Now showing items 21-40 of 467

 • Laboratorní úloha Virtuální sítě typu OpenVPN 

  Kortus, Jiří
  Tato práce v úvodu popisuje principy virtuálních privátních sítí (VPN) a stručně zmiňuje hlavní protokoly a přístupy pro jejich realizaci. Následně se podrobněji zaměřuje na seznámení čtenáře s charakterem a vlastnostmi ...
 • Systém řízení akvária s mikrokontrolérem 

  Gothard, Adolf
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem automatického řídicího systému pro akvárium, vybaveného mikrokontrolérem AT89C51ED2 a jednoduchým uživatelským rozhraním. Po úvodním seznámení s obvykle používanými systémy pro ...
 • Optimalizace zapojení výukového zařízení Promax do výuky 

  Vaško, Petr
  Tato bakalářská práce je zaměřena na seznámení se s výukovým zařízením PROMAX, které je názornou ukázkou funkce privátní pobočkové telefonní ústředny včetně simulace propojení s centrální telefonní ústřednou. Nejdříve byla ...
 • Rozpoznávání číslic 

  Gorgol, Martin
  Tato práce popisuje základní pojmy a principy v oboru neuronových sítí. Blíže se pak zabývá problematikou rozpoznávání číslic pomocí těchto sítí, konkrétně pak pomocí metody back-propagation. Je zde rozebrán postup při ...
 • Efektivní zapojení zařízení PCM 30U OCH do laboratorní výuky 

  Procházka, Jiří
  Cílem mého bakalářské práce bylo seznámit se s problematikou PCM, zvláště PCM 1. řádu a jejího praktického využití v instalaci v zařízení PCM30UOCH. Práce obsahuje dále popis přenosového zařízení, možnosti jeho osazení a ...
 • Matematické modelování síťového provozu služby WWW 

  Papšík, Lukáš
  Cílem bakalářské práce bylo prakticky využít získané teoretické znalosti ze semestrální práce. Náplní práce bylo analyzovat dlouhodobý provoz z důrazem na získání potřebných parametrů pro vybrané modely. Pro analýzu sítě ...
 • Objektivní kritéria hodnocení kvality poslechových prostorů 

  Zwins, Jiří
  Cílem semestrální práce je definování základních pojmů v oblasti akustiky, bližší seznámení s definovanými objektivními kritérii hodnocení akustických prostorů a praktické zpracování výpočetních algoritmů v prostředí Matlab. ...
 • Vodoznačení digitálních obrazů 

  Vitner, Petr
  V této práci jsou popsány základy digitálního vodoznačení obrazů a metody porovnání změny obrazu jeho vodoznačením. Jsou navrženy metody založené na využití diskrétní vlnkové traansformace, diskrétní kosinové transformace ...
 • Detekce mikroaneurizmat a hemoragií ve snímcích sítnice 

  Tobiášová, Nela
  Diabetická retinopatie je vážnou oční komplikací diabetu mellitus a jedním z hlavních důvodů slepoty na světě. Mikroaneuryzmata a hemoragie jsou patologie diabetické retinopatie. Jejich včasná detekce může zpomalit průběh ...
 • Optimalizovaná metodika umístění kaliperů pro ultrazvukové měření nuchální translucence 

  Kolářová, Dana
  Tato práce se zaměřuje na výzkum metod pro prvotrimestrální screening vrozených vývojových vad plodu. V literární rešerši jsou popsány ultrazvukové markery aneuploidie, algoritmus prvotrimestrálního screeningu a stručná ...
 • Studium EEG signálu v experimentu s flicker-fusion testem 

  Malá, Aneta
  Rychlá a snadná detekce úrovně bdělosti má pro praxi velký význam. Ke stanovení úrovně bdělosti je využíváno testových dotazníků, psychologických testů či analýzy biologických signálů měřené osoby. Tato práce se zabývá ...
 • Měření tepové frekvence 

  Danielová, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá měřením tepové frekvence, jejím monitorováním a vyhodnocením, které je významné pro diagnostiku dysfunkcí srdce. První část práce popisuje anatomii srdce a jeho činnost, dále je zmínka o srdečním ...
 • Datový standard zdravotnických informačních systémů 

  Sedláčková, Eva
  Tato práce se v první části zabývá národním zdravotnickým datovým standardem České republiky DaSta. Popisuje tento standard a porovnává ho se zahraničním standardem HL7. V další části se zabývá zabezpečením datové elektronické ...
 • Detekce polohy optického disku ve snímcích sítnice 

  Jalůvková, Lenka
  Bakalářská práce práce je zaměřena na detekci optického disku ve snímcích sítnice s cílem implementovat a porovnat různé metody. Jedná se o Gaussovu filtraci, přizpůsobenou filtraci a detekci s využitím informací o směru ...
 • Detekce komplexu QRS u experimentálních záznamů EKG 

  Brandejs, Jakub
  V rámci mé bakalářské práce jsem realizoval QRS detektor pomocí vlnkové transformace za použití biortogonální vlnky bior1.5 v prostředí Matlab. Detektor využívá antisymetrie této vlnky k rozpoznávání páru minimum/maximum ...
 • Biosenzory na bázi modifikovaných uhlíkových nanotrubek 

  Ferdusová, Helena
  Tato práce se zabývá biosenzory pro detekci látek v roztocích pomocí modifikovaných uhlíkových nanotrubic. Shrnuje poznatky o uhlíkových nanotrubicích a elektrochemických analytických metodách využitých v této práci. V ...
 • Magnetické částice jako analytický nástroj v medicíně 

  Gablech, Evelína
  Tato práce shrnuje poznatky o magnetických nanočásticích (MNPs), funkcionalizaci jejich povrchu, a jejich využití v různých oblastech. V literární rešerši popisuje využití magnetických naončástic v separačních technikách ...
 • Měřič magnetického pole 

  Rejnuš, Milan
  Práce shrnuje známé metody měření magnetických polí a veličin. Jsou zde uvedeny jednotlivé metody a popsány jejich principy i problémy při jejich použití. Součástí práce je návrh laboratorního přípravku pro výuku předmětu ...
 • Návrh a konstrukce audio výkonového zesilovače ve třídě H 

  Spáčil, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem nízkofrekvenčního koncového zesilovače třídy H z diskrétních součástek. Obsahem práce je seznámení se základními pojmy a třídami koncových stupňů nízkofrekvenčních zesilovačů. Je zde ...
 • Datové přenosy v sítích GPRS a EDGE 

  Slovák, Jiří
  Práce je koncipována, jako součást inovace laboratorní úlohy předmětu Rádiové a mobilní komunikace. Stěžejní částí projektu je vytvoření komplexní GUI aplikace v programovém prostředí MATLAB, umožňující měření rychlosti ...