Show simple item record

Time Assessment of Lifting Mechanisms Efficiency in Civil Engineering

dc.contributor.advisorMotyčka, Vítcs
dc.contributor.authorŠtěrba, Martincs
dc.date.accessioned2021-09-23T06:58:24Z
dc.date.available2021-09-23T06:58:24Z
dc.date.createdcs
dc.identifier.citationŠTĚRBA, M. Časové posouzení využití zdvihacích mechanismů v pozemním stavitelství [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .cs
dc.identifier.other139165cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/201660
dc.description.abstractDisertační práce se zabývá problematikou časového vytížení navržených zdvihacích mechanismů na monolitických stavbách v rámci pozemního stavitelství. Mezi hlavní důvody vedoucí k výběru této problematiky patří zejména současný trend stavebnictví, který se v rámci administrativní a bytové výstavby uchyluje k monolitickým stavbám, které se v dnešní době neobejdou bez zdvihacího mechanismu. Výkonnost zdvihacích mechanismů bývá často v rámci přípravy časových harmonogramů staveb opomíjena, což vede k neefektivnímu vytížení tohoto stroje. To ovšem má přímou souvislost s dodržováním sjednaných termínů, což vede následně ke komplikacím, které často končí nezanedbatelnou finanční ztrátou pro zhotovitele. K řešení dané problematiky bylo nutné provést monitoring na odpovídajícím vzorku staveb. V případě této práce se jednalo o celkem šest stavebních objektů, z toho čtyři byly podrobněji analyzovány. Dále byly technologicky rozebrány jednotlivé dílčí stavební procesy vyžadující obsluhu věžového jeřábu. Byla vypracována metodika k časovému posouzení včetně návrhu na možné určování priorit u vybraných činností. Na základě poznatků z monitoringu staveb a rozboru jednotlivých položek byl zpracován simulační model. Tento model matematicky i graficky vyhodnocuje schopnost navrženého věžového jeřábu obsloužit daný počet dílčích stavebních procesů v rámci stanoveného vyhodnocovaného úseku, kdy nejmenší vyhodnocovaný úsek je roven jedné pracovní směně. Přínosem této práce je především umožnění efektivního nasazení věžového jeřábu v rámci přípravy staveb, případně rychlé operativní posouzení vytížení věžového jeřábu stavbyvedoucím v rámci dané pracovní směny. To by mělo vést k efektivnějšímu nasazování věžových jeřábů v rámci realizace stavby, a tím i k dodržování sjednaných termínů, s čímž je spojeno i financování stavby, a tedy i možné úspory v této oblasti.cs
dc.description.abstractThe dissertation thesis deals with the time assessment of designed lifting mechanisms in monolithic constructions in Civil Engineering. The main reason for choosing this subject matter is a current trend in construction that in terms of administrative and housing construction tends to build monolithic buildings. Lifting mechanisms are crucial in such buildings nowadays. The efficiency of lifting mechanisms is often neglected in the preparatory phase of construction time schedules, which leads to inefficient capacity utilization of the machine. Nevertheless, this is directly related to meeting the agreed deadlines, which in turn leads to complications that often result in a considerable financial loss for the contractor. In order to solve this subject matter it was necessary to perform monitoring on an appropriate sample of constructions. In the case of this work it was a total of six buildings, four of which were further analysed. Furthermore, individual partial construction processes requiring tower crane operation were analysed. A time assessment methodology including a proposal of possible prioritization of selected activities has been developed. Based on the knowledge gained from the monitoring of the buildings as well as from the analysis of individual items, a simulation model was developed. This model mathematically and graphically evaluates the ability of the designed tower crane to serve a given number of partial construction processes within a specified evaluation section in which the smallest evaluated section equals to one work shift. The benefit of this work is to enable efficient deployment of the tower crane in the preparatory phase of construction. Another benefit is also a prompt operative assessment of the load of the tower crane by a works foreman within a given shift. This should lead to a more efficient deployment of tower cranes during construction and as a consequence it should result in keeping the agreed terms. This is closely associateden
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVěžový jeřábcs
dc.subjectdílčí stavební procescs
dc.subjectpracovní cykluscs
dc.subjectasistence věžového jeřábucs
dc.subjectobsluha věžovým jeřábemcs
dc.subjectčasové vytíženícs
dc.subjectsimulační model.cs
dc.subjectTower craneen
dc.subjectpartial construction processen
dc.subjectduty cycleen
dc.subjecttower crane assistanceen
dc.subjecttower crane operationen
dc.subjecttime loaden
dc.subjectsimulation model.en
dc.titleČasové posouzení využití zdvihacích mechanismů v pozemním stavitelstvícs
dc.title.alternativeTime Assessment of Lifting Mechanisms Efficiency in Civil Engineeringen
dc.typeTextcs
dcterms.modified2021-09-22-14:37:54cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení stavebcs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid139165en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.23 00:19:37en
sync.item.modts2021.11.22 23:09:36en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeSedlák,, Petrcs
dc.contributor.refereeGašparik,, Jozefcs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record