Now showing items 343-362 of 466

 • Saturace tkání dusíkem 

  Petrák, Tomáš
  Cílem této semestrální práce bylo vytvořit aplikaci pro OS Android, která umožňuje naplánovat ponor s dýchacím přístrojem. Ve výpočtech je jako dýchací směs brán vzduch. Aplikace umožňuje zobrazit grafu ponoru včetně ...
 • Sběr a zpracování dat pomocí LabVIEW 

  Kroliczek, Filip
  Bakalářská práce se zabývá sběrem a zpracováním dat pomocí programu LabVIEW. V úvodu je představen přehled bakalářské práce. Navazující kapitoly jsou věnovány teoretickému rozboru konvoluce, korelace, rychlé Fourierovy ...
 • Sběr a zpracování dat z přístupových bodů 

  Kislinger, Jan
  Práce se zabývá sběrem a zpracováním dat z přístupových bodů. Na začátku se seznámíme se SNMP protokolem a MIB databázemi. Dále jsou zde popsány způsoby získání dat. Další část popisuje zpracování dat. Nejprve pomocí ...
 • Sběr dat o síťové komunikaci z koncových zařízení 

  Obršlík, Lukáš
  Bakalářská práce se věnuje získávání statistických dat o síťové komunikaci na koncových uživatelských stanicích. V rámci teoretické části byly vybrány nástroje, které jsou standardně obsaženy v operačních systémech platforem ...
 • Sběr dat z procesu vážení hotově baleného zboží 

  Chrenka, Eduard
  Práce se zabývá problematikou vážení hotově baleného zboží a řízením procesu balení. V práci je popsán způsob komunikace s váhami a způsob jejich zapojení do komunikační sítě pomocí komunikačních terminálů. Práce popisuje ...
 • Sběrnicové elektroinstalační systémy pro komplexní řízení budov 

  Mokrý, Lukáš
  Cílem mé práce je prozkoumat současné možnosti sběrnicových elektroinstalačních systémů pro komplexní řízení budov, především jejich energetickou a ekonomickou bilanci. Zjednodušeně je můžeme nazývat inteligentní ...
 • Segmentace MRI dat s využitím detekce hran 

  Simichanidis, Michail
  Cílem této práce je představit základní segmentační techniky používáné v oblasti medicínského zpracování obrazových dat a pomocí 3D prohlížeče schopného zobrazit 3D obrazy implementovat segmentační modul založený na hranové ...
 • Segmentace MRI dat s využitím metody narůstání oblastí 

  Pham, Minh Tuan
  Tato bakalářská práce se zabývá segmentaci dat a jejich zpracování. Data jsou získány vyšetřením pacienta na magnetické rezonanci formou tzv. milimetrových řezů. Prohlížeč byl naprogramován v programovém vybavení Matlab ...
 • Segmentace základních částí lidského mozku v MR datech 

  Klásek, Pavel
  Práce popisuje segmentační metody používané v souvislosti se zpracováním obrazových dat, z nichž vybírá a uskutečňuje metody vhodné k požadované aplikaci segmentace částí mozkové tkáně – regionově orientovanou metodu ...
 • Senzor pro snímání rychlých jednorázových dějů 

  Kočí, Radek
  V práci je proveden rozbor a porovnání aktuálně používaných metod pro měření rychlosti pohybujících se předmětů. Jedná se především o metody optické a elektromagnetické. V praktické části je proveden návrh nového uspořádání ...
 • Senzor proudu s digitalizovaným výstupním signálem 

  Poruban, Milan
  Cílem této bakalářské práce je nastudovat problematiku měření proudů v sítích nízkého napětí pomocí Rogowskeho cívky a podrobně se seznámit s požadavky na elektronický senzor proudu (ECT) s digitálním výstupem. Dále ověřit ...
 • Senzorický systém pro robotický podvozek 

  Hůlka, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá výběrem vhodného robotického podvozku pro průmyslové prostředí. Tento podvozek je dále rozšířen o senzorický systém, který zajišťuje interakci robotu s okolím. Pro navrženou koncepci je ...
 • Simulace elektrických strojů 

  Klíma, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá modelováním a simulací stejnosměrných a střídavých strojů. Byly vytvořeny celkem čtyři matematické modely. Tři modely stejnosměrných motorů při různém typu buzení (kompaundní, sériový, cize ...
 • Simulace rentgenové difrakce v krystalografii 

  Ondříček, Adam
  Předkládaná práce se zabývá modelováním krystalografických struktur elektrotechnických materiálu a jejich další diagnostikou v softwarového produktu CrystalMaker. Dále jsou uvedeny možnosti popisu krystalografických struktur ...
 • Simulace zlomeného vodiče v distribuční síti za použití programu ATP-EMTP 

  Pacula, Václav
  Při zlomení nebo přetržení vodiče dojde k dopadu vodiče na zem. V izolovaných sítí dochází k zemnímu spojení. Pro detekci zemního spojení je nejčastěji používána metoda nulové složky napětí. Principem metody je součet ...
 • Simulátor poruch elektrických strojů 

  Krátký, Michal
  Cílem bakalářské práce je vytvoření laboratorní úlohy na problematiku vibrodiagnostika točivých elektrických strojů. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou informace týkající se ...
 • Simulátor signálu EKG 

  Šebesta, Patrik
  Bakalářská práce se zaobírá realizací autonomního simulátoru EKG s jedním výstupem pomocí mikroprocesoru, alfanumerického displeje, ovládacích tlačítek a přizpůsobovacích obvodů pomocí kterých lze připojit simulátor k ...
 • Síťová komunikace v .NET Framework 

  Müller, David
  Bakalářská práce seznamuje s prostředím .NET, s jeho prostředky pro síťovou komunikaci a s principy webových aplikací a služeb. Stručně je také popsán jazyk C#, JavaScript a zásady objektového programování. Na uvedených ...
 • Sledování 3D trajektorie předmětů pomocí kamerového stereo páru 

  Manga, Marek
  První část se zabývá návrhem jednoduchého systému značek, který by umožnil sledování polohy objektu v prostoru. Je zde popsán způsob návrhu systému značek a jejich vlastnosti jsou zhodnoceny v několika testech. Druhá část ...
 • Sledování objektů 

  Sochor, Petr
  Předmětem této práce je seznámení se s technikami zpracovávání obrazu, pro účel počítačového vidění. Jsou zde použity funkce z knihovny OpenCv zajišťující vyhledávání rohových bodů. Dále jsou zde navržené algoritmy pro ...