Now showing items 283-302 of 466

 • Palivo jaderných elektráren a jeho chování v průběhu vyhořívání 

  Matocha, Vítězslav
  Cílem této bakalářské práce je charakterizovat typy jaderných paliv a jejich vlastnosti, uvést základní typy jaderných reaktorů, jejich historii a různé druhy jaderných paliv, která používají. Dále se práce věnuje vnitřním ...
 • Palivový cyklus jaderné elektrárny Dukovany 

  Dudáš, Michal
  Cieľom tejto bakalárskej práce je zoznámiť sa s problematikou vnútorného a vonkajšieho palivového cyklu EDU so zameraním na jeho strednú časť. Popisuje metódy zavážania in-out a out-in, rozdiely medzi kontinuálnym a ...
 • Palivový cyklus jaderné elektrárny Temelín 

  Ježek, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá střední částí palivového cyklu jaderné elektrárny Temelín. Popisuje obecně celý palivový cyklus, od těžby uranu až po trvalé uložení vyhořelého paliva a stručně se zmiňuje o možnostech jeho ...
 • Palubní počítač pro automobil 

  Jelínek, Lubomír
  Tato práce pojednává o návrhu palubního počítače pro osobní automobil. Shrnuje základní znalosti o řídicí jednotce, palubním počítači a dalších počítačích vozu. Seznamuje s diagnostickým protokolem OBD a jeho využitím pro ...
 • Panorámovaní zdroje zvuku v nestandardních reproduktorových topologiích 

  Doležel, Roman
  Tato práce je zaměřena na panorámování zvukového zdroje v dvourozměrném prostoru. V první části je pospáno vnímání zvuku lidským sluchovým orgánem a prostorové slyšení člověka. Další kapitola se věnuje běžně používaným ...
 • Parametrizování 2D zapisovače 

  Heczko, Jakub
  Tato práce se zabývá parametrizováním modelu 2D zapisovače, jehož funkcí je vypisování znaků. Programy pro již vytvořená písmena jsou doplněny o znaky číslic. Dále jsou nastíněny možnosti vytvoření parametrizační aplikace ...
 • Perlinovy šumové funkce pro generování textur 

  Jakubíková, Radka
  Tato práce se zabývá teoreticky i prakticky Perlinovou šumovou funkcí, pomocí níž lze generovat procedurální textury. Její algoritmus má hned několik výhod jako je přirozený vzhled, jednoduchost nanášení dvojrozměrných ...
 • PI detektor kovů s DSP zpracováním 

  Betlach, Radomír
  Tématem práce je návrh pulzně-indukčního detektor kovu. Hledač má pracovat s využitím již známého principu detekce, avšak v inovovaném pojetí. Při návrhu má být využito nových technologií a postupů. V práci je popisován ...
 • Plánování trajektorie metodou vektorových polí v MRDS 

  Jávorka, Szabolcs
  Bakalárska práca sa zaoberá plánovaním trajektórií pomocou metódy vektorových polí pre hru robotický futbal. Táto metóda je doladená pomocou programu MATLAB a podľa výsledkov je implementovaná do verejne prístupného programu ...
 • Podpora kvalitativních požadavků služeb v sítích WLAN 

  Mizera, Josef
  Bakalářská práce je zaměřena na bezdrátové sítě WiFi a přenos multimediálních služeb pomocí těchto sítí. Pojednává o spojení služeb telekomunikačních a datových sítí, jejich společném využití pro přenosy dat v reálném čase, ...
 • Polarizační vlastnosti optického svazku 

  Březina, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá polarizačními vlastnostmi optického svazku a určením jejich polarizačních vlastností pomocí Stokesových parametrů. Dále je studován vliv okolního prostředí na polarizaci vlny. V úvodu práce jsou ...
 • Polygrafické měření stresu 

  Faltýnková, Květoslava
  Tato práce se zabývá polygrafickým měřením stresu. V práci jsou popsány fyziologické projevy vyvolané stresem jako následek lživé odpovědi na položenou otázku a způsoby měření těchto projevů. Je zaměřena hlavně na změnu ...
 • Pomůcky pro vertikalizaci pacienta 

  Vadják, Šimon
  Tato bakalářská práce se zabývá otázkou vertikalizace pacienta a pomůckami, které se za tímto účelem v praxi využívají. V práci jsou popsány základní pojmy motoriky člověka, působení změn polohy těla na lidský organizmus, ...
 • Popis elektrických a mechanických blokád na různých typech rozváděče UniGear 

  Janečka, Jaromír
  V této bakalářské práci se autor zabývá vysokonapěťovými rozváděči. Konkrétně skříňovými rozváděči vyráběné firmou ABB s.r.o. Je zde proveden popis struktury rozváděče a jeho rozdělení na základní bloky. Jednotlivé bloky ...
 • Porovnání mikroskopických diagnostických metod 

  Veselý, Jakub
  Tato práce se zabývá popisem a porovnáním diagnostických metod transmisní elektronové mikroskopie, rastrovací elektronové mikroskopie a mikroskopie atomárních sil. V úvodu práce je uveden popis jednotlivých diagnostických ...
 • Porovnání mikroskopických diagnostických metod 

  Veselý, Jakub
  Tato práce se zabývá popisem a porovnáním diagnostických metod transmisní elektronové mikroskopie, rastrovací elektronové mikroskopie a mikroskopie atomárních sil. V úvodu práce je uveden popis jednotlivých diagnostických ...
 • Porovnání podmínek připojení FVE v ČR a SR 

  Vašica, Radoslav
  Cieľom tejto práce je analýza a porovnanie legislatívnych podmienok pripojenia fotovoltaickej elektrárne (FVE) na území Českej Republiky (ČR) a Slovenskej Republiky (SR). Uvedené sú postupy pri pripojovaní výrobne k ...
 • Porovnání vlastností pájených spojů na keramických substrátech pomocí zkoušky střihem 

  Lipavský, Lubomír
  Tato práce se zabývá problematikou bezolovnatého pájení v ochranné atmosféře se zaměřením na mechanické zkoušky. Teoretická část je zaměřena na druhy bezolovnatých pájek, mechanické zkoušky prováděné na pájených spojích a ...
 • Potlačovač echa 

  Kratochvíl, Pavel
  V komunikačních sítích se při spojení vyskytuje echo, což je odražený signál putující zpět sítí a znesnadňující komunikaci. Problém je možné řešit použitím zařízení omezujících odražený signál - potlačovačů echa. Potlačovače ...
 • Použití Peltierových článků pro tepelné cyklování 

  Müller, Petr
  Předkládaná práce se zabývá použitím Peltierových článků pro tepelné cyklování při provádění zrychlených zkoušek na pracovišti pro termomechanické namáhání pájených spojů. Jejím základem je popis jednotlivých částí pracoviště. ...