Poslední příspěvky

 • Obnovitelné zdroje v České republice 

  Škvařil, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na obnovitelné a alternativní zdroje energie a jejich provozování v České republice. V úvodní části je zaměřena na legislativní podporu týkající se obnovitelných energetických zdrojů a dokumentů ...
 • Technologie pro ohýbání nesymetrického ocelového profilu 

  Walach, Lukáš
  Tato diplomová práce řeší stanovení procesních parametrů zadaného ohýbaného profilu včetně výpočtu odpružení. Hodnotí rozdíly a výhody dvou různých variant technologie výroby ohýbaného dílce. Prostého ohýbání a technologie ...
 • Energetická a ekonomická bilance vytápění rodinného domku tepelným čerpadlem 

  Pešek, Martin
  Diplomová práce se zabývá výběrem nejvhodnějšího tepelného čerpadla pro vytápění (a přípravu TUV) modelového rodinného domu, a to zejména z hlediska co nejrychlejší ekonomické návratnosti. Součástí práce je úvod do ...
 • Návrh metodiky a vytvoření vybraných programových modulů pro nastavování a snímání defektů soustružnických nástrojů pomocí laserového měřícího zařízení 

  Křížek, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá možností využití bezkontaktního měření korekcí a detekcí poškození nástrojů na soustružnických centrech. Za tímto účelem byla vytvořena metodika měření a její následná realizace v NC řídícím ...
 • Vyhrnovací dopravník kalového sila 

  Fučík, Petr
  Předmětem této diplomové práce je konstrukční návrh vyhrnovacího dopravníku. Dopravník slouží k úplnému vyprázdnění kalového zásobníku, který se nachází v čistírně odpadních vod. Navržená konstrukce musí splňovat předepsané ...
 • Hnací ústrojí osmiválcového leteckého motoru 

  Ošmera, Petr
  Tématem této diplomové práce s názvem Hnací ústrojí osmiválcového leteckého motoru je návrh uspořádání klikového ústrojí plochého osmiválcového motoru se zadanými základními parametry. Práce se zabývá návrhem konfigurace ...
 • Plánování výroby v podmínkách neurčitosti 

  Grulich, Martin
  Tato diplomová práce pojednává o vícestupňovém a vícevýrobkovém problému optimalizace výrobních dávek pro obecné výrobně montážní struktury reprezentované orientovaným acyklickým grafem, kde každý uzel může mít několik ...
 • Stirlingův motor 

  Blaha, Josef
  Tato diplomová práce pojednává o Stirlingově cyklu a jeho studiu různými přístupy. Je zde nastíněn výpočet pomocí Schmidtovy teorie a poukázány odlišnosti ideálního a reálného cyklu. Na základě mé předchozího rešerše ...
 • Zkušební komora pro ozónovou degradaci pneumatik 

  Píza, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá stanovením optimálního způsobu zatěžování pneumatik a dále konstrukčním návrhem zkušební komory pro ozónovou degradaci pryže z pneumatik o rozměrech 13” až 15”. Finálním výstupem diplomové práce ...
 • Experimentální ověření ejektoru a vytvoření matematického modelu. 

  Strmiska, Michal
  Diplomová práce se zabývá problematikou ejektorů. V úvodu je tento stroj zařazen mezi hydraulické stroje. Je uveden princip a použití tohoto stroje. V další části jsou popsány dva rozdílné způsoby výpočtu a je navržen ...
 • Design užitkového automobilu. 

  Divina, Ladislav
  Cílem mé diplomové práce byl návrh užitkového vozidla kategorie MUV (mini utility vehicle), který v sobě kloubí výhody vozidla kategorie mini a velkého nákladového prostoru. Primárně jsem se zabýval možností výměny nástaveb ...
 • Návrh manipulačního systému s roboty pro CNC obráběcí linku 

  Loudát, Pavel
  Cílem této práce bylo vytvořit návrh manipulačního systému s roboty pro CNC obráběcí linku dle požadavků společnosti Valeo Compressor Europe v Humpolci. Teoretická část práce zahrnuje profil firmy, rozbor manipulačních ...
 • Výroba plexisklového soklu pro gramofon 

  Bezděk, Filip
  Tato práce pojednává o vysoce přesném zpracování plexiskla pro výrobu soklu gramofonu. V této práci se dozvíme o jednotlivých druzích plexiskla, jejich vlastnostech a vlastní výrobě soklu gramofonu. Podrobný popis výroby ...
 • Měření teploty pneumatik za jízdy vozidla s využitím infračer. pyrometrů OS100 

  Morávek, David
  Bc. David Morávek Měření teploty pneumatik za jízdy vozidla s využitím infračervených pyrometrů OS100 DP, UADI, 2008, str. 70, obr. 41 V diplomové práci je zpracována problematika snímání teplot a tlaku pneumatiky automobilu ...
 • Návrh větrání čistého prostoru mikrobiologické laboratoře 

  Vrubl, David
  Diplomová práce se zabývá problematikou větrání čistých prostorů mikrobilogické laboratoře. Čisté prostory kladou zvýšené požadavky na kvalitu distribuovaného vzduchu, filtraci, hlučnost, vlhkost, rychlosti proudění, teplotu ...
 • Vývoj metodiky nanoobrábění při studiu mechanických vlastností tenkých vrstev pomocí fokusovaných iontových svazků 

  Kuběna, Ivo
  Hlavním obsahem této diplomové práce je vytvoření metodiky přípravy mikrokompresních vzorků z tenké kovové vrstvy připravené metodou PVD. Testovaný materiál byl připraven firmou ON Semiconductor Rožnov pod Radhoštěm. ...
 • Technicko-ekonomická analýza dat z provozu moderní spalovny komunálních odpadů 

  Kropáč, Jiří
  Cílem diplomové práce je sestavení modelu termického bloku a systému využití tepla moderní jednotky pro energetické využívání tuhých komunálních odpadů. Model je založen na hmotnostních a entalpických bilancích a umožňuje ...
 • Tahové a únavové zkoušky tenkých vláken a fólií 

  Štěrbáček, Jaroslav
  Na Ústav fyziky materiálů, AVČR v.v.i. byl zakoupen zkušební stroj MTS Tytron 250 s originální konstrukcí. Cílem této diplomové práce bylo seznámit se s jeho ovládáním a zjistit jeho výhody i limity. Byly provedeny tahové ...
 • Návrh pracovního bodu odstředivého čerpadla 

  Maléř, Pavel
  Diplomová práce má za cíl vytvořit program, který bude sloužit jako pomůcka při návrhu pracovního bodu odstředivého čerpadla. Program je určen především projektantům, ale najde své uplatnění i v oblasti školství. Skládá ...
 • Tlakově lité odlitky z Mg slitin - trendy vývoje 

  Svoboda, Rostislav
  Cílem této závěrečné práce je na vzorcích odlitku ze slévárny Aalen (Německo), který byl tlakově odlit ze slitiny AZ91 D, zjistit vliv pórovitosti a parametru kulatosti na mechanické vlastnosti. Pro vyhodnocení těchto ...

Zobrazit další