře. V práci jsou popsány optické jevy, jejich důsledky a využití. ...
 • Optimalizace elektrodového systému tlustovrstvého elektrochemického senzoru 

  Gablech, Imrich
  Tato práce se zabývá optimalizací tříelektrodového elektrochemického senzoru pro detekci látek v roztocích vyrobeného technologií tlustých vrstev. Teoretická část práce popisuje technologii tlustých vrstev, úvod do ...
 • Optimalizace energetických parametrů asynchronních strojů malého výkonu 

  Chincocolo, Joao Pepino Ndembe
  Tato bakalářská práce “Optimalizace energetických parametrů asynchronních strojů malého výkonu“ popisuje testovací metody, potřebné ke stanovení ztrát a účinnosti elektrických strojů, se zaměřením na asynchronní stroje. ...
 • Optimalizace napájeni světelných zdrojů s luminiscenčními diodami LED 

  Koždoň, Jakub
  Práce se zabývá popisem funkce, analýzou degradačních dějů, měřením životnosti a návrhem tepelného a napájecího obvodu pro LED. Životnost výkonových LED je závislá především jejich na pracovní teplotě. Proto budou popsány ...
 • Optimalizace umístění vzorků v teplotní komoře 

  Severa, Tomáš
  Tato práce je zaměřena na stanovení rozloţení teploty v teplotní komoře CTS. Teplota v komoře je měřena pomocí termočlánků. Naměřené hodnoty jsou graficky zakresleny a vyhodnoceny. Rozloţení teploty v komoře je simulováno ...
 • Optimalizace zapojení výukového zařízení Promax do výuky 

  Vaško, Petr
  Tato bakalářská práce je zaměřena na seznámení se s výukovým zařízením PROMAX, které je názornou ukázkou funkce privátní pobočkové telefonní ústředny včetně simulace propojení s centrální telefonní ústřednou. Nejdříve byla ...
 • Optimalizovaná metodika umístění kaliperů pro ultrazvukové měření nuchální translucence 

  Kolářová, Dana
  Tato práce se zaměřuje na výzkum metod pro prvotrimestrální screening vrozených vývojových vad plodu. V literární rešerši jsou popsány ultrazvukové markery aneuploidie, algoritmus prvotrimestrálního screeningu a stručná ...
 • Oscilometrické měření krevního tlaku 

  Brabencová, Klára
  Cílem mé práce je navrhnout jednoduchý měřič krevního tlaku oscilometrickou metodou za použití softwaru LabView. K určení systolické a diastolické hodnoty krevního tlaku je použita detekce maximální oscilace z obálky ...
 • Ovládání digitálního multimetru přes rozhraní GMC-USB 

  Janošík, Zdeněk
  Cílem této bakalářské práce, je návrh a následné vytvoření uživatelské aplikace, pro komunikaci, ovládání a manipulaci s multimetry Metrahit. Pro realizaci aplikace byl zvolen programovací jazyk C# a vývojové prostředí ...
 • Ovládání motorů po sběrnici 

  Struhelka, Michal
  Tento projekt se zabývá základním řízením stejnosměrných motorů, serv a krokových motorů 8bitovým mikrokontrolérem firmy Atmel. Mikrokontrolér je připojen ke sběrnici I2C jako slave a je navržen komunikační protokol typu ...
 • Palivo jaderných elektráren a jeho chování v průběhu vyhořívání 

  Matocha, Vítězslav
  Cílem této bakalářské práce je charakterizovat typy jaderných paliv a jejich vlastnosti, uvést základní typy jaderných reaktorů, jejich historii a různé druhy jaderných paliv, která používají. Dále se práce věnuje vnitřním ...
 • Palivový cyklus jaderné elektrárny Dukovany 

  Dudáš, Michal
  Cieľom tejto bakalárskej práce je zoznámiť sa s problematikou vnútorného a vonkajšieho palivového cyklu EDU so zameraním na jeho strednú časť. Popisuje metódy zavážania in-out a out-in, rozdiely medzi kontinuálnym a ...
 • Palivový cyklus jaderné elektrárny Temelín 

  Ježek, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá střední částí palivového cyklu jaderné elektrárny Temelín. Popisuje obecně celý palivový cyklus, od těžby uranu až po trvalé uložení vyhořelého paliva a stručně se zmiňuje o možnostech jeho ...
 • Palubní počítač pro automobil 

  Jelínek, Lubomír
  Tato práce pojednává o návrhu palubního počítače pro osobní automobil. Shrnuje základní znalosti o řídicí jednotce, palubním počítači a dalších počítačích vozu. Seznamuje s diagnostickým protokolem OBD a jeho využitím pro ...
 • Panorámovaní zdroje zvuku v nestandardních reproduktorových topologiích 

  Doležel, Roman
  Tato práce je zaměřena na panorámování zvukového zdroje v dvourozměrném prostoru. V první části je pospáno vnímání zvuku lidským sluchovým orgánem a prostorové slyšení člověka. Další kapitola se věnuje běžně používaným ...
 • Parametrizování 2D zapisovače 

  Heczko, Jakub
  Tato práce se zabývá parametrizováním modelu 2D zapisovače, jehož funkcí je vypisování znaků. Programy pro již vytvořená písmena jsou doplněny o znaky číslic. Dále jsou nastíněny možnosti vytvoření parametrizační aplikace ...
 • Perlinovy šumové funkce pro generování textur 

  Jakubíková, Radka
  Tato práce se zabývá teoreticky i prakticky Perlinovou šumovou funkcí, pomocí níž lze generovat procedurální textury. Její algoritmus má hned několik výhod jako je přirozený vzhled, jednoduchost nanášení dvojrozměrných ...
 • PI detektor kovů s DSP zpracováním 

  Betlach, Radomír
  Tématem práce je návrh pulzně-indukčního detektor kovu. Hledač má pracovat s využitím již známého principu detekce, avšak v inovovaném pojetí. Při návrhu má být využito nových technologií a postupů. V práci je popisován ...