Poslední příspěvky

 • Vytvoření modulu SERIZOVNY v programovém subsystému pro řízení nástrojového hospodářství NAHOS. 

  Közl, Radim
  Cílem této diplomové práce je vytvořit modul pro seřizování nástrojů pro informační systém NAHOS, vyvinutý na UVSSaR FSI VUT Brno a UVI Zlín ve spolupráci s firmou TAJMAC – ZPS, a.s. ,kde je také aplikován. Teoretická část ...
 • Design karavanu. 

  Zahradníček, Jan
  Diplomová práce se zaměřuje na návrh designu karavanu. Inovací je nové uspořádání interiéru obytného automobilu třídy B pro 4 osoby s ohledem na minimální provozní rozměry a energetickou soběstačnost. Nosnou myšlenkou je ...
 • Mostový jeřáb 18 t x 28 m 

  Veselý, Vít
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením ocelové konstrukce pojízdného mostového jeřábu o rozpětí 28 metrů, nosnosti 18 tun s výškou zdvihu 6,5 metrů. Jeřáb bude umístěn v hale. Řešení daného zadání obsahuje výpočet ...
 • Návrh upevňovacího rámu pro zkoušení spalovacího motoru 

  Truksa, Jan
  V této práci se zabývám konstrukcí rámu pro uchycení motocyklového čtyřválcového řadového spalovacího motoru k dynamometrickému zkušebnímu stanovišti. Cílem je, aby navrhnuté řešení zajišťovalo dostatečnou mobilitu a do ...
 • Výroba ochranného krytu sdruženým nástrojem 

  Pustějovský, Petr
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru N2307-00 předkládá návrh technologie výroby součásti z ocelového plechu S235JRG1 stříháním a ohýbáním. Na základě literární studie byl navržen sdružený nástroj pracující ...
 • Využití platformy Eyebot pro řízení mobilních robotů 

  Světlík, Miroslav
  Diplomová práce je zaměřená na využití platformy Eyebot pro řízení mobilních robotů. Jejím cílem je seznámit se s vlastnostmi a programováním platformy Eyebot a otestovat vlastnosti a chování systému. Dále se zabývá ...
 • Stirlingův motor 

  Blaha, Josef
  Tato diplomová práce pojednává o Stirlingově cyklu a jeho studiu různými přístupy. Je zde nastíněn výpočet pomocí Schmidtovy teorie a poukázány odlišnosti ideálního a reálného cyklu. Na základě mé předchozího rešerše ...
 • Plánování výroby v podmínkách neurčitosti 

  Grulich, Martin
  Tato diplomová práce pojednává o vícestupňovém a vícevýrobkovém problému optimalizace výrobních dávek pro obecné výrobně montážní struktury reprezentované orientovaným acyklickým grafem, kde každý uzel může mít několik ...
 • Zařízení na zkoušení termoregulačních vlastností termostatických hlavic 

  Štěpán, Tomáš
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh zařízení ke zkoušení termoregulačních vlastností termostatických hlavic. Na základě evropské normy EN 215 Thermostatic radiator valves – Requirements and test methods je vypracován ...
 • Experimentální ověření ejektoru a vytvoření matematického modelu. 

  Strmiska, Michal
  Diplomová práce se zabývá problematikou ejektorů. V úvodu je tento stroj zařazen mezi hydraulické stroje. Je uveden princip a použití tohoto stroje. V další části jsou popsány dva rozdílné způsoby výpočtu a je navržen ...
 • Výpočtový model vyvažovací jednotky řadového pětiválcového motoru v multi-body systému 

  Jadrný, Jan
  Diplomová práce se zabývá výpočtem a konstrukčním návrhem vyvažovací jednotky řadového pětiválcového motoru. Práce obsahuje výpočet vyvažovacích hřídelů a jejich konstrukční návrh a návrh výpočtového modelu hnacího mechanismu ...
 • Zlepšení zákaznického servisu 

  Deml, Kamil
  Diplomová práce se zabývá zlepšením zákaznického servisu v podniku poskytujícím finanční služby. Službou se v tomto případě rozumí převod peněz do celého světa. Pro jeho zkvalitnění jsou použity principy metody Six Sigma ...
 • Hnací ústrojí desetiválcového leteckého motoru 

  Kopřiva, Martin
  Tématem předložené diplomové práce s názvem Hnací ústrojí desetiválcového leteckého motoru je návrh uspořádaní klikového ústrojí plochého desetiválcového motoru se zadanými parametry. Cílem práce je projekt konfigurace ...
 • Metody a algoritmy pro rozpoznávání obličejů 

  Soukup, Jiří
  Práce se zabývá popisem základních metod pro problematiku rozpoznávání obličejů. Mezi popisované metody patří PCA, LDA, ICA, trasová transformace, technika shlukových grafů, genetické algoritmy a neuronové sítě. V praktické ...
 • Měření polohy těžiště vozidla 

  Štěpánek, Tomáš
  Diplomová práce je věnována problematice měření polohy těžiště. Na začátku práce je vytvořen stručný přehled metod, sloužící k měření momentů setrvačnosti a měření polohy těžiště vozidla. Na základě metody vážení v šikmé ...
 • Návrh QMS v malé organizaci 

  Filla, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá zavedením systému řízení jakosti v malé organizaci. Je zde podrobně popsán systém řízení jakosti, jeho přínosy a pravidla. Dále je zde provedena vstupní analýza společnosti, přezkoumání a ...
 • Hydraulický okruh pojezdu dvoucestného vozidla 

  Rozumek, Jaroslav
  Cílem této diplomové práce je návrh hydraulického (hydrostatického) okruhu pohonu dvoucestného vozidla pro jízdu po komunikaci i železnici. Jelikož moje diplomová práce nebude na požadavek vztažena ke konkrétnímu typu ...
 • Korečkový elevátor 

  Kunert, Tomáš
  Úkolem této diplomové práce je návrh pásového korečkového elevátoru pro dopravu pšenice. V první části jde o návrh pohonu a celkový návrh elevátoru se slabě znázorněnou vazbou na okolní zařízení a stavbu. Další část je ...
 • Modernizace výtopny na biomasu. 

  Sedlák, Martin
  Diplomová práce má za úkol posoudit vhodnost použití kogenerační výroby elektrické energie a tepla v Bystřici nad Pernštejnem, která zatím využívá pouze teplo z obecní výtopny na biomasu. Text je koncipován tak, aby popsal ...
 • Aspekty vyhodnocení vzdušného prostoru 

  Závodník, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá jednak popisem stavu letecké dopravy a to zejména co se týče její bezpečnosti, plynulosti, propustnosti a kapacity. Výše uvedené je poté zhodnoceno v části věnující se aspektům nebezpečnosti ...

Zobrazit další