Now showing items 401-420 of 466

 • Učení slovníku pro rekonstrukci řídkého signálu 

  Ozdobinski, Roman
  Tato bakalářská práce se zabývá učením slovníku pro rekonstrukci signálu na základě řídkých reprezentací. Jsou zde popsány způsoby tvorby statických a přizpůsobených slovníkových matic, které jsou užité s aproximativním ...
 • Ultrazvukový fetální detektor 

  Mackových, Marek
  Táto práca sa zaoberá návrhom jednoduchého fetálneho detektoru, ktorým sa dá získať informácia o tepovej frekvencii plodu v období gravidity. Práca obsahuje teoreticky popis dopplerovských systémov a vlastný návrh obvodového ...
 • Úzkopásmové filtry pro signály EKG 

  Němeček, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce bylo seznámit se s problematikou a způsoby filtrování signálu EKG. Zaměření bylo na úzkopásmovou filtraci a to především pomocí filtrů Lynnova typu. Úkolem této práce bylo navrhnout filtry na ...
 • Vizuální porovnání bezolovnatých spojů pro různé materiálové kombinace 

  Šula, Matěj
  Bakalářská práce popisuje problematiku pájecího procesu. Shrnuje základní poznatky z pájecího procesu, bezolovnatých slitin a z vizuálního testování pájeného spoje. V práci se porovnává vliv ochranné dusíkové atmosféry na ...
 • Vícepásmová flíčková anténa 

  Šebesta, Jiří
  Obsahem této práce je návrh, numerické modelovaní a optimalizace lineárně polarizovaných flíčkových antén v programu CST Microwave Studio. Jsou zde porovnány různé způsoby napájeni a různé přístupy pro dosažení vícepásmového ...
 • Vliv gradientů chladnutí na pevnost bezolovnatého pájeného spoje 

  Vítek, Jiří
  Předmětem této bakalářské práce je sledování vlivu rychlosti chladnutí pájeného spoje na jeho pevnost a krystalickou strukturu. Pro technologické zkoušky byla použita dummy pouzdra BGA4 pájená na DPS s testovacími motivy. ...
 • Vliv skelných vláken na životnost olověných akumulátorů pracujících v režimu hybridních elektrických vozidel 

  Tobolák, Jakub
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku olověných akumulátorů užívaných v hybridních elektrických vozidlech. Tyto akumulátory pracují v režimu částečného nabití, což s sebou přináší problematiku s předčasnou ...
 • Vliv teploty přechodu na provozní parametry a životnost výkonných modulů LED 

  Zeman, Milan
  Cílem této bakalářské práce je seznámení se změnou provozních parametrů a životností LED modulu. Úvodní část práce je věnována principu vzniku světla, vývoji a využití LED. Hlavní důraz je kladen na degradaci PN přechodu ...
 • Vliv vibrací na kvalitu snímků elektronového mikroskopu 

  Šafář, Pavel
  Práce se zabývá jedním z parazitních vlivů působících na elektronový mikroskop během pořizování snímků, a to vibracemi. Jejich vliv na kvalitu snímku je zásadní a proto je žádoucí zjistit původ vibrací a způsob, jakým se ...
 • Vliv viskozity tlustovrstvé pasty před tiskem na formování vrstev 

  Ondráček, Michal
  Bakalářská práce se zabývá teorií technologie tlustých vrstev a nanášením těchto vrstev. Dále práce obsahuje základy reologie kapalin, metody měření viskozity a způsoby míchání kapalin. Hlavním cílem práce je zjistit vliv ...
 • Vnější část palivového cyklu jaderných elektráren 

  Winterová, Radka
  V této bakalářské práci se autorka zabývá tématem palivového cyklu jaderných elektráren a jednotlivými rozdíly, které jsou typické pro dané jaderné reaktory. Autorka si klade za cíl podrobněji popsat jak přední, tak především ...
 • Vodivé vrstvy realizované na nízkoteplotní keramice 

  Poledník, Tomáš
  Bakalářská práce byla zaměřena na určení limitních mezí sítotisku a stanovení výkonové zatížitelnosti vrstev na LTCC. Popisuje tisk vodivých motivů sítotiskovou metodou na substrátech. Obsahuje popis měření na vodivých ...
 • Vodoznačení digitálních obrazů 

  Vitner, Petr
  V této práci jsou popsány základy digitálního vodoznačení obrazů a metody porovnání změny obrazu jeho vodoznačením. Jsou navrženy metody založené na využití diskrétní vlnkové traansformace, diskrétní kosinové transformace ...
 • Všesměrový mobilní robot 

  Štěrba, Ondřej
  Práce se zabývá řízením robotického podvozku na bázi všesměrových („švédských“) kol, tzn. řízením úhlových rychlostí jednotlivých kol za účelem dosažení pohybu robotu žádaným směrem a žádanou rychlostí. Dále se práce zabývá ...
 • Vyhledáváni repetitivní DNA z nukleotidových sekvencí 

  Moskovská, Kateřina
  V této práci je rozebrána problematika repetitivních DNA a algoritmů pro vyhledávání tandemových repetic. Tandemové repetice hrají důležitou roli v biologickém průmyslu. Slouží jako genetické markery pro tvoření genetických ...
 • Vyhledávání CpG ostrůvků v genomu eukaryotických organismů 

  Urbánková, Kateřina
  Bakalářská práce se zabývá vyhledáváním CpG ostrůvků v DNA. V teoretické části je popsána struktura a složení deoxyribonukleové kyseliny, chromosomů a genů. Jsou zde uvedeny základní informace o lidském a šimpanzím genomu ...
 • Vyhledávání přesných a přibližných repetic v sekvenci DNA na základě porovnávaní znaků 

  Martaus, Pavel
  V této práci je v teoretické části popsána repetitivní DNA, její typy a metody pro jejich vyhledávání v sekvenci DNA. V praktické části je navržen a popsán algoritmus pro vyhledávání tandemových repetic s využitím Hammingové ...
 • Vyhledávání přesných a přibližných repetic v sekvenci DNA na základě porovnávaní znaků 

  Martaus, Pavel
  V této práci je v teoretické části popsána repetitivní DNA, jeji typy a metody pro jejich vyhledávání v sekvenci DNA. V praktické části je navržen a popsán algoritmus pro vyhledávání tandemových repetic s využitím Hammingové ...
 • Využití biomasy v energetice 

  Bažant, Zdeněk
  Tato Bakalářská práce je zaměřena na zpracování a využití biomasy v energetickém průmyslu. Jsou zde popsány jednotlivé typy zpracování biomasy. Je možné najít porovnání jednotlivých státu EU a celého světa co se týče využití ...
 • Využití biometrických údajů obličeje při identifikaci osob 

  Bazala, Lukáš
  Práce se zabývá tématikou detekce a identifikace lidského obličeje v obraze. Popsány jsou jednotlivé biometrické metody a práce s biometrickými systémy. Dále se práce věnuje problematice zpracování obrazu a realizaci ...